Search result for

กล่าวคำ

(30 entries)
(0.2775 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กล่าวคำ-, *กล่าวคำ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
# We said our goodbyes, on the night beforeเราได้กล่าวคำอำลาของเราในคืน ก่อ? น Help! (1965)
# We said our goodbyes, on the night beforeเราได้กล่าวคำอำลาของเราในคืน ก่อ? น Help! (1965)
Here!ฉันไม่เคยกล่าวคำเพื่อคุณ How I Won the War (1967)
Now raise your right hand for the pledge.ยกมือขวาขึ้นเพื่อกล่าวคำปฎิญาณ Blazing Saddles (1974)
He has made his word known to me.ท่านกล่าวคำพูดกับผม Oh, God! (1977)
And I personally have been chosen to render the benediction at this year's Super Bowl.ส่วนตัวผมเองนั้นได้รับคัดเลือก ให้เป็นผู้กล่าวคำอวยพร ในการแข่งซูเปอร์โบว์ปีนี้ Oh, God! (1977)
Anybody say thank you along the way?ทุกคนกล่าวคำขอบคุณไปพร้อมกันหรือไม่ The Russia House (1990)
Find a priest, take our vows and live happily ever after.หาบาทหลวงซักรูป กล่าวคำสาบาน และอยู่ร่วมกันไปจนชั่วชีวิต Mannequin: On the Move (1991)
How did you know she'd have the marks?ลืมแล้วเหรอ... .. เรายังไม่กล่าวคำเสียใจ และไม่ได้พูดคำลาเลย Deep Throat (1993)
I've yo-yoed from a 16 to a 10 to a 16... and you've never said a word.ฉันได้ Yo-yoed จาก 16 ถึง 10 ถึง 16 ... และคุณไม่เคยกล่าวคำ The Birdcage (1996)
Chairman Mao vowed that the first task of the Communist regime... is to reunite the Chinese motherland.ประธานเหมากล่าวคำปฏิญาณว่างานแรก ภายใต้การปกครองระบอบสังคมนิยม คือการรวบรวมแผ่นดินจีน ทั้งหมดเข้าด้วยกัน Seven Years in Tibet (1997)
Don't you say your goodbyes. Not yet. Do you understand me?ห้ามกล่าวคำอำลาโลก อย่าเพิ่ง เข้าใจที่ผมพูดมั้ย Titanic (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล่าวคำตัดสิน[v. exp.] (klāo kham tatsin) EN: pronounce a judgement   
กล่าวคำปราศรัย[v. exp.] (klāo khamprāsai) EN: deliver a speech ; make a speech   FR: prononcer un discours ; faire une déclaration

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gag[VI] พูดตลก, See also: กล่าวคำคม, เล่นลิ้น
harangue[VI] กล่าวคำปราศรัยที่ยื่ดยาดและรุนแรง
object[VT] กล่าวคำคัดค้าน, Syn. reject, oppose, Ant. accept, admit
swear in[PHRV] กล่าวคำปฏิญาณเพื่อรับตำแหน่งหน้าที่, See also: สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง
tut[VI] กล่าวคำอุทานแสดงความไม่พอใจ
witness[VT] กล่าวคำสาบานตน (ทางคริสต์ศาสนา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
darn(ดาร์น) {darned,darning,darns} vt. ชุน (ผ้า,ถุงเท้า) ,สาปแช่ง,กล่าวคำสบถ,ดูdamn n. บริเวณที่ชุน,การชุน,ความสนใจ -Id. (give a darn สนใจ)
falsify(ฟอล'ซิไฟ) {falsified,falsifying,falsifies} vt. ทำให้ไม่ถูกต้อง,ปลอมแปลง,พิสูจน์ให้เห็นว่าผิดหรือปลอม,เป็นตัวแทนเก๊. vi. กล่าวคำเท็จ, See also: falsifiable adv. falsification n. falsifier n., Syn. misrepresent
keynote(คี'โนท) n. เสียงหลักของทำนองเพลงประเด็นสำคัญของคำปราศรัย ความคิด การกระทำหรืออื่น ๆ vt. กล่าวคำปราศรัยที่สำคัญ, Syn. theme,essence,gist,core
orate(โอเรท',ออเรท',ออ'เรท) vi.,vt. กล่าวคำปราศรัย,กล่าวคำโวหาร,แสดงสุนทรพจน์
orator(ออ'ระเทอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,นักโต้วาที,โจทก์,ผู้ร้องเรียน, Syn. discourser
panegyrist(แพนนิเจอ'ริสทฺ) n. ผู้กล่าวคำสรรเสริญ
perorate(เพอ'ระเรท) vi. พูดเสียยืดยาว,กล่าวคำปราศรัย,กล่าวคำสรุป., See also: perorator n.
platform(แพลท'ฟอร์ม) n. แท่น,ชานชลาสถานี,เวทีสำหรับกล่าวคำปราศัย,ยกพื้น,ดาดฟ้า,แท่นยิง,แท่นปืนใหญ่,นโยบายของพรรคการเมือง,คำแถลงการณ์,การปราศรัยต่อมวลชน,การแสดงปาฐกถา
public-speakingn. การแสดงปาฐกถา,การกล่าวคำปราศรัย,การพูดในที่ชุมนุมชน
reprove(รีพรูฟว') vt.,vi. กล่าวคำตำหนิ,ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ดุ,ประณาม,แสดงความไม่เห็นด้วย, See also: reprover n., Syn. censure ###A. praise

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top