Search result for

ภาพรวม

(18 entries)
(0.2028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาพรวม-, *ภาพรวม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพรวม[N] overall image, See also: perspective, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล, Example: ภาพรวมของผู้หญิงยุคใหม่ในสายตาของคนส่วนใหญ่ คือ ผู้หญิงทำงาน, Thai definition: จำนวนรวมที่แสดงให้เห็นสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาพรวม[N] overall image, See also: perspective, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล, Example: ภาพรวมของผู้หญิงยุคใหม่ในสายตาของคนส่วนใหญ่ คือ ผู้หญิงทำงาน, Thai definition: จำนวนรวมที่แสดงให้เห็นสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aggregationภาพรวมกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Only for the big picture. I don't get into details.สำหรับภาพรวมเท่านั้น ผมไม่เข้าถึงรายละเอียด Oh, God! (1977)
You got the wrong outlook.แกวาดภาพรวมผิดไปนะ Casualties of War (1989)
You're just not looking at the big picture, doc.คุณไม่ดูภาพรวมๆนี่ หมอ Tabula Rasa (2004)
Because that, kids, is the true story... of how I met your Aunt Robin.เลยมองภาพรวมของเกมไม่ออก เพราะว่า ลูกเอ๊ย นั่นแหละคือตอนที่พ่อเจอกับป้าโรบินของลูกๆ Pilot (2005)
Up there in space, you get a totally different perspective.ข้างบนในอวกาศ นายจะได้เห็น ภาพรวมของทิวทัศน์ที่แตกต่างไป The Astronaut Farmer (2006)
Okay,okay. Whole idea.โอเค โอเค ภาพรวม The Game (2007)
- I just think you're missing the big picture.- ฉันแค่คิดว่านายคงลืมมองภาพรวม Charlie Bartlett (2007)
- What big picture?- ภาพรวมอะไร Charlie Bartlett (2007)
Say hello to our Autonomous Reconnaissanceทักทายนักวิเคราะห์ภาพรวม Eagle Eye (2008)
There's a bigger picture here.มองถึงภาพรวมสิ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
'Cause,uh,you're bigger-Picture kind of guys.เพราะนายเป็นพวก มองภาพรวมไปหมดทุกอย่างนี่ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
We're missing the forest for the trees here.อย่ามัวแต่มองรายละเอียดปลีกย่อยจนลืมมองภาพรวมสิ 52 Pickup (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพรวม[n. exp.] (phāp rūam ) EN: overall image ; overview ; synopsis   FR: vue globale [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
track record ( ) ภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่รับรู้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top