Search result for

นวด

(63 entries)
(0.2441 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นวด-, *นวด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นวด[V] massage, See also: rub down, caress, stroke, press, Syn. บีบนวด, Example: คุณยายไปนวดที่วัดโพธิ์เป็นประจำทุกวันอาทิตย์, Thai definition: ใช้มือบีบหรือกดเพื่อให้คลายจากความปวดเมื่อยหรือเมื่อยขบ
นวด[V] knead, Syn. ขยำ, บีบ, Example: คุณแม่นวดให้ส่วนผสมในอ่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียว, Thai definition: ใช้มือบีบหรือกดคลึงแรงๆ
นวดข้าว[V] thresh, See also: thresh rice, Example: ชาวนาจะลงมือนวดข้าวในเดือนหน้า, Thai definition: ใช้วัวควายหรือคนย่ำรวงข้าวจนกระทั่งเมล็ดหลุดจากรวง
นวดฟั้น[V] massage, See also: rub down, caress, stroke, press, Syn. นวดเฟ้น, Thai definition: บีบขยำให้หายปวดเมื่อย
นวดแป้ง[V] thresh flour, Example: เธอนวดแป้งไว้ทำขนม, Thai definition: ขยำแป้งให้เข้ากัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นวดก. ใช้มือบีบหรือกดเพื่อให้คลายจากความปวดเมื่อยหรือเมื่อยขบ.
นวดข้าวก. ใช้วัวควายหรือคนยํ่ารวงข้าวให้เมล็ดหลุดจากรวง.
นวดฟั้นก. บีบขยำเป็นต้นให้หายเมื่อยขบ.
นวดแป้งก. ใช้ส้นมือกดคลึงแป้งที่ผสมกับน้ำเป็นต้นให้เข้ากัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tentacles!นวดพวกนั้น An Evil Within (2012)
-Will our whiskers shrink?นวดของเราจะหดตัว? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- A waxed mustache and a beaver coatนวดแว็กซ์ขนและช่อง คลอด Pinocchio (1940)
Look see that one with the white beard sitting in the wagon?แน่ะ เห็นคนหนวดเคราขาว ที่นั่งในรถม้านั่นไหม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You know what's good for that? Shaving.รู้มั้ยว่าอะไรดี โกนหนวด Oh, God! (1977)
-Shaving?โกนหนวด Oh, God! (1977)
Here, start shaving.เริ่มโกนหนวดได้แล้ว Oh, God! (1977)
I don't mean with the shaving with the questions that are popping into your head.ผมไม่ได้หมายถึงโกนหนวด ผมหมายถึงคำถามในสมองคุณ Oh, God! (1977)
I think that deserves a thrashing, don't you?ฉันคิดว่าสมควรได้รับการนวด, คุณไม่? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
we don't shave, sell the ambulance, sell our clothes, and go native. how far do we have to go on this bus?ไม่ต้องโกนหนวด เอารถพยาบาลไปขาย ขายเสื้อผ้านี้ ใส่ชุดพื้นเมือง Spies Like Us (1985)
Great whiskers, it's a cat!นวดใหญ่นี่นา นั่นมันแมว ! An American Tail (1986)
I could use some suntan lotion if someone were willing to rub it on.ฉันคงต้องใช้ครีมกันแดดด้วยนะ... ...ถ้าจะมีใครทา และนวดให้ฉันสักหน่อยก็... Mannequin (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นวด[n.] (nūat) EN: massage ; rub down   FR: masser ; frictionner
นวด[v.] (nūat) EN: knead ; thresh   FR: pétrir ; travailler ; malaxer ; battre
นวดข้าว[v. exp.] (nūat khāo) EN: thresh ; thresh rice   FR: battre le riz
นวดฟั้น[v.] (nūatfan) EN: massage ; rub down ; caress ; stroke ; press   
นวดสมุนไพร[n. exp.] (nūat samunphrai) EN: herbal massage   FR: massage aux plantes [m]
นวดเฟ้น[n.] (nūatfen) EN: massage   
นวดแป้ง[v. exp.] (nūat paēng) EN: knead ; thresh flour   FR: pétrir ; travailler ; malaxer
นวดแผนโบราณ[n. exp.] (nūat phaēn bōrān) EN: traditional massage ; Thai massage ; traditional Thai massage   FR: massage traditionnel [m] ; massage thaïlandais [m] ; massage traditionnel thaï [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
reflexology(n) การนวดกดจุดตามฝ่ามือและฝ่าเท้า เช่น Reflexology is excellent for self-treatment and even for diagnosis.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knead[VT] นวด, See also: บีบนวด, บีบ, Syn. massage
knead[VT] นวด (แป้ง), See also: ปั้น, คลุกเคล้า
massage[VT] นวด, Syn. caress, press
roll[VI] คลึงด้วยลูกกลิ้ง, See also: นวดด้วยลูกลิ้ง, Syn. flatten, press
rub[VT] นวด, Syn. massage
thrash[VT] นวดข้าว, See also: ฟาดข้าว, Syn. thresh
thresh[VI] นวดข้าว, See also: ฟาดข้าว, Syn. thrash
thresh[VT] นวดข้าว, See also: ฟาดข้าว, Syn. thrash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinal(แอค' ทินัล) adj. ซึ่งมีหนวดหรือส่วนยื่นหรือรังสี (having tentacles or rays)
anemone(อะเนม' โมนี) n. พืชจำพวก ดอกบัวเงิน สัตว์ทะเลใน phylum Coelenterata ซึ่งมีหนวดรอบปากของมัน (ranunculaceous plant)
antenna(แอนเทน' นะ) n., (pl. -nas,-nae) สายอากาศ, หนวดบนหัวแมลงที่เกี่ยวกับการรับของประสาทสัมผัส. -an- tennal adj.
arista(อะริส'ทะ) n., (pl. -tae) ส่วนยื่นของเมล็ดข้าว, หนวดแมลง (prominent bristle)
awn(ออน) n. หนาม,หนวดรวงข้าว,หนามพืช.
barber(บาร์'เบอร์) {barbered,barbering,barbers} n. ช่างตัดผม,ช่างโกนหนวดเครา,กัลบก,คนที่พูดมาก vt. ตัดหรือโกนหนวดเครา
batter {batteredvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
batteringvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
batters}vt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
beard(เบียร์ด) n. เครา,หนวด,หนวดสัตว์,ขนแหลมที่รวงข้าว,กลุ่มขนบนผลของพืช vt. ดึงหรือถอนเคราหรือหนวด

English-Thai: Nontri Dictionary
barber(vt) ตัดผม,โกนหนวด
beard(n) หนวดเครา
bearded(adj) มีหนวดมีเครา
beardless(adj) ไม่มีหนวด,ไม่มีเครา
chiropractor(n) หมอนวด
cudgel(vt) ตีด้วยดิ้ว,นวด,ตีด้วยกระบอง
grinder(n) เครื่องนวด,เครื่องลับ,โม่,กราม,ผู้กดขี่
knead(vt) นวด,คลุก,ปั้น,ปลุกปล้ำ
massage(n) การนวด
massage(vt) นวด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
練り[ねり, neri] (vt ) นวดให้เข้ากัน,ป่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
練る[ねる, neru] Thai: นวดให้เข้ากัน English: to knead

German-Thai: Longdo Dictionary
stachlig(adj) ที่มีหนามมาก เช่น ein stachliger Kaktus = ต้นกระบองเพชรที่มีหนามทิ่มตำ, ein Bart = หนวดเครา
Zitronenmelisse(n) |die, pl. Zitronenmelissen| เลมอนบาล์ม, ยาหม่องหรือน้ำมันนวดผสมกลิ่นมะนาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top