Search result for

*swindling*

(27 entries)
(1.1289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: swindling, -swindling-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swindlingหลอกลวง, ฉ้อโกง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's the don of the swindling world.เขาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในโลกของนักต้มตุ๋น Eiga: Kurosagi (2008)
Ishigaki is so serious about swindling that he argues over the most mundane items.อิชิกาคินั้นจะต้มตุ๋นโดยใช้สิ่งของเป็นเหยื่อล่อ Eiga: Kurosagi (2008)
Right, good luck with swindling.-เธอจะเลิกยุ่งกับฉันได้มั้ยเนี่ย Eiga: Kurosagi (2008)
Swindling my father and being the perpetrator of his bankruptcy, that is what Ishigaki is really like.เขาต้มตุ๋นพ่อของฉันและถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดเกี่ยวกับการที่บริษัทล้มละลาย นั่นคือสิ่งที่อิชิกาคิต้องการจริงๆ Eiga: Kurosagi (2008)
A giant in the swindling world.ผู้มีอิทธิพลในโลกของนักต้มตุ๋น Eiga: Kurosagi (2008)
Fifteen years ago Katusragi set up a swindling scheme that affected all of Japan's economic situation.สิบห้าปีที่แล้ว คัทซึรากิวางอุบายให้นักต้มตุ๋นจัดการโกงเพื่อให้สถานการณ์ของเศรษฐกิจในญี่ปุ่นสั่นคลอน Eiga: Kurosagi (2008)
This is the list of Ishigaki's swindling deals and the management entries from gangs he's associated with.-ฉันเตรียมเอาไว้พร้อมแล้ว นี่คือรายชื่อของคนที่อิชิกาคิเคยโกงไว้และคนที่ถูกพวกยากุซาที่คอยหนุนหลังอยู่จัดการ Eiga: Kurosagi (2008)
It is a common swindling pattern.มันเป็นรูปแบบการต้มตุ๋นง่ายๆ Eiga: Kurosagi (2008)
It's the final move in this swindling operation.นี่เป็นการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายในฐานะของนักต้มตุ๋น Eiga: Kurosagi (2008)
That applies to both Othello and swindling.มันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในโอเทลโล่และการต้มตุ๋น Eiga: Kurosagi (2008)
He was the wire-puller behind Ishigaki and was the man who ordered the bankruptcy swindling scheme which Katsuragi planned 15 years ago.เขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังอิชิกาคิและเป็นคนที่คิดแผนการทำให้บริษัทล้มละลาย เหมือนที่คัทซึรากิทำเมื่อสิบห้าปีก่อน Eiga: Kurosagi (2008)
When did you start to learn the ways of casino swindling?แกเริ่มเรียนรู้ที่จะโกงคาสิโน ตั้งแต่เมื่อไหร่? Episode #1.5 (2008)
Why should I teach someone the improper ways of swindling?ทำไม ฉันต้องสอนให้คนโกงไพ่ อย่างไม่เหมาะสมด้วย? Episode #1.5 (2008)
People who attempt to succeed by swindling all fail no matter where they go.คนที่หวังจะประสบความสำเร็จโดยการโกงไพ่ ล้วนล้มเหลว ไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหน Episode #1.5 (2008)
But I've witnessed more people who win by swindling.แต่.. ผมเป็นพยานว่าได้ว่ามีคนชนะ มากมายโดยการโกงไพ่ Episode #1.5 (2008)
A many-year campaign of swindling and murder against my family.นี่คือหลายปีแห่งการ ตามล้างผลาญคร่าชีวิตครอบครัวผม Episode #1.3 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การโจรกรรม[N] robbery, See also: burglary, cheating, looting, pillage, swindling, theft, piracy, Ant. การปล้น, Example: การโจรกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในรอบปีนี้คือการปล้นร้านทองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและคนร้ายกวาดทองไปเกือบหมดร้าน

CMU English Pronouncing Dictionary
SWINDLING    S W IH1 N D L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swindling    (v) (s w i1 n d l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
betrügen | betrügend | betrogen | er/sie betrügt | ich/er/sie betrog | er/sie hat/hatte betrogento cheat; to swindle | cheating; swindling | cheated; swindled | he/she cheats; he/she swindles | I/he/she cheated; I/he/she swindled | he/she has/had cheated; he/she has/had swindled [Add to Longdo]
schwindeln | schwindelnd | geschwindelt | schwindelt | schwindelteto swindle | swindling | swindled | swindles | swindled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
欺罔[きもう;きぼう;ぎもう(ok), kimou ; kibou ; gimou (ok)] (n,vs) deception; defrauding someone; fooling someone; swindling; false pretences [Add to Longdo]
詐術[さじゅつ, sajutsu] (n) swindling [Add to Longdo]
寸借詐欺[すんしゃくさぎ, sunshakusagi] (n) petty swindling; petty swindler [Add to Longdo]
騙取[へんしゅ, henshu] (n,vs) swindling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swindle \Swin"dle\, v. t. [imp. & p. p. {Swindled}; p. pr. & vb.
   n. {Swindling}.] [See {Swindler}.]
   To cheat defraud grossly, or with deliberate artifice; as, to
   swindle a man out of his property.
   [1913 Webster]
 
      Lammote . . . has swindled one of them out of three
      hundred livres.             --Carlyle.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top