Search result for

การตรวจสอบ

(74 entries)
(0.3305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การตรวจสอบ-, *การตรวจสอบ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
checkการตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dry runningการตรวจสอบ(โปรแกรม)นอกเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transfer checkการตรวจสอบการถ่ายโอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
consistency checkการตรวจสอบความต้องกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
validity checkการตรวจสอบความสมเหตุสมผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
validity checkการตรวจสอบความสมเหตุสมผล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validity checkการตรวจสอบความสมเหตุสมผล, การตรวจสอบความแม่นตรง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
consistency checkการตรวจสอบความเข้ากันได้, การตรวจสอบความไม่ขัดแย้งกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quality checkการตรวจสอบคุณภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
redundancy check; redundant checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tax auditingการตรวจสอบภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Due diligenceการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
การตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินตลอดจนหนี้สินของบริษัทว่ามีมูลค่าถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีและมีอยู่จริง ซึ่งในการตรวจสอบและประเมินมูลค่าดังกล่าว ผู้กระทำได้ใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเพียงพอวิธีการนี้มักจะใช้ในกรณีซื้อขายหรือเลิกกิจการ [ตลาดทุน]
Surveillanceการตรวจสอบภาวะตลาด
การเฝ้าดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์หากพบภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ใดผิดไปจาก สภาพปกติที่ผ่านมา ก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ เช่น Insider Trading หรือ Price Manipulation เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีส่วนงานหนึ่งในฝ่ายห้องค้า และกำกับการซื้อขายรับผิดชอบงานด้านนี้ และมีระบบคอมพิวเตอร์ ชื่อ ATOMS ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านนี้ [ตลาดทุน]
Airline passenger security screeningการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารสายการบิน [TU Subject Heading]
Auditing, Internalการตรวจสอบภายใน [TU Subject Heading]
Bank examinationการตรวจสอบธนาคาร [TU Subject Heading]
Building inspectionการตรวจสอบอาคาร [TU Subject Heading]
Customs inspectionการตรวจสอบทางศุลกากร [TU Subject Heading]
Engineering inspectionการตรวจสอบทางวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Environmental auditingการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I felt that the defence wasn't conducting a thorough enough cross-examination.ผมรู้สึกว่าการป้องกันไม่ได้ดำเนินการอย่างละเอียดพอที่ข้ามการตรวจสอบ 12 Angry Men (1957)
- Parade ready for your inspection, sir.ขบวนพาเหรดพร้อมสำหรับ การตรวจสอบของคุณครับ ขอบคุณโทของปืนคาบศิลา How I Won the War (1967)
Within an hour, he signed a release for a certified check of $ 1,000.ภายในหนึ่งชั่วโมง เขาเซ็นสัญญาเปิดตัวสำหรับการตรวจสอบได้รับการรับรอง 1,000 ดอลลาร์ The Godfather (1972)
He insisted on inspecting their rumps and that they defecated before himเขายืนยันการตรวจสอบอย่างละเอียด rump and ของเขาทั้งหลาย ที่นั้นเขาถ่ายอุจจาระก่อนเขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
How many times have I warned about food inspection?เตือนเรื่องการตรวจสอบอาหาร ไม่รู้กี่ครั้งแล้ว Airplane! (1980)
- We'll need a free-landing flight check.- เราต้องการตรวจสอบการบินลงอิสระ Airplane! (1980)
I'm gonna run a make on him.ผมจะดำเนินการตรวจสอบกับเขา First Blood (1982)
I double checked it, Will. What do you want me to do?การตรวจสอบมันสองครั้ง วิล คุณต้องการผมทำอะไร First Blood (1982)
Also to examine the large monolith.นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบ เสาขนาดใหญ่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
You know damn well we've been checking it.คุณจะรู้ว่าคำด่าที่ดีที่เราได้รับ การตรวจสอบ 2010: The Year We Make Contact (1984)
If, for some reason or other, it's resisting our instruments... then we must make a closer inspection.ถ้าด้วยเหตุผลบางอย่างหรืออื่น ๆ มันจะถูกต่อต้านเครื่องมือของ เรา แล้วเราต้องทำการตรวจสอบ ใกล้ชิด 2010: The Year We Make Contact (1984)
Can you analyze the image on monitor circuit two?คุณสามารถวิเคราะห์ภาพ ในการตรวจสอบวงจร 2? ใช่. 2010: The Year We Make Contact (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตรวจสอบ[n.] (kān trūatsøp) EN: audit ; inspection   FR: examen [m] ; vérification [f] ; contrôle [m] ; audit [m]
การตรวจสอบด้วยตา[n. exp.] (kān trūatsøp dūay tā) EN: visual inspection   FR: contrôle visuel [m]
การตรวจสอบตามวาระ[n. exp.] (kān trūatsøp tāmwāra) EN: periodic inspection   
การตรวจสอบบัญชี[n. exp.] (kān trūatsøp banchī) EN: audit   
การตรวจสอบประจำปี[n. exp.] (kān trūatsøp prajampī) EN: annual audit   FR: audit anuel [m]
การตรวจสอบพิธีการทางศุลกากร[n. exp.] (kān trūatsøp phithīkān thāng sunlakākøn) EN: customs inspection   
การตรวจสอบภายนอก[n. exp.] (kān trūatsøp phāinøk) EN: external audit   FR: audit externe [m]
การตรวจสอบภายใน[n. exp.] (kān trūatsøp phāinai) EN: internal audit   FR: audit interne [m]
การตรวจสอบเป็นวาระ[n. exp.] (kān trūatsøp pen wāra) EN: periodic inspection   
การตรวจสอบโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (kān trūatsøp dōi withī sum tūayāng) EN: random inspection   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
audit[N] การตรวจสอบบัญชี, Syn. checking, inspection, review
autopsy[N] การชันสูตรศพ, See also: การตรวจสอบหาสาเหตุการตาย, Syn. postmortem, autopsy, necroscopy, inquest
autopsy[N] การตรวจสอบอย่างละเอียด, Syn. examination
censorship[N] การเซ็นเซอร์, See also: การตรวจสอบสื่อต่างๆ เพื่อตัดส่วนที่ไม่เหมาะสมออก, Syn. censoring, licensing
check[N] การตรวจสอบ, See also: การเช็ค, การตรวจสภาพ
checkout[N] การทดสอบความพร้อม, See also: การตรวจสอบก่อนออก
countercheck[N] การตรวจสอบอีกครั้ง, See also: การตรวจทาน
examination[N] การตรวจสอบ, See also: การพิจารณาอย่างละเอียด, Syn. inspection, investigation
fine-tooth comb[N] การตรวจสอบอย่างละเอียด
going-over[N] การตรวจสอบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การสืบสวน, การวิเคราะห์, Syn. inspection, examination, overhaul

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audit(ออ'ดิท) n. การตรวจสอบบัญชี,บัญชี,การไตร่สวนคดี. -vt. ตรวจสอบบัญชี,เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน), Syn. examine, check)
censorship(เซน'เซอชิพ) n. การเซนเซอร์,การตรวจสอบ,อำนาจการตรวจสอบ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยับยั้ง,พลังจิตข่มซ่อนเร้นอยู่ในใจ
check sumผลรวมตรวจสอบหมายถึง ผลการคำนวณเพื่อยืนยันในความแม่นตรงของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางโมเด็ม ส่วนมากจะเป็น XModem โดยปกติ ในการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์จะต้องจัดการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อน ฉะนั้นเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบผลรวม ถ้าตรงกัน ก็แปลว่า ข้อมูลที่ส่งออกไปถูกต้องครบถ้วน
check-outn. การ (เวลา) ออกจากที่พักหรือห้องในโรงแรม,การตรวจสอบ
checks and balancesn. ระบบการตรวจสอบควบคุมซึ่งกันและกัน
checkupn. การตรวจสอบ,การตรวจสุขภาพร่างกายอย่างละเอียด
computer auditการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการตรวจสอบการประมวลผลเพื่อความถูกต้องทางบัญชี
crc(ซีอาร์ซี) ย่อมาจากคำ cyclic redundancy check หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
cyclic redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวนใช้ตัวย่อว่า CRC หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
disquisitionn. การตรวจสอบและถกเถียงเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์

English-Thai: Nontri Dictionary
audit(n) การตรวจสอบบัญชี,บัญชี
censorship(n) การติชม,การตรวจหนังสือพิมพ์,การตรวจตรา,การตรวจสอบ,การเซนเซอร์
check(n) การตรวจสอบ,เครื่องหมายถูก,เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่าย
disquisition(n) การถกเถียง,การตรวจสอบ,การค้นคว้า,การบรรยาย,ปาฐกถา
examination(n) การตรวจสอบ,การทดสอบ,ข้อสอบ,การสอบสวน
survey(n) การสำรวจ,การตรวจ,การรังวัด,แผนที่สำรวจ,การตรวจสอบ
verification(n) การตรวจสอบ,การพิสูจน์ความจริง,การยืนยัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
検具 する[けんぐ, kengu] (n vt) การตรวจสอบงานด้วยจิ๊ก
検具[検具, ken gu] (n vt) การตรวจสอบชิ้นงานด้วยจิ๊ก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การตรวจสอบ English: examination
確認[かくにん, kakunin] Thai: การตรวจสอบเพื่อยืนยันให้แน่ใจ English: affirmation
検査[けんさ, kensa] Thai: การตรวจสอบ English: inspection (e.g. customs, factory) (vs)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top