Search result for

อาณา

(96 entries)
(0.2351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาณา-, *อาณา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต (n ) extraterritorial rights

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาณา[N] authority, See also: power, Thai definition: อำนาจปกครอง เช่น อาณาบริเวณ
อาณาเขต[N] border, See also: territory, Syn. ขอบเขต, เขตแดน, Example: ในช่วงเวลาที่มีอำนาจยิ่งใหญ่นั้น นครศรีธรรมราชมีเมืองขึ้นถึง 12 เมือง โดยมีอาณาเขตตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงไทรบุรีในเขตประเทศมาเลเซีย, Thai definition: เขตแดนในอำนาจปกครอง
อาณาจักร[N] territory, See also: regime, area, Example: ความนิยมของธุรกิจบันเทิงที่เติบโตยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ได้ก่อร่างสร้างอาณาจักรบันเทิงขึ้นย่านถนนรัชดาภิเษก-พระราม9, Thai definition: ใช้เปรียบกับความยิ่งใหญ่ของการดำเนินธุรกิจ
อาณาจักร[N] territory, Example: ฝรั่งเศสได้ผนวกเอาเมืองพระตะบองและเสียมราฐเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอินโดจีน, Thai definition: เขตแดนที่อยู่ในอำนาจปกครองของประเทศหนึ่งๆ
อาณานิคม[N] colony, See also: dependency, Example: พระองค์ทรงพระเจริญวัยขึ้น ในระยะที่ประเทศจักรวรรดินิยมตะวันตกกำลังล่าอาณานิคม, Thai definition: ประเทศที่อยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศอื่น, Notes: (กฎหมาย)
อาณาบริเวณ[N] territory, See also: area, region, Syn. อาณาเขต, ขอบเขต, บริเวณ, เขต, Example: จีนเป็นรัฐทางการเมืองที่ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลใหญ่โตกว่าสหรัฐอเมริกา, Thai definition: ขอบเขตของสถานที่
อาณาประโยชน์[N] personal advantage, See also: one's own interest, Example: เขาเอาเงินสืบราชการลับมาเป็นอาณาประโยชน์ของตนเอง, Thai definition: ผลประโยชน์ที่ตนมีอำนาจปกครองเป็นส่วนตัว
อาณาประชาราษฎร์[N] citizens, See also: people, subjects, Syn. ประชาชน, ราษฎร, พลเมือง, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจออมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดการศึกษาแผนใหม่แก่อาณาประชาราษฎร์, Count unit: คน, Thai definition: พลเมืองที่อยู่ในอำนาจปกครอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาณาน. อำนาจปกครอง เช่น อาณาบริเวณ.
อาณาจักรน. เขตแดนที่อยู่ในอำนาจปกครองของประเทศหนึ่ง ๆ
อาณาจักรอำนาจปกครองทางบ้านเมือง, คู่กับ ศาสนจักร ซึ่งหมายความว่า อำนาจปกครองทางศาสนา.
อาณานิคมน. เมืองขึ้น, ประเทศที่อยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศอื่น.
อาณาประชาราษฎร์น. พลเมืองที่อยู่ในอำนาจปกครอง.
อาณาประโยชน์น. ผลประโยชน์ส่วนตัวจากการที่ตนมีอำนาจปกครอง.
อาณาเกษตร, อาณาเขตน. เขตแดนในอำนาจปกครอง.
เงาอาณาเขตหลังวัตถุที่แสงเคลื่อนที่ไปกระทบวัตถุนั้นแล้วแสงเคลื่อนที่ไปไม่ถึงทั้งหมดหรือไปถึงได้บ้าง.
ภูมิภาคอาณาบริเวณที่มีลักษณะบางอย่างเช่นลักษณะทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม ทางการเมือง คล้ายคลึงกันจนสามารถจัดเข้าพวกกันได้ และแตกต่างกับบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kingdomอาณาจักร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plant kingdomอาณาจักรพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
colonyอาณานิคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colonyอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
territoryอาณาเขต, ดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
territoryอาณาเขต, ดินแดน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
aerial domainอาณาเขตทางอากาศ, น่านฟ้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
domain, aerialอาณาเขตทางอากาศ, น่านฟ้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administered territoryอาณาเขตในปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mandate territoryอาณาเขตในอาณัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Byzantine Empireอาณาจักรไบแซนทีน [TU Subject Heading]
Coloniesอาณานิคม [TU Subject Heading]
mandated territoriesอาณาเขตในอาณัติ [การทูต]
territoryอาณาเขต [การทูต]
Animal Kingdomอาณาจักรสัตว์ [การแพทย์]
kingdomอาณาจักร, หมวดหมู่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิต  เช่น อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรโพรทิสตา เป็นต้น แต่อาณาจักรจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยตามลำดับดังนี้คือ ไฟลัม(ในกรณีที่เป็นสัตว์) หรือ ดิวิชัน(ในกรณีที่เป็นพืช) คลาส ออร์เดอร์ แฟมิลี จีนัส สปีชีส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Plantaeอาณาจักรพืช, หมวดหมู่ที่รวมพืชทุกชนิดเข้าไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Protistaอาณาจักรโพรทิสตา, หมวดหมู่ที่รวมโพรทิสต์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Animaliaอาณาจักรสัตว์, หมวดหมู่ที่รวมสัตว์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This nation is annexed to the Tomainian Empire, and the people will obey the laws bestowed on us by our great leader,ประเทศนี้ จะผนวกกับอาณาจักร โทไมเนีย และประชาชนจะใช้กฏหมายของเรา โดยเป็นประชาชนที่ดีของเรา The Great Dictator (1940)
St Luke says, "The Kingdom of God is within man."เซนต์ลูกล่าวไว้ว่า "อาณาจักรของพระเจ้า อยู่ในตัวมนุษย์ The Great Dictator (1940)
He could feel he was inside the current now... ... and he could see the lights of the beach colonies along the shore.เขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างใน ปัจจุบันนี้ และเขาจะได้เห็นแสงไฟ อาณานิคมของชายหาดตาม ชายฝั่ง The Old Man and the Sea (1958)
My kingdom for a horse!ราชอาณาจักรสำหรับม้า! Yellow Submarine (1968)
Why don't we just settle down and found a colony?ทําไมเราไม่ปักหลัก เเล้วตั้งอาณานิคมกัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
My country is too small for both of us, but I have a colonial possession 1 foot to your left.ประเทศของฉันเล็กเกินไปสำหรับเราสองคน แต่ฉันมีอาณานิคมอยู่ทางซ้ายของเธอ The Little Prince (1974)
That's called territoriality.- นั่นเรียกว่าการจองอาณาเขต Jaws (1975)
If he is a rogue, and there's any truth to territoriality at all we got a good chance of spotting him between Cape Scott and South Beach.ถ้ามันเป็นพันธุ์โร้ก เเละเรื่องการจองอาณาเขตเป็นจริง... เรามีโอกาสเห็นมัน ระหว่างเคปสก็อตกับเช้าท์บีช Jaws (1975)
This is part of England's Empire.และที่นี่ก็อยู่ในราชอาณาจักร Gandhi (1982)
"Ladies and gentlemen we have asked you to gather here to help us proclaim our right to be treated as equal citizens of the Empire.ท่านผู้มีเกียรติ เราขอให้พวกคุณมาชุมนุมกันที่นี่ เพื่อช่วยเราทวงสิทธิ ในการได้รับการปรนนิบัติ เยี่ยงชนของสหราชอาณาจักร Gandhi (1982)
-...was the most significant act in colonial affairs since the Declaration of Independence.- เป็นเรื่องใหญ่สุด ในราชอาณาจักร นับแต่วันประกาศเอกราช Gandhi (1982)
-...not to mention the British Empire.และสหราชอาณาจักร Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration   FR: juridiction [f]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom   FR: royaume [m] ; empire [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาจักรทวาราวดี[n. prop.] (Ānājak Thawārāwadī) EN: Dhavaravati Kingdom   
อาณาจักรพุกาม[n. prop.] (Ānājak Phukām) EN: Pagan Kingdom   
อาณาจักรวิทยาศาสตร์[n. exp.] (ānājak witthayāsāt) EN: domain of science ; field of science   FR: domaine de la science [m]
อาณาจักรศิลป[n. exp.] (ānājak sinlapa) EN: world of art   FR: monde des arts [m]
อาณาจักรอยุธยา [n. prop.] (Ānājak Ayutthayā) EN: Ayutthaya Kingdom   
อาณานิคม[n.] (ānānikhom) EN: colony ; dependency   FR: colonie [f] ; dépendance [f]
อาณานิคมโพ้นทะเล[n. exp.] (ānānikhom phōnthalē) FR: collectivités d'outre-mer (COM) [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animal kingdom[N] อาณาจักรสัตว์
Babylonia[N] อาณาจักรแบบิโลเนีย
domain[N] อาณาเขต, See also: อาณาจักร, เขตแดน, Syn. estate, land, territory
dominion[N] อาณาจักรปกครอง, See also: ดินแดนที่ครอบครอง, Syn. possession, empire, kingdom
empire[N] อาณาจักร, See also: พระราชอาณาจักร, จักรวรรดิ, Syn. kingdom, realm
imamate[N] อาณาเขตปกครองของอิหม่าม
imperium[N] อาณาจักร (คำทางการ) (ทางวรรณคดี), Syn. empire
kingdom[N] ราชอาณาจักร, See also: อาณาจักร, ดินแดน, ประเทศที่ปกครองโดยพระราชาหรือพระราชินี, Syn. realm
land[N] พื้นที่ที่มีขอบเขต, See also: อาณาบริเวณ
land[N] อาณาจักร, See also: ขอบเขตปกครอง, ดินแดน, เขต, Syn. realm, domain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acadia(อะเค' เดีย) n. ชื่ออาณานิคม (เมื่อก่อนของฝรั่งเศส (in SE Canada)
american revolutionสงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ.1775 - 83)
amhara(อามฮา' รา) n. ราชอาณาจักรโบราณในอาฟริกาตะวันออกเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดหนึ่งในเอธิโอเปีย
ancient historyประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยอาณาจักรโรมัน (ก่อนปี A.D.476)
angola(แองโก' ละ) n. ชื่อประเทศในอาฟริกาตะวันตก เคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส
animal kingdomอาณาจักรสัตว์, โลกของสัตว์
animality(แอนนิแมล' ลิที) n. ความเป็นสัตว์, ลักษณะสัตว์, อาณาจักรของสัตว์ (being an animal)
area(แอ'เรีย) n. พื้นที่, เนื้อที่,อาณาบริเวณ, เขต,สาขาวิชา, Syn. section,space, field, zone)
ariticles of confederatioรัฐธรรมนูญของ 13 อาณานิคมของอเมริกาในปี 1781
assyria(อะเซอ'เรีย) n. อาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (in SW Asia)

English-Thai: Nontri Dictionary
border(n) ริม,ขอบ,เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน,อาณาเขต
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต
bound(n) ขอบเขต,บริเวณ,เขตแดน,อาณาเขต,ขอบข่าย
boundary(n) ขอบเขต,เขตแดน,บริเวณ,อาณาเขต
colonial(adj) เกี่ยวกับอาณานิคม,เกี่ยวกับเมืองขึ้น
colonial(n) ชาวเมืองขึ้น,ผู้อยู่ในอาณานิคม
colonialism(n) ลัทธิล่าอาณานิคม,ลัทธิล่าเมืองขึ้น
colonist(n) ชาวอาณานิคม
colonization(n) การตั้งอาณานิคม,การตั้งรกราก
colonize(vt) ตั้งอาณานิคม,ตั้งรกราก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
植民地[しょくみんち, shokuminchi] (n) อาณานิคม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
地域[ちいき, chiiki] Thai: อาณาเขต English: region
領土[りょうど, ryoudo] Thai: อาณาเขต English: territory

German-Thai: Longdo Dictionary
Zaun|der, pl.Zäune| รั้ว อาจจะทำจากโลหะ หรือแผ่นไม้ใช้กั้นบอกอาณาเขตที่ดิน
Untergang(n) |der, nur Sg.| การล่มสลาย เช่น der Untergang des deutschen Reichs การล่มสลายของอาณาจักรเยอรมนี, der Untergang des Schiffs การล่มของเรือ, See also: S. das Zugrundegehen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top