Search result for

ชาว

(123 entries)
(0.2721 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชาว-, *ชาว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวนา[N] farmer, See also: peasant, agriculturist, Syn. ชาวไร่ชาวนา, กสิกร, เกษตรกร, Example: ชาวนายุคใหม่ใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น รถไถ รถเก็บเกี่ยว เครื่องสี เพื่อความสะดวกของขั้นตอนการผลิต, Count unit: คน
ชาวเล[N] fishermen inhabiting the west coast of Thailand, Syn. ชาวน้ำ, Example: ชาวเลจะอาศัยขับถ่ายลงตามดงไม้ไม่นิยมสร้างห้องส้วมไว้ในบ้าน
ชาวคณะ[N] staff, See also: members of staff, staff members, members of group, Syn. หมู่คณะ, Example: ทุกคนลงความเห็นว่าชาวคณะที่จัดการแสดงละครทำงานดีมาก, Count unit: คน; คณะ
ชาวจีน[N] Chinese, Syn. คนจีน, Example: ชาวจีนโพ้นทะเลคือ ชาวจีนที่ไม่ได้อาศัยในผืนแผ่นดินใหญ่ของจีน, Count unit: คน
ชาวดอย[N] hill-man, See also: tribespeople, Syn. ชาวเขา, ชาวดอย, คนดอย, คนภูเขา
ชาวป่า[N] forester, See also: backwoodsman, forest dweller, Syn. คนป่า, Example: เราจ้างชาวป่าคนหนึ่งให้นำทางเรา, Count unit: คน; เผ่า
ชาววัง[N] palace people, See also: palace women, court attendant, Example: ชาววังมักมีฝีมือในการประดิดประดอยอาหารให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: พวกผู้หญิงที่อยู่ในวัง
ชาวสวน[N] orchardist, See also: fruit gardener, Syn. เกษตรกร, กสิกร, Example: มีการส่งเสริมให้ชาวสวนในภาคใต้เลี้ยงโคผสมผสานกับการทำสวนมะพร้าว, Count unit: คน
ชาวเขา[N] hill tribe, See also: mountaineer, Syn. คนภูเขา, ชาวดอย, คนดอย, Example: มีชาวเขาหลายเผ่าอาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาในภาคเหนือของประเทศ, Count unit: คน; เผ่า
ชาวเรา[PRON] we, See also: we all, all of us, Syn. พวกเรา, หมู่เรา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชาวน. กลุ่มชนที่มีเชื้อชาติเดียวกัน เช่น ชาวไทย ชาวจีน หรืออยู่ในถิ่นฐานเดียวกัน เช่น ชาวเมือง ชาวชนบท หรือมีอาชีพอย่างเดียวกัน เช่น ชาวไร่ ชาวนา ชาวประมง หรือนับถือศาสนาร่วมกัน เช่น ชาวพุทธ ชาวคริสต์ หรืออยู่ในแวดวงเดียวกัน เช่น ชาวอักษร ชาวค่าย.
ชาวกรุงน. ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวง.
ชาวที่น. เจ้าพนักงานผู้หญิงที่ดูแลความเรียบร้อยประจำสถานที่ภายในเขตพระราชฐานชั้นใน.
ชาวนอกน. เรียกไทยทางปักษ์ใต้
ชาวนอกคนที่มาจากนอกเมือง, คนต่างเมือง, เช่น ชายชาวนอกสองคน พราหมณ์ตนหนึ่งเป็นสาม (ลอ).
ชาวน้ำน. ชื่อชนชาติเดิมพวกหนึ่ง อยู่ทางทะเลด้านตะวันตกของแหลมมลายู, ฉลาง หรือ ชาวเล ก็เรียก.
ชาวบ้านน. ผู้ที่อยู่ในพื้นถิ่นหนึ่ง ๆ เช่น ชาวบ้านแถบอัมพวา, ประชาชนทั่วไป เช่น ชาวบ้านอย่างเราจะไปรู้เรื่องอะไร, ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ และมีวิถีชีวิตแบบบรรพกาล, ผู้ที่มีชีวิตแบบเรียบง่าย ธรรมดา มักจะด้อยการศึกษา.
ชาวม่านน. เจ้าพนักงานที่ทำหน้าที่ไขพระวิสูตรท้องพระโรงในงานพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ.
ชาวรั้วชาววังดู ชาววัง.
ชาววังน. ผู้หญิงที่รับราชการอยู่ในวัง เช่น ข้าหลวง ชาวที่ โขลน, ภาษาปากว่า ชาวรั้วชาววัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foreignerชาวต่างประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
farmerชาวไร่ชาวนา, เกษตรกร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ชาวม่านใช้เรียกเจ้าพนักงานที่ทําหน้าที่ไขพระวิสูตรในงานพระราชพิธีต่าง ๆ [ศัพท์พระราชพิธี]
Peasantชาวไร่ชาวนา [เศรษฐศาสตร์]
Zhuang (Chinese people) ชาวจ้วง [TU Subject Heading]
Yao (Southeast Asian people) ชาวเย้า [TU Subject Heading]
Women, Hmong ชาวม้งสตรี [TU Subject Heading]
African Americansชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
Africansชาวแอฟริกัน [TU Subject Heading]
Ahoms (Indic people)ชาวอาหม [TU Subject Heading]
Akha (Asian people)ชาวอาข่า [TU Subject Heading]
Amerasiansชาวอเมอเรเซียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Palestinian.ชาวปาเลสไตน์ Tessellations (2012)
Your reference to the Jews might have been more violent.การที่พูดถึงชาวยิว มันอาจจะเลวร้ายมาก The Great Dictator (1940)
Violence against the Jews might make the people forget their stomach.การใช้ความรุนแรงกับชาวยิว อาจทำให้ประชาชนโกรธ The Great Dictator (1940)
Tell Schultz all persecution of the Jews must cease.บอก ซูลท์ซให้ยกเลิกบทลงโทษชาวยิวก่อน The Great Dictator (1940)
In the papers it's rumored that Hynkel's going to give the Jews back their rights.ใน หนังสือพิมพ์ ลือว่าเกิดอะไรกับ เฮนเคิล เพื่อให้ชาวยิวกลับมามีสิทธฺิ The Great Dictator (1940)
Citizenship will be taken away from all Jews and non-Aryans.พลเมืองยิวจะถูกเนรเทศออกไป คงอยู่แต่ชาว อารยัน The Great Dictator (1940)
It is the duty of all true Aryans to hate and despise them.มันเป็นหน้าที่ของชาวอารยัน ที่จะต้องล่ากวาง The Great Dictator (1940)
A strange grass covers the paths once trod by inmates.ทางเดินที่นักโทษชาวยิวเคยเดินย่ำ ก็แปลกตาไปด้วยหญ้าที่ปกคลุมอยู่ Night and Fog (1956)
Meanwhile, Burger, a German worker,ในขณะที่ เบอร์เกอร์ แรงงานชาวเยอรมัน Night and Fog (1956)
Stern, a Jewish student in Amsterdam,หรือ เสติร์น นักเรียนชาวยิว ในอัมสเตอร์ดัม Night and Fog (1956)
Three thousand Spaniards died building these steps leading to the Mauthausen quarry.ชาวสเปนสามพันคนถูกสังเวยชีวิต เพื่อนำมาสร้างบันไดนี้ สู่เหมืองหิน "มอร์เธาเซ่น" อันลือชื่อ Night and Fog (1956)
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก The Old Man and the Sea (1958)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people   FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people   FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวกรุงเทพฯ[n. prop.] (Chāo Krungthēp) FR: Bangkokois [m] ; Bangkokoise [f[ ; Bangkokien [m] ; Bangkokienne [f]
ชาวชนบท[n. exp.] (chāo chonnabot) EN: country people   
ชาวญวน[n. prop.] (Chāo Yūan ) EN: Vietnamese ; Annamese ; Annamite   FR: Vietnamien [m] ; Annamite [m, f]
ชาวดอย[n. exp.] (chāo døi) EN: mountain people   
ชาวต่างชาติ[n.] (chāo tāngchāt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชาวต่างประเทศ[n.] (chāo tāngprathēt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชาวนา[n.] (chāonā) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist   FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; cultivateur [m] ; cultivatrice [f] ; fermier [m] ; fermière [f] ; paysan [m] ; paysanne [f]
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Iraqi(n) ชาวอิรัก, คนอิรัก
to be stuck up(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าง, จองหอง
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:
ubuntu"ubuntu" เป็นภาษาเก่าแก่ของชาวแอฟริกัน โดยมีความหมายถึง "humanity to others" หรือแปลเป็นไทยคือ "ความกรุณาต่อผู้อื่น" โดย "ubuntu" ยังมีอีกความหมายหนึ่งว่า "I am what I am because of who we all are" หรือแปลเป็นไทยคือ "ฉันเป็นฉันได้ก็เพราะพวกเราเป็นอย่างนั้น"
salaryman(n) มนุษย์เงินเดือน, คำเรียกชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษัท (รับเงินเดือน)
chabad(n) ย่อมาจากคำว่า Chabad House เป็นสถานนมัสการของชาวยิวนิกาย Chabad Lubavitch ซึ่งมีลักษณะกึ่งโรงแรม, S. Synagouge,
midrash(n) หนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. Exegesis, R. Talmud, Mikra, Masorah
halakhah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. exegesis, R. Midrash, Aggadah
aggadah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. exegesis, R. Midrash, Halakhah

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Afghan[N] ชาวอัฟกานิสถาน
African[N] ชาวแอฟริกา
agriculturalist[N] กสิกร, See also: ชาวไร่, เกษตรกร, Syn. agriculturist
agriculturist[N] กสิกร, See also: ชาวไร่ชาวนา, เกษตรกร, Syn. agriculturalist
American[N] คนอเมริกา, See also: ชาวอเมริกา, คนอเมริกัน, Syn. citizen of the United States, Yankee, Native American
Annamese[N] ชาวญวน, Syn. Vietnamese
Arab[N] ชาวอาหรับ
Aryan[N] ชาวอารยัน
Asian[N] ชาวเอเชีย
Assamese[N] ชาวอัสสัม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
aeolian(อีโอ' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับชาวกรีกที่มีชื่อตั้งตาม Aeolus, เกี่ยวกับลม, ลมพัด, ลมทำให้เกิดขึ้น
afghan(แอฟ' เกิน, -แกน) n. ชาวอัฟกานิสถาน, ภาษาอัฟแกน, พรมที่ถักด้วยมือชนิดหนึ่ง. -adj. เกี่ยวกับอัฟกานิสถาน, ชาวอัฟกานิสถาน
african(แอฟ' ริเคิน) adj.,n. เกี่ยวกับแอฟริกา, ชาวแอฟริกา., Syn. Afric
afrikaans(แอฟริคานซ' คาน) n. ภาษาหนึ่งของอาฟริกาใต้ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวฮอลลันดา., Syn. Taal
afrikander(แอฟริคาน ' เดอะ, -เนอะ) ชาวอาฟริกาที่พูดภาษา Afrikaans. ชื่อพันธุ์วัวแดงชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้, Syn. Africander (astern, abaft)
afro-american(แอฟโรอะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับขาวอเมริกันที่มีบรรพบุรุษจากอาฟริกา, เกี่ยวกับชาวอเมริกันผิวดำ. -n. ชาวอเมริกันที่เป็นนิโกร., Syn. Aframerican
agnomen(แอกโน' เมน) n., (pl. -nomina) ฐานันดรศักดิ์ของชาวโรมัน, ชื่อเล่น -agnominal adj. (nickname)
agrapha(แอก' ราฟา) n. คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่บันทึกโดยชาวคริสเตียนใน New Testament เล่มอื่นที่ไม่ใช่ Gospels

English-Thai: Nontri Dictionary
aborigines(n) ชาวพื้นเมือง
agrarian(adj) เกี่ยวกับไร่นา,เกี่ยวกับที่ดิน,เกี่ยวกับชาวนา
agriculturist(n) เกษตรกร,กสิกร,ชาวนา
American(n) ชาวอเมริกา,ชาวสหรัฐ
Arabic(adj) เกี่ยวกับชาวอาหรับ
astute(adj) ฉลาด,มีเล่ห์กระเท่ห์,มีเชาวน์
astuteness(n) ความฉลาด,ความเจ้าเล่ห์,เชาวน์,ปฏิภาณ
British(n) ชาวอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ
Briton(n) ชาวอังกฤษ
bucolic(n) ลูกทุ่ง,บ้านนอก,ชาวไร่ชาวนา,เพลงลูกทุ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
azn (n slang asian ) ชาวเอเชีย ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
Metalheads[me-tal-head-z] (people ) ชาวร็อก
muzhik (n) ชาวนารัสเซีย (ช่วงก่อนปี 1917)
See also: S. mujik, moujik, muzjik,
Sammarinese (n adj name uniq ) ชาวซานมาริโน, แห่งสาธารณรัฐซานมาริโน
See also: R. San Marino
tyrian (n ) ชาวไทระ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
外国人[がいこくじん, gaikokujin] (n) ชาวต่างชาติ
島民[とうみん, toumin] (n) ชาวเกาะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
住民[じゅうみん, juumin] (n) ชาวเมือง,คนในพื้นที่,คนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้น ๆ , See also: S. 住人, R. 住人
[じん, jin] (n ) ชาว คน (เขียนต่อท้ายชื่อประเทศ มีความหมายว่าสัญชาติ)
[じん, jin] (n ) ชาว, คน (เขียนต่อท้ายชื่อประเทศ มีความหมายว่าสัญชาติ)
[じん, jin, jin , jin] (n ) ชาว, คน (เขียนต่อท้ายชื่อประเทศ มีความหมายว่า "สัญชาติ")

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
村人[むらびと, murabito] Thai: ชาวบ้าน English: villager
アメリカ人[あめりかじん, amerikajin] Thai: ชาวอเมริกัน English: American person
ドイツ人[どいつじん, doitsujin] Thai: ชาวเยอรมัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Berlinerชาวเบอร์ลิน, See also: Berlin
Bonnerชาวบอนน์
Deutsche(n) |der/die, pl. Deutschen| ชาวเยอรมัน
Frankfurterชาวเมืองแฟรงค์เฟิร์ท , See also: Frankfurt
Hamburgerชาวเมือง Hamburg, See also: Hamburg
Münchner(n) |der, pl. Münchner| ชาวเมืองมิวนิค, See also: München
Ausländer(n) |der, pl. Ausländer| ชาวต่างชาติ
Ausländerin(n) |die, pl. Ausländerinnen| ชาวต่างชาติที่เป็นผู้หญิง
Jungfrau(n) |die, pl. Jungfrauen| หญิงพรหมจรรย์ หรือ ชาวราศีกันย์
Jude(n) |der, pl. Juden| ชาวยิว

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
étranger(n) |m, f -ère| ชาวต่างชาติ
Russe(n) |m, f| คนรัสเซีย, ชาวรัสเซีย
joconde(n) |f| ชื่อในภาษาฝรั่งเศสของภาพวาดเหมือนสตรีคนหนึ่ง ที่คนทั่วไปเรียกภาพนี้ว่า Mona Lisa ผลงานของ Leonardo Da Vinci จิตรกรชื่อก้องชาวอิตาลี ปัจจุบันภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top