Search result for

การขยาย

(76 entries)
(0.277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การขยาย-, *การขยาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขยายความ[N] explanation, See also: elucidation, Syn. การอธิบาย, Example: การขยายความจะทำให้คนฟังเข้าใจง่ายขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prolongationการขยายกำหนดเวลา, การยืดกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
setting expansionการขยายขณะแข็งตัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dilation; dilatationการขยายขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dilatation; dilationการขยายขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
haemangiectasia; haemangiectasisการขยายของหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemangiectasis; haemangiectasiaการขยายของหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amplificationการขยายความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
extensionการขยายความคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal costs extensionการขยายความคุ้มครองคดีความ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
customers' extensionการขยายความคุ้มครองทรัพย์สินลูกค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extension serviceการขยายบริการ [เศรษฐศาสตร์]
Reproductionการขยายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Angioplasty, Transluminal, percutaneous coronaryการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน [TU Subject Heading]
Balloon dilatationการขยายด้วยบอลลูน [TU Subject Heading]
Dilatation and curettageการขยายและการขูดมดลูก [TU Subject Heading]
Enlargingการขยายภาพ [TU Subject Heading]
Reproductionการขยายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Reproduction, Asexualการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ [TU Subject Heading]
Waste Transport การขยายพันธุ์เทียม
การขยายพันธุ์ที่ไม่ใช่การขยายพันธุ์โดย ธรรมชาติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด [สิ่งแวดล้อม]
Amplification, Multistageการขยายหลายชั้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You just got yourself an extension.คุณเพียงแค่มีการขยายตัวคุณ เอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
How about expanding the library? Get some new books in there.วิธีการเกี่ยวกับการขยายตัวของห้องสมุดหรือไม่ ได้รับหนังสือใหม่บางอย่างในการมี The Shawshank Redemption (1994)
- I do not. Talk about bloat.- ฉันทำไม่ได้ พูดคุยเกี่ยวกับการขยายตัว The Birdcage (1996)
Augmenting our restraint and is your personal recording unit.การขยายความยับยั้งชั่ง ใจของเราและ การสื่อสารระบบย่อยคอนโซล เป็นหน่วยบันทึกส่วนตัวของคุณ Contact (1997)
"Your sentence has been extended for two more lifetimes. ""ประโยคของคุณได้รับการขยายเวลาสองยุคสมัยมากขึ้น". Cubeº: Cube Zero (2004)
And in Rwanda, humanitarian agencies report that a rapid advance by the Tutsi rebel army has sparked a mass evacuation of Hutu refugees towards the Congo.กลุ่มมนุษสิทธิชนในราวันดา รายงานว่า มีการขยายตัวของกลุ่มก่อการร้ายทุซซี่ ทำให้มีผู้ลี้ภัยชาวฮูตูมากมาย หนีไปยังคองโก Hotel Rwanda (2004)
But you must remember, Mr. Jackson if we don't own the land within 90 days the railroad will go to other banks to finance their expansion...ถ้าเราไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินภายใน 90 วัน.. ทางรถไฟจะตกเป็นของธนาคารอื่น เพื่อหาเงินทุนในการขยายกิจการ Bandidas (2006)
Enlargement of the medial sternum... and reticular nodular lung patterns- all indicating pulmonary T.B.โอเค มีการขยายของมีเดียล สเตอนัม แล้วก็ดูจากลักษณะปอดแล้ว น่าจะเป็นการติดเชื้อ T.B. The Last King of Scotland (2006)
As many of you know, recently Massimo Corteleoni has agreed to finance the expansion of the James Holt label.อย่างที่หลายคนรู้ เมื่อเร็วๆ นี้ แมสซิโม คอร์เทลลีโอนี่ ได้ตกลงที่จะร่วมลงทุน ในการขยายกิจการของเจมส์ โฮลต์ The Devil Wears Prada (2006)
B, 2nd augmented.ข้อบี การขยายในครั้งที่2 Secret (2007)
And by extension, all of Orange County.และโดยการขยาย ทั้งหมดของออเรนจ์ Balls of Fury (2007)
New product development, you know. And then some grown up stuff.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่น่ะ แล้วก็การขยายกิจการ Operation Proposal (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขยาย[n.] (kān khayāi) EN: enlargement ; magnification ; expansion   FR: agrandissement [m]
การขยายกิจการ[n. exp.] (kān khayāi kitjakān) EN: expansion growth ; intensive growth   
การขยายความ[n. exp.] (kān khayāi khwām) EN: explanation ; elucidation   FR: amplification [f]
การขยายตลาด[n. exp.] (kān khayāi talāt) EN: expansion of the market   
การขยายตัว[n.] (kān khayāitūa) EN: expansion   
การขยายตัวของเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāitūa khøng sētthakit) EN: economic expansion ; expansion of the economy   
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāitūa thāng sētthakit) EN: economic expansion ; expansion of the economy ; economic growth   FR: expansion économique [f]
การขยายตัวแบบหลากหลาย[n. exp.] (kān khayāitūa baēp lāklāi) EN: diversification   
การขยายทางชีวภาพ[n. exp.] (kān khayāi thāng chīwaphāp) EN: biological magnification   
การขยายธุรกิจ[n. exp.] (kān khayāi thurakit) EN: expansion of business   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blowup[N] การขยายรูป, See also: การขยายภาพถ่าย
blowup[N] การขยายฟิล์มภาพยนตร์
blow-up[N] การขยายรูปให้ใหญ่
dilatation[N] การขยายออก, See also: การแผ่ออก, การถ่างออก, Syn. dilation, distension
enlargement[N] การขยาย, See also: การเพิ่ม, การทำให้กว้างขึ้น, Syn. expansion, increase
expansion[N] การขยายออก, See also: การแผ่ขยาย, การทำให้กว้างออก, การเพิ่ม, Syn. augmentation, enlargement, extension
growth[N] การพัฒนา, See also: การขยายตัว, การเพิ่มขึ้น, การแพร่กระจาย, Syn. increase, Ant. decrease, reduction
inflation[N] การขยายตัว, See also: การเป่าลม, การสูบลม, Syn. expansion, enlargement, increase
magnification[N] การขยายให้ใหญ่ขึ้น, See also: การเพิ่มขนาด, Syn. enlargement, expansion
stretch[N] การขยายออก, See also: การแผ่ขยาย, Syn. extent, expanse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amplification(แอมพลิฟีเค' เชิน) n. การขยายออกให้กว้างหรือใหญ่ขึ้น, ภาวะที่ถูกขยายออก, การขยายข้อความหรือเรื่องราว, ข้อความหรือเรื่องราวที่ขยายออก, สิ่งที่ใช้ขยาย, การเพิ่มกำลังกระแสไฟฟ้าหรือการเพิ่มโวลต์, Syn. enlargement ###A. reduction)
amplificatory(แอมพลิฟ' ฟิคะโทรี) adj. ใช้ในการขยายใหญ่, Syn. expanding)
anamorphic(แอนนะมอร์' ฟิค) adj. ซึ่งมีหรือทำให้เกิดการขยายที่ไม่เท่ากันคามแกนที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน -anamorphism n.
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image
bitmapped imageภาพบิตแมป <คำแปล>หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped graphic
blowup(โบล'อัพ) n. การระเบิด,การถกเถียงอย่างรุนแรง,อารมณ์ระเบิด,การขยายออก, Syn. explosion
character graphicsอักขระภาพหมายถึง สัญลักษณ์หรือภาพต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นโดยการกดแป้นพิมพ์ ถือว่าเป็นแบบอักษร (font) แบบหนึ่ง (สำหรับเครื่องพีซี อาจใช้วิธีกดแป้น ALT+ เลขต่าง ๆ ตาม รหัสที่กำหนดไว้ก็ได้) เช่น แบบตัวอักขระภาพที่มากับระบบวินโดว์ของพีซี มีชื่อว่า Wingdings ส่วนของแมคอินทอช ชื่อ Zapf การขยายหรือลดขนาดภาพเหล่านี้ ใช้วิธีเดียวกับที่ทำกับแบบอักษรอื่น ๆ ไม่ใช่วิธีที่ทำกับภาพ
decompressคลายออกหมายถึง การขยายข้อมูลที่ถูกบีบไว้ (compress) ให้คืนขนาดเท่าปกติธรรมดา เพื่อจะได้นำมาใช้ต่อไปได้ ดู compress ประกอบ
diastole(ไดแอส'ทะลี) n. การขยายตัวตามปกติของหัวใจ
dilatation(ดิลละเท'เชิน) n. การขยายตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
amplification(n) การขยาย
augmentation(n) สิ่งที่เพิ่ม,การขยาย
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง
dilation(n) การพองออก,การขยายตัว,การขยายความ
elongation(n) การขยาย,การยืดออก,การต่อ,ส่วนที่ยืดออก
enlargement(n) การขยายส่วน,การขยายตัว,ภาพขยาย,สิ่งเพิ่มเติม
expanse(n) พื้นที่กว้างใหญ่,สิ่งที่ขยายออก,การขยาย
expansion(n) การขยายตัว,ส่วนที่ขยายออก
extension(n) การขยายออก,การยืดเวลา,โทรศัพท์สายพ่วง,การแผ่ออก,คำสั่งยึดทรัพย์ร
hyperbole(n) การขยายความ,การพูดเกินจริง,การเขียนเกินเลย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hypertrophyการขยายตัวผิดปกติของส่วนหรืออวัยวะ;ที่เจริญเติบโตมากเกินไป

German-Thai: Longdo Dictionary
erforschen(vt) |erforschte, hat erforscht| (+ A) วิจัยหรือศึกษาทางด้านวิชาการอย่างละเอียด เช่น Die Wissenschaftler erforschen die Verbreitung der Bakterien. นักวิทยาศาสตร์วิจัยการขยายตัวของแบคทีเรียนี้ , See also: Related: forschen
Hypertrophie(n) |die, pl. Hypertrophien| การขยายตัวใหญ่เกินไป การที่อวัยวะเนื้อเยื่อขยายตัวใหญ่ขึ้น แต่ไม่ใช่เนื้อร้าย, See also: S. die Organvergrößerung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top