Search result for

อย่างถูกต้อง

(39 entries)
(0.3033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างถูกต้อง-, *อย่างถูกต้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างถูกต้อง[ADV] correctly, See also: rightly, exactly, Syn. อย่างแม่นยำ, Example: นักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- He remembered them correctly in court.- เขาจำได้อย่างถูกต้องในศาล 12 Angry Men (1957)
If I had a Luger...นักวิทยาศาสตร์ของพวกเขามีการ ติดตั้งอย่างถูกต้องใช่มั้ย Help! (1965)
Knew him well... His son.ฉันไม่สามารถฉันกลัวฉันไม่ สามารถเดินได้อย่างถูกต้อง How I Won the War (1967)
It's the only sensible thing to do.มันเป็นสิ่งเดียวที่มีเหตุผล ถ้าทำมันอย่างถูกต้อง Airplane! (1980)
- My feeling exactly.- ฉันรู้สึกอย่างถูกต้องIndiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Well, if memory serves me correctly, this area, this province, was the center of activity for the Thuggee.ดีถ้าหน่วยความจำทำหน้าที่ฉันอย่างถูกต้อง บริเวณนี้จังหวัดนี้ เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมสำหรับทักกี Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It could be months; it could be years before we know exactly what we're dealing with.อาจเป็นหลายเดือน หรือหลายปี ถึงจะสรุปได้อย่างถูกต้อง Day of the Dead (1985)
She is Ozma, Queen and rightful ruler of Oz!เธอคือออสมา ราชินี อย่างถูกต้องของออส Return to Oz (1985)
I'm sorry, Abu--I made a mess of everything...somehow. I gotta go back and set things right.ฉันเสียใจ อาบู ฉันทำทุกอย่างพังหมด บางที่ ฉันคงต้องกลับไปและทำให้ทุกอย่างถูกต้อง Aladdin (1992)
He come and tell me everything is all rightเขามาบอกฉันทุกอย่างถูกต้องทั้งหมด Pulp Fiction (1994)
He'd kiss me and tell me everything is all rightเขาจะจูบฉันและบอกฉันทุกอย่างถูกต้องทั้งหมด Pulp Fiction (1994)
If I was informed correctly, the clock is ticking. Is that right, Jimmie?ถ้าผมได้รับแจ้งอย่างถูกต้องนาฬิกาจะฟ้อง เป็นสิทธิที่, จิมมี่? Pulp Fiction (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างถูกต้อง[adv.] (yāng thuktǿng) EN: properly   

English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
XEROX(n name uniq ) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accurately[ADV] อย่างแม่นยำ, See also: อย่างถูกต้อง, อย่างเที่ยงตรง, Syn. correctly, precisely, exactly, certainly
aright[ADV] อย่างถูกต้อง, Syn. correctly, rightly
correctly[ADV] อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแม่นยำ, Syn. aright, right, Ant. incorrectly, wrong, wrongly
due[ADV] โดยตรง, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. directly, exactly
duly[ADV] อย่างเหมาะสม, See also: อย่างถูกต้อง
exactly[ADV] อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแน่นอน, อย่างแน่ชัด, Syn. precisely
justly[ADV] อย่างสอดคล้องกับความจริง, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. accurately
legally[ADV] อย่างถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ทางนิตินัย, อย่างชอบด้วยกฎหมาย, อย่างถูกกฎหมาย, Syn. lawfully, de jure
proper[ADV] อย่างถูกต้อง
properly[ADV] อย่างเหมาะสม, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. correctly, suitably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
program checkชุดคำสั่งตรวจสอบหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่มีเก็บไว้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่คอยตรวจสอบการวิ่ง (run) ชุดคำสั่ง ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,อย่างสมบูรณ์,อย่างเต็มที่,อย่างถ้วนทั่ว
right(ไรทฺ) adj. ถูก,ถูกต้อง,ปกติ,เป็นธรรม,ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา,ตรงไป,เป็นมุมฉาก n. ธรรม,ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,สิทธิ,สิทธิตามกฎหมาย,การหันขวา,การเลี้ยวขวา,ฝ่ายที่ถูกต้อง,สมาชิกฝ่ายขวา,สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให่เหทาะสม,แก้แค้น,แก้ไข vi. ทรงตัว,ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง,อย่างถูกต้อง,แม่นยำ,เหมาะสม
rightly(ไรทฺ'ลี) adv. อย่างถูกต้อง
truly(ทรู'ลี) adv. จริง ๆ ,อย่างซื่อสัตย์,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,ชัดแจ้ง,โดยใจจริง,อย่างจงรักภักดี., Syn. actually

English-Thai: Nontri Dictionary
aright(adv) อย่างถูกต้อง
precisely(adv) อย่างเที่ยงตรง,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่นอน,อย่างละเอียด
properly(adv) อย่างถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร
rightly(adv) อย่างยุติธรรม,อย่างถูกต้อง,อย่างเป็นธรรม
soundly(adv) อย่างละเอียดลออ,อย่างถูกต้อง,อย่างถาวร,อย่างมั่นคง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
的確[てっかく] อย่างถูกต้อง, อย่างชัดเจน
的確[てっかく] อย่างถูกต้อง, อย่างชัดเจน
的確[てっかく] อย่างถูกต้อง, อย่างชัดเจน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top