Search result for

ตรงนั้น

(24 entries)
(0.2663 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตรงนั้น-, *ตรงนั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรงนั้น[DET] there, See also: that place, Syn. นั้น, Example: พิพิธภัณฑ์ตรงนั้นเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังมาก่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There.ตรงนั้น The Murder of One (2012)
There.ตรงนั้น The Great Dictator (1940)
There it is. The village of Pretzelburg.ตรงนั้น เป็นหมู่บ้าน แพทเซนเบิร์ก The Great Dictator (1940)
- Who is there?ใครอยู่ตรงนั้นPinocchio (1940)
You'll find quantities of breakfast over there. But you must eat it all, or Cook will be mortally offended.มีอาหารเช้าชุดใหญ่อยู่ตรงนั้น คุณต้องทานให้หมดนะ เดี๋ยวแม่ครัวจะน้อยใจ Rebecca (1940)
Will you stand there and mark the front door?คุณจะยืนอยู่ตรงนั้นและทำเครื่องหมายที่ประตูหน้า? 12 Angry Men (1957)
You, the commanding officer!คุณที่อยู่ตรงนั้น. คุณผู้ บัญชาการทหาร! How I Won the War (1967)
Instead of thinking of my needs, you're standing there doing what you want to do, which is stare at me.แทนที่จะคิดถึงความต้องการของฉัน เธอกลับยืนอยู่ตรงนั้นทำสิ่งที่เธออยากทำ จ้องมองฉัน The Little Prince (1974)
So then Denherder and Charlie sat there trying to catch their breath and figure out how to tell Charlie's wife what happened to her freezer full of meat.เเล้วเดนเฮอร์เดอร์ กับชาร์ลี ก็นั่งหอบกันอยู่ตรงนั้น... พยายามคิดกันว่า จะบอกเมียชาร์ลีเรื่องเนี้อว่ายังไง Jaws (1975)
Get away from there, you goddamn fool! What's the matter with you?ออกมาจากตรงนั้นนะไอ้งั่ง เป็นอะไรไป Jaws (1975)
Right there. Mary Ellen Moffit.ตรงนั้น เเมรื่ เอลเลน มอฟฟิท Jaws (1975)
Right there!ตรงนั้นMad Max (1979)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
here and there[ADV] ตรงนั้นตรงนี้, See also: ที่โน่นที่นี่, Syn. patchily, scatteringly
there[PRON] ที่นั่น, See also: ตรงนั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bezier curveรูปโค้งเบซิเอร์หมายถึง รูปเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์รูปหนึ่ง เป็นโค้งที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่มีกฏเกณฑ์เป็นสูตรกำหนด การสร้างเส้นโค้งในโปรแกรมบางโปรแกรม จะต้องเริ่มด้วยการลากเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อน แล้วสร้างจุดสองจุดบนเส้นตรงนั้น ใช้เมาส์ดึงแต่ละจุดขึ้นไป ในทิศทางที่ต่างกัน ก็จะได้โค้งแบบเบซีเอร์ ขึ้นมา
insertion pointerตัวชี้การแทรกหมายถึง ตัวชี้ตำแหน่งที่มีลักษณะคล้าย I (เรียกว่า I Beam) ถ้าต้องการจะพิมพ์แทรกลงไปที่ตรงไหน ให้นำตัวนี้ไปวางไว้ตรงนั้น อักขระที่พิมพ์ใหม่ก็จะแทรกลงไปตรงนั้น
there(แธร์) adv. ที่นั่น,ตรงนั้น,ด้านนั้น,ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น,ตรงนั้น,ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น,สภาพนั้น,เงื่อนไขนั้น,สถานที่นั้น
there-Pref. 'ที่นั้น','ตรงนั้น','เวลานั้น'
thereat(แธร์'แอท') adv. ณที่นั้น,ในเวลานั้น,ตรงนั้น,เพราะเหตุนั้น,เนื่องจากสิ่งนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
there(adv) ที่นั่น,ตรงนั้น,ในข้อนั้น,นั่นปะไร,ด้านนั้น

German-Thai: Longdo Dictionary
daที่ตรงนั้น (ใช้บ่งตำแหน่ง) เช่น Da ist sie.
daranตรงสิ่งนั้น, ตรงนั้น
größt-(adj) ใหญ่ที่สุด เช่น Da stehen drei Männer. Der größte ist mein Bruder. ตรงนั้นมีผู้ชายยืนอยู่สามคน คนที่สูงที่สุดคือพี่ชายของฉันเอง, See also: groß

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top