Search result for

อ่านออก

(38 entries)
(0.2656 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่านออก-, *อ่านออก*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Mormon[มอรมอน(อ่านออกเสียง มอร์-มอน)] (n org ) มอรมอน หรือ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุดสุดท้าย
See also: S. LDS Church,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่านออกเสียง[V] read aloud

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't bother. This is a language only understood between assassins.ไม่ต้องกังวล มันเป็นภาษาเฉพาะ มีแต่มือสังหาร เท่านั้นที่อ่านออก Vampire Hunter D (1985)
I can read it.ฉันอ่านออกนะ Wuthering Heights (1992)
I know how to read now.ตอนนี้ฉันอ่านออกแล้ว Léon: The Professional (1994)
- I got it.- ฉันอ่านออก ขอบใจ As Good as It Gets (1997)
There are few who can.น้อยคนที่อ่านออก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I didn't know you could read.ไม่ยักรู้ว่าอ่านออก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Just like you knew the moment you looked at me that I was coming with you.เหมือนกับที่อ่านออกว่าคุณรู้ว่าฉันจะไปด้วย The Matrix Revolutions (2003)
Can you read that?เธออ่านออกเหรอ The Day After Tomorrow (2004)
So, I got him to read me poetry out loud.แล้วฉันก็เลยให้เค้าอ่านบทกวีของฉัน / อ่านออกเสียง The Notebook (2004)
I can read a little!ก็พอจะอ่านออกบ้าง 50 First Dates (2004)
Scorch marks. Howl, can you read them?ตราสาป อาจารย์ อ่านออกไหมฮะ Howl's Moving Castle (2004)
Yeah, everyone in Africa can read Swedish.อืม ทุกคนที่แอฟริกา อ่านออกหมดทุกคนแหละ Mean Girls (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านออก[v. exp.] (ān øk) EN: be literate ; read aloud   FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable
อ่านออกเขียนได้[v. exp.] (ān øk khīen dāi) EN: be literate   FR: savoir lire et écrire
อ่านออกเสียง[v. exp.] (ān øksīeng) EN: read aloud   FR: lire à voix haute

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legible[ADJ] อ่านออกได้
literate[ADJ] รู้หนังสือ, See also: อ่านออกเขียนได้, Syn. literary, well-written, Ant. illiterate
read[VT] อ่าน, See also: อ่านออกเสียง, Syn. dictate, read loud
read off[PHRV] อ่านออกเสียง
read out[PHRV] อ่านออกเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
call(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
clerk(คลาร์ค,เคลิค) {clerked,clerking,clerks} n. เสมียน,เสมียนขายของ,พนักงานร้านค้า,พระ,คนที่อ่านออกเขียนได้,ผู้คงแกเรียน vi. ทำหน้าที่เป็นเสมียน, See also: clerkish adj. ดูclerk clerkship n. ดูclerk
elocution(เอลละคิว'เชิน) n. วิธีการพูดหรืออ่านออกเสียง,การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการพูดในที่ชุมนุม, See also: elocutionary adj. ดูelocution elocutionist n. ดูelocution
enunciate(อินัน'ซิเอท) vt. อ่านออกเสียง,ออกเสียง,กล่าวอย่างชัดแจ้ง,ประกาศ,แถลง,สาธยาย., See also: enunciation n. ดูenunciate enunciative adj. ดูenunciate enunciatory adj. ดูenunciate enunciator n. ดูenunciate
illegible(อิเลจ'จะเบิล) adj. (ลายมือ) อ่านไม่ออกหรืออ่านออกได้ยาก., See also: illegibility,illegibleness n. illegibly adv.
intone(อินโทน') vt. ออกเสียงสูงต่ำ,อ่านออกเสียงสูงต่ำ,เปล่งเสียงเฉพาะ. vi. ออกเสียงเฉพาะสวดมนต์., See also: intoner n., Syn. hum,chant
legibility(เลจจะเบิล'ลิที) n. ความอ่านออกได้,ความอ่านออกได้ง่ายหรือชัดเจน., Syn. legibleness,visibility
legible(เลจ'จะเบิล) adj. อ่านออกได้,อ่านออกได้ง่ายหรือชัดเจน., See also: legibly adv.
literacy(ลิท'เทอระซี) n. ความสามารถอ่านออกเขียนได้, การรู้หนังสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
elocution(n) ศิลปะในการพูด,วิชาการพูด,การอ่านออกเสียง
enunciation(n) การออกเสียง,การอ่านออกเสียง,การแถลง,การประกาศ,การสาธยาย
legible(adj) อ่านออก,อ่านง่าย,ชัดเจน,สวย
recitation(n) การอ่านออกเสียง,การสวด,การท่องอาขยาน,การบรรยาย
recite(vt) อ่านออกเสียง,สวด,เล่า,ท่องจำ,สาธยาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top