Search result for

ล่องลอย

(39 entries)
(0.2769 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล่องลอย-, *ล่องลอย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่องลอย[V] float, See also: drift, bob, sail, glide, move gently, slip along, slide, Syn. ลอยล่อง, ลอยละล่อง, Example: เรือน้อยล่องลอยไปตามน้ำ, Thai definition: เคลื่อนไปในน้ำหรือในอากาศช้าๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everyone smiles as you drift past the flowersทุกคนยิ้ม ในขณะที่คุณล่องลอยดอกไม้ที่ผ่าน มา Yellow Submarine (1968)
It's almost painless, and it can send you scooting out of this sad slum and sailing into the sweet, sunny, splendiferous sky.มันแทบจะไม่เจ็บปวดเลย และมันก็ส่งเธอไปจากที่ห่วย ๆ นี่ได้ แล้วก็ล่องลอยไป ในท้องฟ้าที่สว่างสดใสสวยงาม The Little Prince (1974)
Just sort of drifted off.คงจะล่องลอย The Cement Garden (1993)
I'm sort of weightless, like I'm... floating in space.ไร้น้ำหนัก... เหมือนกับฉัน... ล่องลอยในอวกาศ The Cement Garden (1993)
What's this There's white things in the airนี่อะไร / สีขาวๆ ล่องลอยบนอากาศ The Nightmare Before Christmas (1993)
Instead of screams, I swear I can hear music in the airแทนที่จะเป็นการกรีดร้อง ฉันสาบาน ฉันได้ยินเสียงเพลงล่องลอยอยู่ในอากาศ The Nightmare Before Christmas (1993)
It's simple really, very clear Like music drifting in the airมันชัดเจน / ดั่งเสียงเพลงที่ล่องลอยตามสายลม The Nightmare Before Christmas (1993)
Leave that no-account Oogie Boogie out of this!ต้องรีบกลับมา อย่าทิ้งล่องลอยเอาไว้! The Nightmare Before Christmas (1993)
Floating, floating. Don't pop it.ล่องลอย ล่องลอยไป อย่าทำให้มันแตก / อย่าทำให้มันแตกนะ! City of Angels (1998)
They kiss and become one and then they float apart.จุมพิตกันและรวมเป็นหนึ่งเดียว ก่อนจะล่องลอยไปด้วยกัน.. Visitor Q (2001)
Ever heard of the term, spirited away?นี่ เคยได้ยินคำว่า "วิญญาณล่องลอย" มั้ย? Yomigaeri (2002)
"Spirited away?""วิญญาณล่องลอย" หรอ? Yomigaeri (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่องลอย[v.] (lǿngløi) EN: wander ; drift   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adrift[ADJ] ลอยไป, See also: ล่องลอย, Syn. drifting
drift along[PHRV] ล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมาย, See also: แล่นไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมาย
drift along[PHRV] ไร้เป้าหมาย (ในการดำเนินชีวิต), See also: ล่องลอย
float[VI] ลอยบนผิวน้ำหรือในอากาศ, See also: ล่องลอย, ลอยตามน้ำ, Syn. drift, sail, glide, Ant. sink
go adrift[PHRV] ล่องลอยไปอย่างอิสระ, See also: ลอยออกไป
ride[VI] ลอย, See also: ล่องลอย, Syn. float
waft[VI] ล่องลอยในอากาศ, Syn. drift, float

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrift(อะดริฟทฺ') adj.,adv. ล่องลอย (ไม่ได้วางสมอเรือ) , ตุหรัดตุเหร่ไป, ล่องลอยไป
afloat(อะโฟลท') adv.,adj. ลอย (บนน้ำ) ,ลอยตัว, ไม่ล่ม, บนเรือ, บนแพ, ท่วมน้ำ, ชุ่มน้ำ, ล่องลอย, แพร่หลาย, ไม่ล้ม (การเงิน) (on the water)
castaway(แคส'ทะเวย์) n. คนเรือแตก,คนนอกกฎหมาย adj. ล่องลอย,เรือแตก,ถูกทิ้งขว้าง, Syn. pariah,outcast
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float,mound,wander
driftage(ดริฟ'ทิจฺ) n. การล่องลอย,ปริมาณที่ล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กำลังลมที่ทำให้เบี่ยงเบน
drifty(ดริฟ'ทิ) adj. เกี่ยวกับการล่องลอย,ซึ่งล่องลอย,ชอบพเนจร
float(โฟลทฺ) vi.,vt.,n. (ทำใหั,การ) ลอย,ล่องลอย,ขึ้นลงอย่างอิสระ (อัตราการเปลี่ยนของเงิน) ,สิ่งที่ลอย, See also: floatable adj. floatability n.
floatation(โฟลเท'เชิน) n. การลอย,การล่องลอย,การเริ่มโครงการ,การก่อตั้งกิจการ,การรวบรวมเงิน, Syn. flotation
floating(โฟล'ทิง) adj. ซึ่งลอยอยู่,ซึ่งล่องลอยอยู่,ซึ่งเคลื่อนจากที่เดิม,ซึ่งโยกย้ายถิ่นที่อยู่,ยังมาหรือไปไม่ถึง (สินค้า) ,ไม่คงที่, Syn. unsteady
fluff(ฟลัฟ) n. สิ่งที่เป็นนิ่มและเบา,ก้อนปุยนิ่มและเบา,ขนอ่อน,ความผิดพลาด,สิ่งที่ไร้ค่า,ละครที่ไร้สาระ,หญิงสาว. vt. ทำให้เป็นปุย,สลัดขน. vi. เป็นปุย,ขนขึ้น,ล่องลอย,ทำผิดพลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
castaway(adj) ถูกทิ้ง,ล่องลอย,ถูกลอยแพ
drift(n) การพเนจร,การพัดพาไป,กระแส,การล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กอง
drift(vi,vt) ระเหเร่ร่อน,พเนจร,พัดพาไป,ลอย,ล่องลอย,เลื่อนลอย,นำไปด้วย
float(vi) ลอย,ล่องลอย,ท่วม,ปลิวสะบัด,ปล่อย
fly(vi) บิน,เหาะ,หนีไป,ปลิว,กระเด็น,ล่องลอย
winged(adj) มีปีก,กางปีก,รวดเร็ว,ว่องไว,ล่องลอย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
漂う[ただよう, tadayou] Thai: ล่องลอย English: to drift about
漂う[ただよう, tadayou] Thai: ล่องลอยอยู่ในอากาศ English: to hang in air

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top