Search result for

ซีไอเอ

(20 entries)
(0.3152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซีไอเอ-, *ซีไอเอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซีไอเอ[N] CIA, See also: Central Intelligence Agency, Syn. หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CIM (computer integrated manufacturing)ซีไอเอ็ม (การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CIM (computer integrated manufacturing)ซีไอเอ็ม (การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CIM (computer input from microfilm)ซีไอเอ็ม (ไมโครฟิล์มสู่คอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Say what? - They look like they're from the CIA.พูดอะไร พวกเขาดูเหมือนมาจากซีไอเอ The Blues Brothers (1980)
For the working group together, State, CIA, Secret Service,ร่วมมือกับทุกฝ่าย ซีไอเอด้วยนะ The Jackal (1997)
They don't know who he is. The CIA can't track him.ซีไอเอหาตัวเขาไม่เจอ The Jackal (1997)
I remember standing there in this room and looking over on one side of the room and we had the CIA, NSA, DIA, FBIผมจำได้ว่ายืนอยู่ในห้องนั้น และมองไปฟากหนึ่งของห้อง ตรงนั้นมีซีไอเอ, เอ็นเอสเอ, ดีไอเอ, เอฟบีไอ The Corporation (2003)
London, England. CIA Substation.ลอนดอน อังกฤษ สถานีย่อยของซีไอเอ The Bourne Supremacy (2004)
7 years ago, $20 million of CIA funds disappeared during a wire transfer through Moscow.เมื่อ 7 ปีก่อน เงินจำนวน 20 ล้านเหรียญของซีไอเอ หายไประหว่างการโอนผ่านมอสโคว์ The Bourne Supremacy (2004)
- This is Tom Cronin, CI Operations Officer.ผมชื่อ ทอม โครนิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการซีไอเอ โทรมาจากแลงเลย์ เวอร์จิเนียครับ The Bourne Supremacy (2004)
- Hello? - Pamela Landy, CIA.- นี่ พาเมล่า แลนดี้ หัวหน้างานซีไอเอกำลังพูดอยู่ The Bourne Supremacy (2004)
Yuri, you bought those oil leases with 20 million in stolen CIA seed money.ฟังนะ... ยูริ นายซื้อสิทธิ์ในน้ำมันพวกนั้น ด้วยเงิน 20 ล้านที่ขโมยมาจากซีไอเอ The Bourne Supremacy (2004)
"C.I.A"."ซีไอเอCubeº: Cube Zero (2004)
I swear the CIA should hire us.ซีไอเอหน้าจะจ้างเรา The Perfect Man (2005)
And you wanted to be in the CIA.นายเคยอยากเป็นซีไอเอใช่มั้ย Lonesome Jim (2005)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cim(ซีไอเอ็ม) 1. ย่อมาจาก computer input from microfilm (ไมโครฟิล์มสู่คอมพิวเตอร์) หมายถึง เทคโนโลยีในการอ่านข้อมูลต่าง ๆ ในไมโครฟิล์มเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (โดยต้องแปลงเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้) 2. ย่อมาจาก computer integrated manufacturing (การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์) หมายถึงการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมด้วย
computer input from microไมโครฟิล์มสู่คอมพิวเตอร์ใช้ตัวย่อว่า CIM (ซีไอเอ็ม) หมายถึง เทคโนโลยีในการอ่านข้อมูลต่าง ๆ ในไมโครฟิล์มเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (โดยต้องแปลงเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้)
pcmcia(พีซีเอ็มซีไอเอ) ย่อมาจาก Personal Computer Memory Card International Association (สมาคมระหว่างประเทศเพื่อบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
personal computer memoryPersonal Computer Memory Card International Association สมาคมระหว่างประเทศเพื่อ บัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PCMCIA (อ่านว่า พีซีเอ็มซีไอเอ) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top