Search result for

ตൠൠൠൠลඏൠൠൠൠุภ [...] ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ

(63 entries)
(2.2305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตൠൠൠൠลඏൠൠൠൠุภ [...] ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ-, *ตൠൠൠൠลඏൠൠൠൠุภ [...] ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ตൠൠൠൠลඏൠൠൠൠุภൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: 9 กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
900ce[ไนนฺฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ nine hundrice
90ce[ไนนฺไทซฺ] (adv ) คําย่อของ ninetice
91ma[ไนนฺทิฟอมะ] (adj ) คําย่อของ ninety forma
9ce[ไนนฺซฺ] (adv ) คําย่อของ nince

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
91 1.911 The Longest Yard (2005)
90- เอ็กซ์เรย์ Spider-Man 3 (2007)
988.988 The Social Network (2010)
9:47?9.47 น. Heartbreak Hotel (2011)
9.9Undead Again (2012)
Range: 95,452.452 The Great Dictator (1940)
Range correction: 95,455.455 The Great Dictator (1940)
You went round in 92?คุณจะไปตีกอร์ฟหรอครับ The Great Dictator (1940)
He talked with his friends for an hour, leaving them at 9.45.เขาพูดคุยกับเพื่อนของเขาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงออกจากพวกเขาที่ 9.45 12 Angry Men (1957)
Dial 999. We need protection.เราจำคือต้องมีการป้องกัน Help! (1965)
Do you know Beethoven's 9th symphony?คุณรู้หรือไม่ซิมโฟนี 9 ของ เบโธ เฟน? Help! (1965)
All you have to do is sing Beethoven's Ode to Joy from the 9th symphony.ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือการร้อง เพลงของ เบโธเฟน บทกวีที่มีชื่อเสียงจากความสุข ซิมโฟนี 9 ที่ดีกว่า Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
9Is it cheaper to call after 9:00?
9He got 90 marks out of 100 in English.
9Could you remind me to call my academic advisor at 9:00 p.m. tomorrow?
9What time will we reach Akita if we take the 9:30 train?
9The score is 9 to 2 in favor of our school.
9My grandfather is 90 years old and very lively.
9Would 9 o'clock be all right?
9This company's stock closed at 932 yen yesterday.
9The library is open from 9 a.m. to 8 p.m.
9The world population is expanding at the rate of nearly 90 million people a year.
9Size 9 .....I think.
9The speedometer was indicating 95 mph.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องเก้า[n. prop.] (Chøng Kao) EN: Chaîne 9 [f] ; Modern Nine tv [f]   FR: Chaîne 9 [f] ; Modern Nine TV [f]
เดือนขาด[n. exp.] (deūoen khāt) EN: lunar month with only 29 days   FR: mois lunaire de 29 jours [m]
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (๒๔๗๕)[n. prop.] (Kān Patiwat Sayām phø.sø. søng phan sī røi jetsip-hā) EN: Siamese Revolution of 1932 ; Siamese Coup d'état of 1932 ; 1932 Revolution in Siam   FR: coup d'État de 1932 [m]
เก้า[num.] (kao) EN: nine ; 9   FR: neuf ; 9
เก้าสิบ[num.] (kaosip) EN: ninety ; 90   FR: quatre-vingt-dix [m] ; nonante (Belg., Sui.) ; 90
ในปลายช่วงทศวรรษที่ ๒๐ (20)[xp] (nai plāi chūang thotsawat thī yīsip) EN: in the late twenties (1920s)   FR: à la fin des années 20
นาโน-[X] (nānō-) EN: nano- (prefix)   FR: nano- (préfixe : milliardième, 10-9)
นาโนวินาที [n.] (nānōwināthī) EN: nanosecond   FR: nanoseconde [f] ; milliardième de seconde [m] ; 10-9 seconde [m]
พ.ศ. 2549[n. exp.] (phø.sø. 2549) EN: 2549 ; year 2549   FR: 2549 ; année 2549 [f] ; an 2549 [m]
พฤษภาทมิฬ[n. prop.] (Phreutsaphā Thamin) EN: Black May (1992)   

Japanese-English: EDICT Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture) [Add to Longdo]
アジアアフリカ会議[アジアアフリカかいぎ, ajiaafurika kaigi] (n) Asian-African Conference (1955); Afro-Asian Conference [Add to Longdo]
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945) [Add to Longdo]
アラ[, ara] (n) (kanji is U29E8A) saw-edged perch (Niphon spinosus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巫蛊之祸[wū gǔ zhī huò, ㄍㄨˇ ㄓ ㄏㄨㄛˋ, / ] 91 BC attempted coup d'etat against Emperor Wu of Han 漢武帝|汉武帝, beginning with accusations of witchcraft [Add to Longdo]
百分之九十[bǎi fēn zhī jiǔ shí, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄓ ㄐㄧㄡˇ ㄕˊ, ] 90 percent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95) [Add to Longdo]
ナノ[なの, nano] nano-, 10**-9, n [Add to Longdo]
ケーエーナインキュー[けーえーないんきゅー, ke-e-nainkyu-] KA9Q [Add to Longdo]
キューゴ[きゅーご, kyu-go] 95 [Add to Longdo]
キュージューゴ[きゅーじゅーご, kyu-ju-go] 95 [Add to Longdo]
キューハチ[きゅーはち, kyu-hachi] 98 [Add to Longdo]
キュウジュウハチ[きゅうじゅうはち, kyuujuuhachi] 98 [Add to Longdo]
オラクルナインアイエーエス[おらくるないん'あいえーえす, orakurunain ' aie-esu] Oracle 9iAS [Add to Longdo]
オラクルナインアイ[おらくるないん'あい, orakurunain ' ai] Oracle 9i [Add to Longdo]
オフィスキュウジュウハチ[おふぃすきゅうじゅうはち, ofisukyuujuuhachi] Office98 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 9 \9\ adj.
   1. one more than eight and one less than ten; denoting a
    quantity consisting of nine items or units; --
    representing the number nine as an Arabic numeral.
 
   Syn: nine, ix
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 9
   adj 1: denoting a quantity consisting of one more than eight and
       one less than ten [syn: {nine}, {9}, {ix}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of eight and one [syn:
      {nine}, {9}, {IX}, {niner}, {Nina from Carolina}, {ennead}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 nine
 
 1. dokuz
 2. dokuz sayısı, dokuz rakamı, 9, IX
 3. (iskambil) dokuzlusu
 4. dokuz kişilik (beysbol) oyuncu takımı. ninefold  dokuz kat, dokuz misli.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top