Search result for

รัฐมนตรี

(77 entries)
(0.2638 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รัฐมนตรี-, *รัฐมนตรี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัฐมนตรี[N] minister, See also: cabinet minister, Example: ข้าราชการประจำ ถ้าประสงค์จะเข้ารับหน้าที่เป็นรัฐมนตรี ต้องลาออกจากตำแหน่งข้าราชการประจำเสียก่อน, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้เป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบร่วมกับคณะรัฐมนตรีในนโยบายทั่วไปของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[N] Industry Minister, Example: เมื่อปี พ.ศ. 2527 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนยื่นคำขอสิทธิสำรวจ และทำเหมืองแร่ทองคำ, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รัฐมนตรี(รัดถะมนตฺรี) น. ผู้เป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐบาล รับผิดชอบร่วมกับคณะรัฐมนตรีในนโยบายทั่วไปของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน, ถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือทบวง ก็เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกระทรวงหรือทบวงที่ตนว่าการ และรับผิดชอบในการบริหารราชการกระทรวงหรือทบวงนั้นด้วยอีกฐานะหนึ่ง
รัฐมนตรีที่ปรึกษาราชการบ้านเมืองในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์.
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดน. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง นายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
minister of stateรัฐมนตรี [ดู Minister without Portfolio และ non departmental minister ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Deputy Ministerรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Parliamentary Secretaryรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Portfolio, Minister withoutรัฐมนตรีที่มิได้ประจำตามกระทรวง, รัฐมนตรีลอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Minister without Portfolioรัฐมนตรีที่มิได้ประจำตามกระทรวง, รัฐมนตรีลอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minister, non departmentalรัฐมนตรีลอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non departmental ministerรัฐมนตรีลอย [ดู Minister without Portfolio และ ดู minister of state ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Minister without Portfolioรัฐมนตรีลอย [ดู non departmental minister และ ดู minister of state ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Exchequer, Chancellor of theรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cabinet officersรัฐมนตรี [TU Subject Heading]
Finance ministersรัฐมนตรีคลัง [TU Subject Heading]
Minister-in-Attendance รัฐมนตรีเกียรติยศที่จัดให้ประจำบุคคลสำคัญระดับหัวหน้ารัฐบาลขึ้นไปที่มา เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He now speaks to Field Marshal Herring, Minister of War.รัฐมนตรีการสงคราม The Great Dictator (1940)
Manifestations which you, if I might add, as minister of science have been unable to fathom.ปรากฏการณ์ประหลาด ซึ่งคุณรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ยังไม่สามารถอธิบายได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
As minister of science, it is my duty to find out whether some other form of life exists.ฐานะรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ฉันมีหน้าที่ค้นหาว่า... มีสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นอีกมั้ย Beneath the Planet of the Apes (1970)
My next story is about the mania of Minister Missiroliเรื่องราวถัดไปของฉันคือเกียวกับรัฐมนตรี mania of Missiroli Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I went to the Minister's office at ten one morningฉันไปที่ office at ของรัฐมนตรี สิบหนึ่งตอนเช้า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I want you to be the first prime minister of India to name your entire cabinet to make the head of every government department a Muslim.ผมอยากให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรี คนแรกของอินเดีย และแต่งตั้งคณะรมต.ของคุณเอง ให้รมต.ของทุกกระทรวงเป็นมุสลิม Gandhi (1982)
Secretary of State Caulfield met with the president for two hours this morning at the White House.รัฐมนตรีกระทรวงการ ต่างประเทศของ โคฟีลด พบกับ ประธานสองชั่วโมงในเช้าวันนี้ ที่ทำเนียบขาว 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm Chattar Lal, Prime Minister to His Highness, the Maharaja of Pankot.ฉัน Chattar ลาลนายกรัฐมนตรี ที่จะเสด็จ, มหาราชาแห่ง Pankot ของเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I'm not worried, Mr. Prime Minister, just, uh... just, um, interested.ฉันไม่กังวลนายนายกรัฐมนตรีเพียงแค่เอ่อ ... เพียงแค่เอ่อสนใจ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ Akira (1988)
And with the confusion among members of parliament sparked by the comments of Finance Minister Takanashi during a recent parliament inquiry, there seems to be no compromise insight between the government and opposition.และความสับสนในหมู่สมาชิกสภา จากคำพูดของ รัฐมนตรีคลัง ทาคานาชิ ระหว่างการตรวจสอบโดยสภา ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกัน ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน Akira (1988)
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่? Akira (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รัฐมนตรี[n.] (ratthamontrī) EN: minister ; government minister ; cabinet minister ; secretary   FR: ministre [m, f] ; ministre d'État [m, f]
รัฐมนตรีช่วยว่าการ[n. exp.] (ratthamontrī chūay wākān) EN: deputy ; assistant secretary ; junior minister   
รัฐมนตรีตรายาง[n. exp.] (ratthamontrī trāyāng) EN: rubber-stamp minister   
รัฐมนตรีมหาดไทย[n. prop.] (Ratthamontrī Mahātthai) EN: Minister of Interior ; Minister of the Interior ; Minister of Home Affairs   FR: ministre de l'Intérieur [m]
รัฐมนตรีรักษาด้วย[n. exp.] (ratthamontrī raksā dūay) EN: caretaker cabinet   FR: gouvernement en affaires courantes [m]
รัฐมนตรีว่าการ[n. exp.] (ratthamontrī wākān) EN: cabinet minister ; secretary   
รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ[n. prop.] (Ratthamontrī Wākān Tāngprathēt) EN: Minister of Foreign Affairs ; Secretary of State   FR: ministre des Affaires étrangères [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
deputy interior minister(n) รมช.มหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
Attorney General(n) รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (ของสหรัฐฯ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cabinet minister[N] รัฐมนตรี
Minister[N] รัฐมนตรี
minister[N] รัฐมนตรี, See also: นักการฑูต, Syn. cabinet member, ambassdor, consul, high officer
secretary[N] รัฐมนตรี, See also: เจ้าหน้าที่ระดับสูง, เลขาธิการ, Syn. secretaire
Secretary of State[N] รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cabinet(แคบ'บิเนท) n. คณะรัฐมนตรี,ตู้,ตู้มีลิ้นชัก,ตู้เฟอร์นิเจอร์ที่มีชั้นวางวิทยุ,โทรทัศน์,ห้องเล็ก,ห้องลับadj. เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี,เกี่ยวกับห้องส่วนตัว, Syn. chest
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี,สำนักงานเสนาบดี,รัฐมนตรี,ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ,สถานเอกอัครราชฑูต,สถานกงสุลใหญ่,เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) ,เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) ,นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) ,ตุลาการใหญ่ของบางประเ
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,เอกอัครราชทูต,ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
chancellor of the exchequn. รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษ
home secretaryรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ
lenin(เลน'นิน) n. Vladimir Ilyich นายกรัฐมนตรีโซเวียต (ค.ศ.1918-1924)
minister(มิน'นิสเทอะ) n. พระ,รัฐมนตรี vi. ทำหน้าที่เป็นพระ,ช่วยเหลือ,รับใช้,ทำให้เกิดขึ้น. vt. จัดการ,จัดให้มี, Syn. priest
ministerial(มินนิสเทีย'เรียล) adj. เกี่ยวกับพระ,เกี่ยวกับรัฐมนตรี,เกี่ยวกับการรับใช้ เป็นเครื่องมือ
ministry(มิน'นิสทรี) n. กระทรวง,คณะรัฐมนตรี,คณะสงฆ์,การบริการ,การช่วยเหลือ
portfolio(พอร์ทโฟ'ลีโอ,โพร์ท-) n. กระเป๋าเอกสาร,แผงหนังสือราชการ,ตำแหน่งรัฐมนตรี,หลักทรัพย์การลงทุน

English-Thai: Nontri Dictionary
cabinet(n) ตู้ใส่ของ,ห้องลับ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,คณะรัฐมนตรี
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูตน
minister(n) ทูต,พระ,รัฐมนตรี,ผู้รับใช้
ministerial(adj) เกี่ยวกับทูต,เกี่ยวกับรัฐมนตรี,เป็นเครื่องมือ
ministry(n) กระทรวง,คณะสงฆ์,คณะรัฐมนตรี
portfolio(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสาร,หลักทรัพย์,ตำแหน่งรัฐมนตรี
premier(n) นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี
PRIME prime minister(n) นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี
secretary(n) เลขาธิการ,เลขานุการ,รัฐมนตรี,โต๊ะเขียนหนังสือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shadow minister (n) รัฐมนตรีเงา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
労働大臣[ろうどうだいじん, roudoudaijin] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
外相[がいしょう, gaishou] (n) รัฐมนตรีต่างประเทศ
大臣[だいじん, daijin] (n) รัฐมนตรี
財務相[ざいむしょう, zaimushou] (n) รัฐมนตรีคลัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
運輸大臣[うんゆだいじん, unyudaijin] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

German-Thai: Longdo Dictionary
Minister(n) |der, pl. Minister| รัฐมนตรี
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Außenminister(n) |der, pl. Außenminister| รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
Ära(n) |die, pl. Ären| ยุคสมัย เช่น Beginn der Ära Merkel การเริ่มต้นแห่งยุคของ Merkel นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเยอรมนี, See also: S. Epoche
Kabinett(n) |das, pl. Kabinette| คณะรัฐมนตรี (ย่อว่า ครม.) เช่น Ohne Blutvergießen besetzten die Militärs die Schaltstellen der Macht, riefen das Kriegsrecht aus und erklärten das Kabinett und den Senat für aufgelöst.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
der Bundesminister, - (n ) รัฐมนตรี ถ้าเป็นผู้หญิง ใช้ว่า die Bundesministerin, -nen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top