Search result for

หนาม

(63 entries)
(0.1893 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนาม-, *หนาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนาม[N] thorn, See also: prickle, barb, prick, spine, sting, Example: เธอใช้เข็มบ่งหนามออกจากเท้าของเขา, Thai definition: ส่วนแหลมๆ ที่งอกออกจากกิ่งไม้เป็นต้น
หนามเตย[N] bezel, Example: คลอรีนเป็นสารมีฤทธิ์กัดกร่อนค่อนข้างสูง อาจละลายผิวของโลหะ หรือทำให้เขี้ยวหนามเตยที่เกาะเกี่ยวพลอยกลายออก, Count unit: อัน, Thai definition: ส่วนแหลมเกาะหัวแหวนที่มีลักษณะเป็นซี่ๆ คล้ายหนาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนามน. ส่วนแหลม ๆ ที่งอกออกจากต้นหรือกิ่งของไม้บางชนิดเป็นต้น เช่น หนามงิ้ว หนามพุทรา.
หนามน. ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวหลายชนิด ในวงศ์ Muricidae เปลือกมีหนามสั้นหรือยาวโดยรอบ เช่น ชนิด Murex TrapaRöding.
หนามขี้แรดน. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งหลายชนิดหลายสกุล เช่น ชนิด Acacia pennata (L.) Willd. ในวงศ์ Leguminosae ต้นมีหนาม เปลือกใช้ย้อมแหอวนและใช้ทำยาได้, ชนิด Caesalpinia cucullata Roxb. ต้นมีหนาม ดอกสีเหลือง.
หนามควายนอนดู การเวก ๓.
หนามจี้น. ต้นคนทา. (ดู คนทา).
หนามดำดู หางนกกะลิง.
หนามพรมน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Carissa spinarum L. ในวงศ์ Apocynaceae ต้นมีหนามแข็ง, พรม ก็เรียก.
หนามพรมดู โพกพาย.
หนามพุงดอ, หนามรอบตัว, หนามเหม็นดู พุงดอ.
หนามยอกอกน. คนหรือเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงอยู่ในอกตลอดเวลา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spine; thornหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thorn; spineหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acanthaหนาม, เงี่ยง, เงี่ยงกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinuleหนามละเอียด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prickleหนามเกิดจากผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Very, very goo--มากสารที่หนามาก Pinocchio (1940)
No current runs through the wires.ไม่มีกระแสไฟไหลผ่านลวดหนามนี้อีกแล้ว Night and Fog (1956)
With any luck, he's up to some revolting things.เขาก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่น่ารังเกียจ บางสวย เบื้องหลังลวดหนาม How I Won the War (1967)
Except the flowers that have thorns, of course.ยกเว้นดอกไม้ที่มีหนาม แน่ละ The Little Prince (1974)
No, they even eat the flowers that have thorns.- ไม่ ดอกไม้ที่มีหนามมันก็กิน The Little Prince (1974)
But the thorns protect them, don't they?- แต่หนามปกป้องดอกไม้นี่ The Little Prince (1974)
I don't know. Spite, I suppose. Flowers have thorns just for spite.ฉันก็ไม่รู้ ไว้ทิ่มมั้ง ดอกไม้มีหนามแค่เพื่อไว้ทิ่ม The Little Prince (1974)
How could they face the world if they didn't believe they were protected?มันจะเผชิญกับโลกได้ยังไง ถ้าไม่เชื่อมั่นว่าหนามปกป้องมัน The Little Prince (1974)
Flowers have been growing thorns for millions of years.- สำคัญเหรอ ดอกไม้มีหนามมาตั้งหลายล้านปีแล้ว The Little Prince (1974)
For anything else, I have my thorns.สำหรับอะไรอย่างอื่น ฉันมีหนามของฉัน The Little Prince (1974)
In Amity you say "yard."- ในอามิตี้ เขาพูดว่า "ซาหนามJaws (1975)
They're in the "yard," not too "far" from the "car."อยู่ใน "ซาหนาม" ไม่ "กลาย" จาก 'โร้ด" Jaws (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนาม[n.] (nām) EN: thorn ; prickle ; barb ; prick ; spine ; sting   FR: épine [f] ; picot [m]
หนามแดง [n.] (nāmdaēng) EN: Carunda ; Christ's Thorn   

English-Thai: Longdo Dictionary
velcro(n) ตีนตุ๊กแกที่ใช้ยึดผ้า, เทปหนามเตยซึ่งประกอบด้วยเทปด้านตะขอและเทปด้านเส้นใยคู่กัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barb[N] เงี่ยงปลา, See also: หนามเบ็ด, ลวดหนาม, หนวด, เงี่ยง, Syn. arrow, thorn, spike
bezel[N] หนามเตย, See also: หนามเตยที่ยึดเพชรพลอย, กระเปาะ, Syn. bevel
prickie[N] หนาม, See also: ของแหลม, เดือยแหลม
prickle[N] หนาม, Syn. spine, spike
spicula[N] หนาม, Syn. spicule
spine[N] หนาม, Syn. prickle, thorn
thorn[N] หนาม, Syn. barb, spine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthaกระดูกสันหลัง,หนาม
acanthaceous(แอคแคนเธ' เซียส) Syn. ซึ่งมีหนาม, เกี่ยวกับ acaleph
acantho-(คำเสริมหน้า) เป็นหนาม, Syn. acanth-
acanthoid(อะแคน' ธอยด) adj. ซึ่งเป็นหนาม
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
acanthous(อะปคน' ธัส) adj. เป็นหนาม, มีหนาม (spinous)
acanthus(อะแคน' ธัส) n. (pl. -thuses, -thi) พืชชนิดหนึ่งที่มีใบเป็นหยักหรือหนาม -acanthine adj.
acicula(อะซิค' คิวละ) n. (pl. -lae) ส่วนที่คล้ายเข็ม, หนาม. (needlelike part)
aculeate(อะคิว' ลีเอท) adj. มีส่วนที่แหลม, มีเดือยหรือเล็บแหลม, มีหนาม, รุนแรง, ดุเดือด, หลักแหลม (pointed, stinging, aculeated)
aculeus(อะคิว' เลียส) ส่วนที่มีรูปคล้ายหนามที่สำหรับวางไข่ของผึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
awn(n) หนาม
barb(n) เงี่ยง,เหล็กปลายแหลม,ลวดหนาม,ขวากหนาม
bramble(n) พันธุ์ไม้มีหนาม,พุ่มไม้
briar(n) ไม้หนาม
brier(n) ไม้หนาม
bur(n) หนาม,เสี้ยน,ขน,สิ่ว,เลื่อยวงเดือน
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม
fort(n) ป้อม,ปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก,แนวลวดหนาม
gorse(n) ไม้หนาม
prickle(n) หนาม,ขนเม่น,ของแหลม

German-Thai: Longdo Dictionary
Stacheldraht(n) |der, pl. Stacheldrähte| ลวดหนามที่ใช้ทำรั้ว หรือสำหรับใช้ในกรณีมีการประท้วงเกิดขึ้น เช่น der Stacheldrahtzaun = รั้วลวดหนาม
stachlig(adj) ที่มีหนามมาก เช่น ein stachliger Kaktus = ต้นกระบองเพชรที่มีหนามทิ่มตำ, ein Bart = หนวดเครา
Stachelbeere(n) |die, pl. Stachelberren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่ต้นมีหนามมาก ผลมีสีเขียวหรือเหลืองอ่อน
Stachel(n) |der, pl. Stacheln| หนาม หรือ เหล็กไนสัตว์ ตัวอย่างเช่น die Stacheln eines Kaktus = หนามต้นกระบองเพชร หรือ die Stacheln eines Igels = หนามตัวเม่น, See also: S. der Dorn (เฉพาะพืช)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top