Search result for

คลอน

(26 entries)
(0.2432 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลอน-, *คลอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลอน[V] shake, See also: move, Syn. โยก, สั่น, ส่าย, Example: เวลาอ่านหนังสือเขามักจะคลอนศีรษะไปมา, Thai definition: เคลื่อนไปมา
คลอน[V] shake from side to side, See also: stagger, be unsteady, Syn. โยก, สั่น, ไหว, Ant. มั่นคง, แข็งแรง, Example: สาเต้นท์ทั้ง 4 ด้านคลอนไปตามแรงลม, Thai definition: ไม่มั่นคง
คลอนแคลน[V] be unstable, See also: be unsteady, be infirm, Syn. ง่อนแง่น, สั่นคลอน, Ant. หนักแน่น, มั่นคง, Example: เสถียรภาพของรัฐบาลกำลังคลอนแคลน, Thai definition: ไม่มั่นคง
คลอนแคลน[ADJ] unstable, See also: unsteady, infirm, Syn. ง่อนแง่น, สั่นคลอน, วอกแว่ก, Ant. หนักแน่น, มั่นคง, Example: คนที่มีสภาพจิตใจคลอนแคลนและขาดความมั่นคงอยู่แล้วตั้งแต่วัยเด็กอาจปรับตัวเข้ากับสังคมยากเมื่อโตขึ้น, Thai definition: ไม่มั่นคง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลอน(คฺลอน) ว. เคลื่อนไปมาได้ในที่บังคับ เช่น ฟันคลอน.
คลอนแคลน(-แคฺลน) ว. ง่อนแง่น, ไม่มั่นคง, เช่น ฐานะคลอนแคลน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clonorchiasisคลอนอร์คิเอซิส,โรค [การแพทย์]
Clonorchis Sinensisคลอนอร์คิสซิเนนซิส,พยาธิ;โคลนอร์คิสไซเนนซิส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Won't the title of Number One be in danger for Quan Zhen Sect?ตำแหน่งอันดับหนึ่งของสำนักช้วนจินจะไม่สั่นคลอนรึ Return of the Condor Heroes (1983)
-Shaky.สั่นคลอน 2010: The Year We Make Contact (1984)
This is something power can do... shake the trust between father and son.นี่เป็นสิ่งที่อำนาจสามารถทำได้ ก็คือสั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและลูก Episode #1.42 (2006)
Just west of avenida colon.ทางตะวันตกของ อเวนิดา โคลอน Orientación (2007)
Katherine's life began to unravel, and the mistakes of her youth started to flash through her mind.ชีวิตของเธอเริ่มสั่นคลอน และความผิดพลาดในอดีต เริ่มแล่นเข้ามาในความคิดเธอ Sunday (2008)
But lately, her life had begun to unravel.แต่ช่วงหลังนี้ ชีวิตเธอเริ่มจะสั่นคลอน Sunday (2008)
Fifteen years ago Katusragi set up a swindling scheme that affected all of Japan's economic situation.สิบห้าปีที่แล้ว คัทซึรากิวางอุบายให้นักต้มตุ๋นจัดการโกงเพื่อให้สถานการณ์ของเศรษฐกิจในญี่ปุ่นสั่นคลอน Eiga: Kurosagi (2008)
Family colonics?*โคลอนนิค การล้างลำไส้เพื่อdetox ร่างกาย* Chuck in Real Life (2008)
Yank the fetus. If she survives the surgery, she'll be fine.โยกคลอนตัวอ่อน.ถ้าเธอรอด จากการผ่าตัด เธอจะหาย Dying Changes Everything (2008)
Your recent defeats at their hands have shaken my faith in your ability to lead the droid army.ความพ่ายแพ้ของเจ้า ต่อน้ำมือพวกมัน ได้สั่นคลอนศรัทธาของข้า ถึงความสามารถของเจ้า ที่จะนำกองทัพดรอยด์ Lair of Grievous (2008)
Your credibility is on a shaky ground.ความน่าเชื่อถือของคุณกำลังสั่นคลอน Passengers (2008)
But we have already begun destabilizing the government.แต่เราได้เริ่มสั่นคลอนความมั่นคงของรัฐบาลไว้แล้ว Quantum of Solace (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลอน[v.] (khløn) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate   FR: vaciller ; branler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loose[ADJ] คลอน, See also: โยก, โคลงเคลง, ไม่แน่น
ramshackle[ADJ] คลอนแคลน, See also: โยกเยก, โคลงเคลง, Syn. crambling, rickety

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shaky(เช'คี) adj. สั่น,สั่นเทา,สั่นระริก,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,โอนเอน,โยกคลอน,ไม่มั่นคง,ทำท่าจะล้ม,น่าสงสัย., See also: shakily adv. shakiness n., Syn. decrepit,rickety

English-Thai: Nontri Dictionary
slap(n) การปะทะ,การตบ,การคลอน,การเหน็บแนม,การสบประมาท
slap(vt) ปะทะ,ตบ,คลอน,เหน็บแนม,สบประมาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top