Search result for

*searching*

(128 entries)
(1.2908 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: searching, -searching-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
searching[ADJ] ตรวจสอบอย่างละเอียด, See also: พินิจพิเคราะห์, พิจารณาอย่างรอบคอบ, Syn. speculative, scrutinizing, inquiring, inquisitive
soul-searching[N] การพิจารณาจิตวิญญาณของตน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
searching(เซิร์ชฺ'ชิง) adj. ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,ตรวจสอบอย่างละเอียด,คมกริบ,รุนแรง., See also: searchly adv., Syn. speculative

English-Thai: Nontri Dictionary
searching(adj) ซึ่งตรวจค้น,ซึ่งค้นหา,รุนแรง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Internet searchingการค้นทางอินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีการศึกษา]
Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์

บรรณานุกรม (Bibliographic) หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุหรือไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านรายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เป็นการให้เครดิตแก่เจ้าของผลงาน และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

การค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ตัวอย่างเช่น การสืบค้นข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดหาเข้ามา หรือ รายการเข้าถึงแบบออนไลน์ (Online Public Access Catalog : OPAC) ข้อมูลบรรณานุกรมที่แสดง คือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขเรียกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ และสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนี้การสืบค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ยังรวมถึงการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทฐานข้อมูลบรรณานุกรม ที่แสดงผลเฉพาะข้อมูลบรรณานุกรม เช่น ฐานข้อมูล ISI : Web of Science หรือ ฐานข้อมูล Scopus เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Internet searchingการค้นทางอินเทอร์เน็ต [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Keyword searchingการสืบค้นด้วยคำสำคัญ

เป็นการสืบค้นที่ผู้ใช้สามารถระบุคำสืบค้นได้มากกว่า 1 คำ โดยใช้ตรรกะบูลีน and or not เชื่อม และสามารถเลือกค้นทรัพยากรสารสนเทศได้จากเขตคำค้นต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร และทุกเขตคำค้น โดยคำสำคัญที่ระบุจะปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศทุกรายการที่ค้นได้

คำสำคัญ (Keyword) หมายถึง คำที่สามารถใช้แทนขอบเขตของเนื้อหาที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งในการค้นแต่ละครั้ง อาจมีคำสำคัญได้มากกว่า 1 คำ และเมื่อเลือกการค้นแบบที่ต้องใช้คำสำคัญ ไม่ควรใช้คำที่ไม่สามารถบอกขอบเขตของเนื้อหาเป็นคำค้น ที่เรียกว่า Stop words เช่น all, also, an, as, between, both, but, by, from, into, more เป็นต้น

บรรณานุกรม

คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2548). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Searching, Bibliographicalการค้นทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Database searchingการค้นหาฐานข้อมูล

การค้นหาฐานข้อมูล หรือ การสืบค้นฐานข้อมูล หมายถึงกระบวนการ วิธีการ ในการสืบค้นสารสนเทศประเภทฐานข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปมีขั้นตอนในการสืบค้น ดังนี้

1. วิเคราะห์เรื่องที่ต้องการสืบค้น

2. กำหนดคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการสืบค้น

3. เลือกฐานข้อมูล

4. หากผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่ตรงกับความต้องการ ให้ปรับปรุงกลวิธีการสืบค้น อาจใช้เทคนิคการสืบค้นแบบขั้นสูง โดยการใช้ตรรกะ (Logical operator) and or not ช่วยในการสืบค้น เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และชัดเจนมากขึ้น

ประโยชน์ของฐานข้อมูล มีดังนี้

1. จัดเก็บสารสนเทศได้ปริมาณมาก ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ

2. จัดเก็บสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทำให้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าการค้นด้วยมือ ประหยัดเวลาในการค้นหา

3. ปรับปรุง และแก้ไขสารสนเทศในฐานข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย

4. เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่อยู่ห่างไกลได้โดยระบบออนไลน์ ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่ต้องเดินทางไปค้นหาจากหลายแหล่ง

5. มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้าระบบเครือข่ายที่ทันสมัย ทำให้ฐานข้อมูลแพร่หลาย และสามารถจัดหาเพื่อให้บริการได้ง่ายจากทั่วโลก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Database searchingการสืบค้นฐานข้อมูล [TU Subject Heading]
Electronic information resource searchingการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Internet searchingการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Online bibliographic searchingการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมแบบออนไลน์ [TU Subject Heading]
Patent searchingการสืบค้นสิทธิบัตร [TU Subject Heading]
Searching behaviorพฤติกรรมการค้นหา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Excuse me, Somchai. Can you help me? I need some advice on job searching.[อิอิ] ไม่รู้
See also: S. raycity, A. raycity, R. raycity

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The storm troopers are searching every house.สารวัตรทหาร เขาค้นบ้านทุกหลัง The Great Dictator (1940)
The planes are searching for us.เครื่องบินจะออกค้นหาเรา The Great Dictator (1940)
Let's see 'em, at the end of your hype - not waving about like a hampton searching for a hand.ลองมาดู 'em ในตอนท้ายของ hype ของคุณ ไม่ได้เกี่ยวกับการโบกเช่น แฮมพ์ตัน ค้นหามือ How I Won the War (1967)
Good afternoon, sir. I'm searching for knowledge.สวัสดีฮะ ผมกำลังแสวงหาความรู้ The Little Prince (1974)
For nearly three thousand years, Man has been searching for the lost Ark.เกือบๆ 3 พันปี, ที่มนุษย์ค้นหาหีบที่หายไป Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I'm still searching for a response.ผมกำลังค้นหามันอยู่ Gandhi (1982)
Well, I thought archaeologists were always funny little men searching for their mommies.ดีฉันคิดว่านักโบราณคดีได้เสมอชายน้อยตลก ค้นหา mommies ของพวกเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
We haven't finished searching the house yet.เรายังไม่ได้ค้นทั่วบ้านให้เสร็จเลย Clue (1985)
I was searching for something.เหมือนฉันกำลังหาอะไรบางอย่าง Labyrinth (1986)
At last, after all my years of searching, the cave of wonders!หลังจากค้นหามาหลายปี ข้าก็ค้นพบ ถ้ำมหัศจรรย์ (ถ้ำมหัศจรรย์! Aladdin (1992)
No, get under the stairs. They'll be done searching soon.ไปหลบใต้บันได... Schindler's List (1993)
Excuse me, l-l think the word you're searching for is "Space Ranger."ขออภัย, ฉ-ฉันคิดว่า นายควรพูดว่า "ทหารอวกาศนะ" Toy Story (1995)
The word I'm searching for I can't say because there's preschool toys present.ฉันพูดแบบนั้นไม่ได้ เพราะนายเป็นของเล่น Toy Story (1995)
From as long as I can remember, I've been searching for something some reason why we're here.จากตราบเท่าที่ฉันสามารถ จำฉันได้รับการค้นหา บางสิ่งบางอย่าง เหตุผลที่ว่าทำไมบางอย่าง ที่เราอยู่ที่นี่ Contact (1997)
In all our searching all we've found that makes the emptiness bearable is each other.ในทุกการค้นหาของเรา ทั้งหมดที่เราได้พบความว่าง เปล่าที่ทำให้สามารถรับไว้ได้ เป็นของกันและกัน Contact (1997)
The important thing is that you all keep searching for your own answers.สิ่งที่สำคัญคือการที่คุณทั้งหมด ให้ค้นหาคำตอบของคุณเอง Contact (1997)
Instead of working the still this morning, you'd be better off searching out your own place, before the snow comes.น่าจะลองออกไปหาดูนะ ก่อนที่หิมะจะมา The Education of Little Tree (1997)
Following a lot of helicopter searching, the team can infiltrate the weapon to a point here, covering the Northern approaches in "Route One".ตามแสงไฟนำทางของเฮลิคอปเตอร์ ทีมสามารถแทรกซึมมาที่จุดนี้ วางกำลังทางด้านเหนือและเส้นทางอีกสายหนึ่ง The Jackal (1997)
It's searching for its head. We can't stay here.มันคือการค้นหาหัวของมัน เราสามารถเว็บไซต์นั้นมีเสื้ออยู่ที่นี่ Princess Mononoke (1997)
"Commencing search. " Searching my soul.ยืนยันการค้นหา City of Angels (1998)
Some guy searching a list trying to find my name, not finding itพยายามหาชื่อฉันแต่ไม่เจอ The Legend of 1900 (1998)
I spent 40 years searching for patterns in Pi.ฉันใช้เวลา 40 ปี ในการค้นหารูปแบบของค่า พาย Pi (1998)
We're searching for a pattern in the Torah.เราค้นหา รูปแบบ ในพระบัญญัติ Pi (1998)
I travel half the planet searching for the Isabella I know and love.ฉันลงทุนดั้นด้นตามหาอิซาเบลล่าที่ฉันรัก Woman on Top (2000)
And would he happen to be searching for a key?และเขาจะปรากฏตัว เพื่อตามหากุญแจใช่มั้ย ? Millennium Actress (2001)
I say people all die... searching for a place to belong.ฉันพูดว่า ทุกคนตาย... เพื่อค้นหาสถานที่หนึ่ง All About Lily Chou-Chou (2001)
Searchingกำลังตรวจสอบอยู่ Infernal Affairs (2002)
It's the answer I'd been searching for.มันเป็นคำตอบที่ฉันตามหามานาน Yomigaeri (2002)
But wouldn't it be great if number one this Christmas wasn't some smug teenager but an old ex-heroin addict searching for a comeback at any price?จะไม่ใช่เพลงวัยรุ่นใสๆ แต่เป็นเพลงของไอ้แก่ที่อยากจะกลับมาดังใหม่น่ะ Love Actually (2003)
"Searching for the Best Chefs""Searching for the Best Chefs" Oldboy (2003)
When I was researching the takeover of public space when I started off I thought okay this is just advertising.เมื่อฉันทำวิจัยเรื่องการยึดครองพื้นที่สาธารณะ ตอนที่เริ่มทำ ฉันคิดว่า โอเค มันก็แค่การโฆษณา The Corporation (2003)
A kid, Jack, who everyone else thought was a boy... and a holy man searching for New Mecca.เด็กคนหนึ่งชื่อแจ๊ค เด็กที่ใครๆคิดว่าเป็นผู้ชาย อีกหนึ่งนั้นเป็นนักบวช ผู้ค้นหาเม็กกะแห่งใหม่ The Chronicles of Riddick (2004)
They are searching houses.พวกทหารมาค้นบ้านเพื่อมาจับกุมคน The Chronicles of Riddick (2004)
It was searching the train for Sirius Black.พวกมันมาค้นรถไฟ เพื่อหา ซิเรียส แบล็ก Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
You've spent your entire life searching for this treasure, only to have the respected historical community treat you and your family with mockery and contempt.นายใช้เวลาตลอดชิวิตตามหาขุมทรัพย์นี่, เพียงเพื่อการยอมรับของพวกนักประว้ติศาสตร์ ที่ดูหมิ่นนายและครอบครัวของนาย. National Treasure (2004)
180 years of searching, and I'm three feet away.180 ปีแห่งการค้นหา... ตอนนี้ฉันอยู่ห่างแค่3ฟุต. National Treasure (2004)
But what really happened was the legend was invented, to keep the British occupied searching for buried treasure.แต่ความจริงตำนานคือเรื่องที่แต่งขึ้น เพื่อให้อังกฤษเสียเวลาค้นหาขุมทรัพย์. National Treasure (2004)
- Two. The rest are searching.- 2 คนกำลังลงไปทางบันไดด้านหลัง ที่เหลือกำลังกระจายออกไปค้นหาอยู่ The Bourne Supremacy (2004)
Stop searching and just look at me seriously for a minute.หยุด วุ่นวายกับฉันสักครู่เถอะ Sweet 18 (2004)
She's been searching for a palm print match for hours.เธอหาลอยฝ่ามือในระบบมาเปรียบเทียบ ตั้งเป็นชั่วโมงแล้ว Lost Son (2004)
I'm afraid that the answers that you're searching for won't be found in this barn.ชั้นกลัวคำตอบที่เธอกำลังหาอยู่นั่น won't be found in this barn. Crusade (2004)
I vowed I would keep searching until I could give her what she wanted.ผมจึงสาบานที่จะหาให้ได้ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Although divers are still searching the area, reported sightings of the best-selling author continue to reach police from towns up to 20 miles away.แม้ว่านักประดาน้ำกำลังค้นหาพื้นที่ดังกล่าว มีรายงานการพบเห็นนักประพันธ์ชื่อดัง ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จากหลายเมืองซึ่งไกลออกไปถึง 20 ไมล์ White Noise (2005)
Reno and them are searching...พวกเรโนกำลังออกตามหาอยู่... Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
And the Mother that Kadaj's gang is searching for is...และ"ท่านแม่"ที่พวกคาดาจตามหาก็คือ... .. Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
After years of searching,จากที่ตามสืบมาไม่กี่ปีมานี้ House of Fury (2005)
Al, are you still searching for Ed?อัล คิดจะตามหาเอ็ดต่อใช่มั้ย? Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
We've been searching.พวกเรากำลังหา Episode #1.1 (2006)
But they're searching for the prince, and helping them is a girl.แต่พวกเขากำลังตามหาเจ้าชาย และผู้ช่วยของพวกเขาคือผู้หญิง Happily N'Ever After (2006)
One day the Templars simply stopped searching.วันหนึ่งอัศวินเทพลา ก็หยุดการค้นหา The Da Vinci Code (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
searchingBefore adding a new sentence, please check that your sentence brings new vocabulary by searching the keywords.
searchingFor long time I've been searching for my way.
searchingHe got down on all fours and started searching for the ring.
searchingI found a lost cat for which its owner had been searching.
searchingI hurriedly started searching in earnest.
searchingIs this what you've been searching for all this time?
searchingI've been searching for my puppy for weeks.
searching"Strange isn't it. By the schedule around now we should have all witnessed an UFO, and united in researching." "From 'witnessed' it's never gunna happen."
searchingThe boy was searching for the lost key.
searchingThe cops are searching for clues to the brutal murder.
searchingThe cops are searching for clues to the cruel murder.
searchingThe cops are searching for the missing documents.
searchingThe police are searching.
searchingThe police have been searching for the stolen goods for almost a month.
searchingThe police is searching for an escaped prisoner.
searchingThe storm hindered us from searching for the missing child.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การใฝ่หา[N] seeking, See also: searching, examination, investigation, looking for, pursuing, Syn. การแสวงหา, การค้นหา, Example: การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมนอกตำราเรียนเป็นหน้าที่ของนักเรียนทุกคน
การตรวจตรา[N] patrol, See also: looking around, searching, inspection, Syn. การสำรวจ, Example: การตรวจตราอย่างเข้มงวดของตำรวจสามารถจับกุมยาบ้าที่ซุกซ่อนมากับรถกระบะได้, Thai definition: การพิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตรวจตรา[n.] (kān trūattrā) EN: inspection ; patrol ; looking around ; searching   FR: inspection [f]
เสาะ[v.] (sǿ) EN: explore ; seek ; search ; look searchingly for ; scout for ; be after   FR: sonder ; explorer ; approfondir

CMU English Pronouncing Dictionary
SEARCHING    S ER1 CH IH0 NG
RESEARCHING    R IY0 S ER1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
searching    (v) (s @@1 ch i ng)
researching    (v) (r i1 s @@1 ch i ng)
searchingly    (a) (s @@1 ch i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Suche {f}; Suchen {n} | Suchen einer Datei {n}searching; finding | file searching [Add to Longdo]
absuchend; durchsuchendsearching [Add to Longdo]
durchsuchen; absuchen; suchen; forschen | durchsuchend; absuchend; suchend; forschend | durchsucht; abgesucht; gesucht; geforschtto search | searching | searched [Add to Longdo]
forschen | forschend | er hat geforscht | forscht | forschteto research | researching | he has researched | researches | researched [Add to Longdo]
gründlich {adv}searchingly [Add to Longdo]
suchen (nach) | suchend | gesucht | er/sie sucht | ich/er/sie suchte | er/sie hat/hatte gesucht | nicht gesuchtto search (for); to look for | searching; looking for | searched; looked for | he/she searches | I/he/she searched | he/she has/had searched | unsearched [Add to Longdo]
untersuchendresearching [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボディーチェック;ボディチェック[, bodei-chiekku ; bodeichiekku] (n,vs) strip-searching (wasei [Add to Longdo]
糾明;糺明[きゅうめい, kyuumei] (n,vs) searching examination; establishing the facts through thorough examination [Add to Longdo]
漁り[あさり, asari] (n-suf,n) (1) searching; rummaging; (n) (2) (arch) fishing; collecting shells [Add to Longdo]
教えて君[おしえてくん, oshietekun] (n) (sl) someone who asks others for answers without first researching by himself [Add to Longdo]
金探し[きんさがし, kinsagashi] (n) searching for gold [Add to Longdo]
結婚活動[けっこんかつどう, kekkonkatsudou] (n) searching for a marriage partner; marriage hunting; activities leading to marriage, e.g. dating, courtship, etc. [Add to Longdo]
検索[けんさく, kensaku] (n,vs) looking up (e.g. a word in a dictionary); retrieval (e.g. data); searching for; referring to; (P) [Add to Longdo]
婚活;婚カツ[こんかつ(婚活);こんカツ(婚カツ), konkatsu ( kon katsu ); kon katsu ( kon katsu )] (n) (abbr) (See 結婚活動) searching for a marriage partner; marriage hunting; activities leading to marriage, e.g. dating, courtship, etc. [Add to Longdo]
索敵[さくてき, sakuteki] (n,vs) searching for the enemy [Add to Longdo]
仕事探し[しごとさがし, shigotosagashi] (n) job hunting; job searching [Add to Longdo]
手弄り;手まさぐり[てまさぐり, temasaguri] (n,vs) (1) playing with something with one's fingers; (2) searching with one's fingers (e.g. in the dark) [Add to Longdo]
就活[しゅうかつ, shuukatsu] (n) (abbr) (See 就職活動) job hunting; job searching; (P) [Add to Longdo]
就職運動[しゅうしょくうんどう, shuushokuundou] (n) job hunting; job searching [Add to Longdo]
就職活動[しゅうしょくかつどう, shuushokukatsudou] (n) job hunting; job searching [Add to Longdo]
渉猟[しょうりょう, shouryou] (n,vs) ranging over or scouting out a territory; searching far and wide (for); reading extensively [Add to Longdo]
職探し[しょくさがし, shokusagashi] (n) job hunting; job searching [Add to Longdo]
人探し[ひとさがし, hitosagashi] (n) searching for someone [Add to Longdo]
探訪[たんぼう, tanbou] (n,vs) searching; hunting for news story; journalist; (P) [Add to Longdo]
博捜[はくそう, hakusou] (n,vs) searching far and wide [Add to Longdo]
物色[ぶっしょく, busshoku] (n,vs) (1) looking for a particular person or thing; searching high and low; hunting for; rummaging; scouring (a place) looking for (something); (2) picking out; singling out [Add to Longdo]
猛省[もうせい, mousei] (n,vs) serious reflection or soul-searching [Add to Longdo]
盲探し[めくらさがし, mekurasagashi] (n) (sens) searching blindly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反省[fǎn xǐng, ㄈㄢˇ ㄒㄧㄥˇ, ] to engage in introspection; soul-searching [Add to Longdo]
找到[zhǎo dào, ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ, ] find (what one was searching for); succeeded in finding [Add to Longdo]
搜狗[Sōu gǒu, ㄙㄡ ㄍㄡˇ, ] Sougou (searching dog) search engine, www.sogou.com [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Search \Search\, v. t. [imp. & p. p. {Searched}; p. pr. & vb. n.
   {Searching}.] [OE. serchen, cerchen, OF. cerchier, F.
   chercher, L. circare to go about, fr. L. circum, circa,
   around. See {Circle}.]
   1. To look over or through, for the purpose of finding
    something; to examine; to explore; as, to search the city.
    "Search the Scriptures." --John v. 39.
    [1913 Webster]
 
       They are come to search the house.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Search me, O God, and know my heart. --Ps. cxxxix.
                          23.
    [1913 Webster]
 
   2. To inquire after; to look for; to seek.
    [1913 Webster]
 
       I will both search my sheep, and seek them out.
                          --Ezek. xxxiv.
                          11.
    [1913 Webster]
 
       Enough is left besides to search and know. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To examine or explore by feeling with an instrument; to
    probe; as, to search a wound.
    [1913 Webster]
 
   4. To examine; to try; to put to the test.
    [1913 Webster]
 
   {To search out}, to seek till found; to find by seeking; as,
    to search out truth.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To explore; examine; scrutinize; seek; investigate; pry
     into; inquire.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Searching \Search"ing\, a.
   Exploring thoroughly; scrutinizing; penetrating; trying; as,
   a searching discourse; a searching eye. "Piercing, searching,
   biting, cold." --Dickens.
   [1913 Webster] -- {Search"ing*ly}, adv. -- {Search"ing*ness},
   n.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top