Search result for

*labelle*

(56 entries)
(1.3747 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: labelle, -labelle-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Labelled compoundสารประกอบติดฉลาก(รังสี), สารประกอบเข้ากัมมันตรังสี ,สารประกอบทำรอย, สารสังเคราะห์ที่มีนิวไคลด์กัมมันตรังสีประกอบอยู่ในโมเลกุล มี 2 ประเภทหลัก คือ การแทนที่นิวไคลด์เสถียรในโมเลกุลด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีของธาตุเดียวกัน อีกประเภทหนึ่งเป็นการแทนที่นิวไคลด์เสถียรในโมเลกุลด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีของธาตุต่างชนิดกัน
[นิวเคลียร์]
Compounds, Labelledเกาะติดกับสารประกอบ [การแพทย์]
Fatty Acids, Labelledกรดไขมันที่มีกัมมันตภาพรังสี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're labelled.ป้ายชื่อคุณ eXistenZ (1999)
So if the rooms were labelled with numbers, like "10,1,7", you'd know something about the room's position.ขวา ดังนั้นถ้าห้องถูกกำกับด้วยตัวเลข เช่น "10,1,7" คุณจะรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตำแหน่งของห้อง Cubeº: Cube Zero (2004)
And although they were labelled the lucky 8, the surviving employees now face an uncertain future.ถึงแม้ลูกจ้าง 8 คนจะรอดชีวิตมาได้ แต่พวกเขาก็จะต้องพบกับความไม่แน่นอนในชีวิต Final Destination 5 (2011)
You should have labelled it!นายก็น่าจะแปะป้าย Episode #18.3 (2012)
I like Patti LaBelle and the Bluebelles and I like the Supremes.Ich mag Patti LaBelle und die Bluebelles und ich mag die Supremes. Sister Act 2: Back in the Habit (1993)
-This here is Lulabelle Seven. -Yoo-hoo!- Das hier ist Lulabelle Sieben. The Series Has Landed (1999)
You know, it's swell, Patti LaBelle I like her But Regina Bell is betterYou know, it's swell, Patti LaBelle I like her... but Regina Bell is better. Game Day (2002)
Loulabelle, time to come in.Loulabelle, kommt jetzt endlich rein. Walk the Line (2005)
Our big lad grabbed the crate with Labelle and Tanguay.Der Dicke nimmt die Kiste zusammen mit Labelle und Tanguay. Louis Cyr (2013)
Tanguay was too tired to carry on. He let go, fell over and crushed Labelle.Tanguay kann nicht mehr, er bricht über der Kiste zusammen und fällt auf LabelleLouis Cyr (2013)
Good morning, Mrs. LaBelle.Guten Morgen Mrs. LaBelleWhat Matters Most (2013)
So Mr. LaBelle gets fired by DA Chambers and then finds out that his wife is cheating on him with this... this kid.So Mr. LaBelle wurde also von Chambers gefeuert und findet dann raus, dass seine Frau ihn betrügt mit diesem--diesem Knirps. What Matters Most (2013)
Mr. LaBelle, it's Rex in security.Mr. LaBelle, hier ist Rex, der Wachmann. What Matters Most (2013)
Mr. LaBelle, it's Secret Service.Mr. LaBelle, hier ist der Secret Service. What Matters Most (2013)
Mr. LaBelle?Mr. LaBelleWhat Matters Most (2013)
LaBelle clearly did not know that his wife was cheating on him.LaBelle wußte offensichtlich nicht, dass ihn seine Frau betrügt. What Matters Most (2013)
And was he, uh, especially close with either DA Chambers or Mrs. LaBelle or Spencer?Und hatte er, uh, eine enge Beziehung zu Staatsanwalt Chambers oder Mrs. LaBelle oder Spencer? What Matters Most (2013)
Mrs. LaBelle and Spencer were boinking, right?Mrs. LaBelle und Spencer haben gebumst, stimmt's? What Matters Most (2013)
DA Chambers, Mrs. LaBelle, Colonel Cassel.Chambers, Mrs. LaBelle, Oberst Cassel. What Matters Most (2013)
LulaBelle, why don't you tell George about your summer working as a counselor at Bible camp?LulaBelle, Sie sollten George von Ihrer Zeit im Bibelcamp erzählen. A Better Man (2014)
Get away! Don't do it! GEORGE (laughing):Jetzt kommt's. - (LULABELLE): A Better Man (2014)
If you do it, I'm gonna get you back then. I'm gonna get you.- (LULABELLE): A Better Man (2014)
LulaBelle tells me she had a great time last night.LulaBelle sagte, sie hatte einen tollen Abend. Und Sie haben auch noch die Bibel studiert. A Better Man (2014)
Either Nicki Minaj or Patti LaBelle.Entweder mit Nicki Minaj oder Patti LaBelleRide Along 2 (2016)
Billy LaBelle.Billy LaBelleCardinal (2017)
LaBelle's mom went for smokes.LaBelles Mutter ging Zigaretten holen. Cardinal (2017)
LaBelle was found face up in the water.LaBelle wurde mit dem Gesicht nach oben im Wasser treibend gefunden. Cardinal (2017)
He holds LaBelle under until his lungs fill.Er drückt LaBelle unter Wasser, bis seine Lungen vollgelaufen sind. Cardinal (2017)
LaBelle's mom was right there.LaBelles Mutter war dort. Cardinal (2017)
Mrs. LaBelle, I am Detective John Cardinal.Mrs. LaBelle, ich bin Detective John Cardinal. Cardinal (2017)
Mrs. LaBelle, I know this is difficult.Mrs. LaBelle, ich weiß, das ist nicht leicht. Cardinal (2017)
Mrs. LaBelle, I spoke with your friend,Mrs. LaBelle, ich habe heute Morgen mit Ihrer Freundin Cardinal (2017)
Mrs. LaBelle, I couldn't help but notice in the pictures of the scene, I didn't see anything like a blanket or a picnic basket.Mrs. LaBelle, ich kam nicht umhin zu bemerken, dass auf den Tatortfotos nichts von einer Decke oder ein Picknickkorb zu sehen war. Cardinal (2017)
Mrs. LaBelle, I know this is difficult.Mrs. LaBelle, ich weiß, dass das nicht leicht ist. Cardinal (2017)
Just like Billy LaBelle, face up in the water. Jesus.- Genau wie Billy LaBelle, der mit dem Gesicht nach oben im Wasser lag. Cardinal (2017)
Maureen LaBelle lied, Ian.- Maureen LaBelle hat gelogen, Ian. Cardinal (2017)
First Billy LaBelle, and now Todd Curry.Zuerst Billy LaBelle und jetzt Todd Curry. Cardinal (2017)
Billy LaBelle to Katie Pine was five months.Zwischen Billy LaBelle und Katie Pine lagen fünf Monate. Edie and Eric (2017)
That's the same company as Maureen LaBelle.Das ist dieselbe Firma, in der auch Maureen LaBelle arbeitet. Keith (2017)
That's where he spotted Billy LaBelle.Da hat er Billy LaBelle gesehen. Keith (2017)
Titus, you make Patti LaBelle sound like Barry White.Neben dir klingt Patti LaBelle wie Barry White! Kimmy Does a Puzzle! (2017)
Yeah, I'm pretty sure that guy who loves Patti LaBelle's pies isn't copying you.Der Patti-Labelle-Kuchenfan macht dich bestimmt nicht nach. Kimmy Learns About the Weather! (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
LABELLE    L AH0 B EH1 L
LABELLED    L EY1 B AH0 L D
WILLABELLE    W IH1 L AH0 B EH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
labelled    (v) (l ei1 b l d)
unlabelled    (j) (uh1 n l ei1 b l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beschriftet; gekennzeichnetlabelled [Add to Longdo]
bezeichnendlabelled [Add to Longdo]
unbeschriftet; ungekennzeichnet {adj}unlabelled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
文字盤[もじばん, mojiban] (n) dial (i.e. labelled face of a timepiece or other measuring device) [Add to Longdo]
名前付き[なまえつき, namaetsuki] (adj-f) {comp} named; labelled; labeled [Add to Longdo]
烙印を押される[らくいんをおされる, rakuinwoosareru] (exp,v1) to be branded a ...; to be labelled a ... [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top