Search result for

*firsthand*

(61 entries)
(1.7316 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: firsthand, -firsthand-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
firsthandadj.,adv. มือแรก,มือหนึ่ง,

English-Thai: Nontri Dictionary
firsthand(adj) ได้มาโดยตรง,มือแรก,มือหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So we want to... investigate the problem firsthand.เราก็เลยต้อง... ตรวจสอบเรื่องนี้โดยตัวเอง Rambo III (1988)
But to see it firsthand, I mean, to watch you work... is incredible.แต่ฉันไม่เชื่อ ฉันก็เลยต้องมาดูด้วยตาตัวเอง น่าทึ่งจริงๆ In the Mouth of Madness (1994)
I have witnessed firsthand the power of ideas.ฉันได้ประจักษ์กับตัวเองถึงพลังแห่งแนวคิด V for Vendetta (2005)
I know firsthand these people will do whatever they can to frame Lincoln for Steadman's murder.ฉันรู้เลยว่าพวกนี้จะทำทุกอย่างที่ทำได้ เพื่อใส่ร้ายให้ลินคอล์นกลายเป็นคนฆ่าสเตดแมน The Rat (2006)
You got a firsthand look into the mind and heart of a killer,คุณได้เข้าถึงความคิดและจิตใจของฆาตรกร An Inconvenient Lie (2007)
so,you worked firsthand on, what,four of the cases related to the bay harbor investigation?งั้น คุณทำคดีกับมือ กี่คดีนะ สี่คดีเฉพาะที่เกี่ยวกับจอมสับ Morning Comes (2007)
General, we know firsthand, you trust Victor and you're gonna regret it.ท่านนายพลเรารู้จักเค้าดี ถ้าคุณไว้ใจเค้าแล้วคุณจะเสียใจ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
I mean, you've seen the dangers firsthand.ฉันหมายถึง เคยเจออันตรายด้วยตัวเอง Teeth (2007)
My father had to Iearn that firsthand.ผมรู้แค่ว่าเขาไปแล้ว อย่างลอยนวล Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
I'm unable to deduce without a firsthand examination.ผมสรุปไม่ออก ถ้าไม่ได้ลงมือตรวจเอง Pilot (2008)
SEEN FIRSTHAND WHAT HE DID TO HIS VICTIMS. THAT'S WHEN SHE FELL IN LOVE WITH HIM,มันคือใบมรณะบัตร The Angel Maker (2008)
We need to know firsthandเราต้องการรู้ก่อน New Haven Can Wait (2008)
- Firsthand.-แน่นอน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
ve seen firsthand what he's capable of.ผมเคยเห็นเค้าฆ่าคน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
You saw it firsthand.ลูกก็เคยเห็นมันมาแล้ว The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
We are just now getting reports that firsthand footageพวกเราเพิ่งได้รับแจ้งข่าวของวีดีโอการช่วยชีวิตของชายหนุ่ม The Grandfather: Part II (2009)
Because I know firsthand how hard it is to struggle as a minority in america today.เพราะฉันรู้ว่ามันลำบากแค่ไหน ที่เป็นคนส่วนน้อยในอเมริกาทุกวันนี้ Throwdown (2009)
You know firsthand what it feels like.คุณรู้ไหม มันเหมีอนมีความรู้สึกว่า Pilot (2010)
I'll need to see your organization firsthand if we agree to work.ฉันต้องเห็นองค์กรของนายก่อน เป็นอย่างแรก ถ้าเราตกลงทำงานด้วยกัน Chuck Versus the Anniversary (2010)
I know that firsthand, but sometimes our emotions can make us do crazy things.ฉันรับรู้ถึงสัมผัสนั่นได้น่ะ แต่บางครั้งอารมณ์ของเรา ก็ทำให้เราทำเรื่องบ้าๆได้ Sorry Grateful (2010)
If Yeogu committed any crime, I shall behead him firsthand.ถ้าโยกูทำสิ่งใดผิด หม่อมฉันจะตัดหัวเขาเป็นคนแรก Episode #1.4 (2010)
I shall deal with Yeogu firsthand, but I need your help to exterminate the entire Jin clan.ข้าจะจัดการกับโยกูก่อนเพื่อนเลย แต่ข้าต้องการความช่วยเหลือของท่าน เพื่อกำจัดกลุ่มจินทั้งหมเ Episode #1.4 (2010)
She intimidates people, Mike. I experienced it firsthand.เธอข่มคน ไมค์ ฉันโดนมากับตัว The Math Class (2011)
You know, I was possessed by a demon, so I have firsthand knowledge.รู้มั้ยว่าฉันเคยโดนปีศาจเข้าสิง ฉันก็เลยมีความรู้นิดหน่อย Me and the Devil (2011)
Remember, I witnessed firsthand what these people did to your father.ใช่ ฉันมี จำได้ไหม ผมเป็นคนนึงที่เห็น Pilot (2011)
As a crime reporter, Paul would see firsthand how lawlessness would ravage a community.ในฐานะนักข่าวอาชญากรรม เขารู้ว่าเรื่องแบบไหนที่จะทำให้ปชช.โกรธ Heroes and Villains (2011)
I have firsthand experience with that.ผมเพิ่งจะเจอครั้งแรกครับ Piggy Piggy (2011)
I think it's very important for you to see firsthand all this infighting over money has been just so wildly exaggerated by the press.สำหรับคุณที่จะเห็นการต่อสู้ด้วยตัวเอง มากกว่าการใช้เงิน แค่ลำพองและโอ้อวดด้วยการกดปุ่ม Despicable B (2012)
You know how good it feels to shred. You felt it firsthand.เธอก็รู้ว่าการฉีกร่างมันรู้สึกดียังไง เธอรับรู้มันโดยตรง I've Got You Under Your Skin (2012)
That's why she took all those jobs--firsthand research.นั่นเป็นเหตุผลที่เธอทิ้งงานทั้งหมด --การวิจัยโดยตรง Dial M for Mayor (2012)
They can't make an assessment of Jake's situation unless they see his bond with you firsthand.พวกเขาไม่สามารถประเมิน สภาพการณ์ของเจค นอกจากว่าพวกเขาจะเห็นความผูกพันของเจค กับคุณก่อน Entanglement (2012)
So I've invited a representative from the law school to see firsthand how joyful you all are under my tutelage.เพราะงั้นผมเลยได้เชิญตัวแทน\ จากโรงเรียนกฎหมายมา เพื่อให้เห็นกันไปเลย\ ว่าพวกคุณมีความสุขกันขนาดไหน ภายใต้การปกครองของผม Meet the New Boss (2012)
I witnessed firsthand how she was treated by her stepmother and stepsisters.ผมเห็นทันทีว่า เธอได้รับการปฏิบัติอย่างไร จากแม่เลี้ยงและพี่เลี้ยงของเธอ Happily Ever Aftermath (2012)
CBS reporters witnessing firsthand news of the world's political and...ผู้สื่อข่าวCBS ร่วมเป็นพยานในข่าวสด ของโลกทางการเมืองและ Kill Your Darlings (2013)
I mean, you and I have firsthand knowledge that there's something out there beyond death.เราสองก็รู้ดีว่า มีชิวิตหลังความตายอยู่จริง Insidious: Chapter 2 (2013)
And when you're returned, you'll experience firsthand how people treat us freaks.และพอแกกลับมา ก็จะได้รู้รสชาติว่า\ ผู้คนปฏิบัติต่อตัวประหลาดอย่างพวกเรายังไง The Name Game (2013)
Dickensian foster home, 'cause he had witnessed firsthand the anguish of another parent who surrendered her firstborn son to just such a facility many years ago.แม่หนูเจ้าปัญหาในบ้านอุปถัมภ์ เพราะเขาได้เห็น ความรวดร้าวของแม่คนหนึ่งที่ Victory (2013)
I know firsthand that puppet therapy can and does work.ประสบการณ์ตรงบอกฉันว่าการบำบัด ด้วยหุ่นมือนั้นได้ผล Intro to Felt Surrogacy (2013)
I know firsthand that that soul of yours is... far from unblemished.ฉันเป็นคนแรกที่รู้ว่า วิญญาณของนายนั้น มัน... ไกลจากคำว่าบริสุทธิ์ Sin (2013)
No more firsthand accounts of witches or founding fathers or donut tax outrage unless you want to be sent back to the asylum.ไม่ต้องเล่าเรื่องเหล่าแม่มดจากประสบการณ์จริงอีก หรือตามหาหลวงพ่อ หรือโวยวายเรื่องภาษีโดนัท Blood Moon (2013)
I speak as a firsthand witness.ข้าพูดในฐานะพยานที่เห็นด้วยตนเอง The Lion and the Rose (2014)
I have been to Essos and seen the Unsullied firsthand.ข้าเคยไปแอสลอสและเห็นพวก ไร้มลทินด้วยตาตัวเอง The Laws of Gods and Men (2014)
And today, you have the privilege of experiencing his work firsthand.และวันนี้ คุณได้สิทธิ์พิเศษ ที่จะได้ลิ้มรสผลงานของเขาโดยตรง The Man from U.N.C.L.E. (2015)
I guess the new guy will gain a firsthand look of our operations with Agent May.โอเค เด็กใหม่คงได้ไปสังเกตุการณ์ ปฏิบัติการด้วยตัวเองกับจนท.เมย์ Many Heads, One Tale (2015)
Mind you, having experienced his dental work firsthand, it makes infinitely more sense.ซึ่งตัวคุณมีประสบการณ์เรื่องทำฟันมาเอง ก็น่าจะยิ่งเห็นภาพมากขึ้น The Sisters Mills (2015)
Yeah and I saw firsthand how the hospitality industry can really bring infrastructure to communities that need it.ฉันเห็นมากับตาว่าอุตสาหกรรมงานบริการ นำโครงสร้างพื้นฐาน มาสู่ชุมชนที่ต้องการได้จริงๆ Lion (2016)
Your report quotes extensively from firsthand testimony of a man called Tauber.รายงานของคุณพูดอย่าง กว้างขวาง จากพยานหลักฐานโดยตรง ของชายคนหนึ่งที่เรียกว่าโตเบอร์ Denial (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือหนึ่ง[ADJ] firsthand, See also: excellent, expert, Syn. มือชั้นยอด, Example: เขาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งจากทีมแดนโคนมเดนมาร์ก, Thai definition: ที่มีความสามารถยอดเยี่ยมหรือมีความชำนาญการ

CMU English Pronouncing Dictionary
FIRSTHAND    F ER0 S T HH AE1 N D
FIRSTHAND    F ER0 S HH AE1 N D
FIRSTHAND    F ER1 S T HH AE0 N D
FIRSTHAND    F ER1 S HH AE0 N D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bericht {m} aus erster Handfirsthand-account [Add to Longdo]
Hand {f} | Hände {pl} | mit der Hand | sich die Hand geben | unter der Hand | unter der Hand; klammheimlich | unter der Hand | unter der Hand | eine ruhige Hand | aus erster Hand | aus zweiter Hand | aus zweiter Hand kaufen | bei der Hand; zur Hand | mit leeren Händen | jdm. freie Hand lassen | etw. aus den Händen geben | ohne Hand und Fuß [übtr.] | von der Hand in den Mund leben [übtr.] | zwei linke Hände haben [übtr.] | mit sicherer Handhand | hands | by hand; manual; manually | to shake hands | secretly | on the quiet | underhand | underhandly; backhandedly | a steady hand | at first hand; firsthand | secondhand | to buy secondhand | at hand | empty-handed | to give someone plenty of rope | to let sth. out of one's hands | without rhyme or reason | to lead a hand-to-mouth existence | to be all thumbs | with sure touch [Add to Longdo]
direktfirsthand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
身をもって;身を以て[みをもって, miwomotte] (exp) with one's own body; by one's own action; through one's own experience; firsthand [Add to Longdo]
生の情報[なまのじょうほう, namanojouhou] (n) firsthand information [Add to Longdo]
直接[ちょくせつ, chokusetsu] (adj-na,n-adv,adj-no) (See 間接・かんせつ) direct; immediate; personal; firsthand; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 First-hand \First"-hand`\, a.
   Obtained directly from the first or original source; hence,
   without the intervention of an agent; -- of information; as,
   a firsthand report; firsthand information; firsthand
   knowledge.
 
   Syn: direct, original.
     [1913 Webster]
 
        One sphere there is . . . where the apprehension
        of him is first-hand and direct; and that is the
        sphere of our own mind.       --J.
                          Martineau.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top