Search result for

*知*

(283 entries)
(0.3255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -知-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
人工[じんこうちのう, jinkouchinou] (n) ปัญญาประดิษฐ์
[ぞんじ, zonji] (n) ทราบเรื่อง, เข้าใจเรื่อง
[ちじ, chiji] (n) ผู้ว่าราชการจังหวัด
名度[ちめいど, chimeido] (n) ระดับของชื่อเสียงหรือการเป็นที่รู้จักของคนทั่วๆ ไป
[ちしき, chishiki] (n) ข้อมูล, ความรู้
識ベース[ちしきベース, chishiki be-su] (n) ฐานความรู้ (Knowledge base)
[ツウチショ, tsuuchisho] (n) หนังสือแจ้งให้ทราบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちえ, chie] (n) wits, wisdom, ideas ความคิดเห็น เชาว์ปัญญา
人見[ひとみしり, hitomishiri] การเข้ากับคนแปลกหน้าได้ยาก
[ちせい, chisei] ปัญญา สติปัญญา
[ちてき, chiteki] (adj) ฉลาด
り合い[しりあい, shiriai] (n) คนรู้จัก
識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] (n ) วิศวกรรมข้อมูลความรู้ วิศวกรรมสารสนเทศ
[けんち, kenchi] (vt ) สืบหา ค้นพบ , See also: S. 見,
予備[よびちしき, yobichishiki] (n ) ความรู้พื้นฐาน
予備[よびちしき, yobichishiki] (n ) ความรู้พื้นฐาน
的財産権[ちてきざいさんけん, chitekizaisanken] ทรัพย์สินทางปัญญา
地震予[じしんよち, jishinyochi] (n ) การพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[しる, shiru] Thai: รู้ English: to know
[しる, shiru] Thai: เข้าใจ English: to understand
[しる, shiru] Thai: รู้จัก English: to be acquainted with
[しる, shiru] Thai: รู้สึก English: to feel
らせ[おしらせ, oshirase] Thai: ข่าว
らせ[おしらせ, oshirase] Thai: หมายประกาศ English: Notification

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[智, zhì, ㄓˋ] wisdom, knowledge, intelligence
Radical: Decomposition: 知 (zhī )  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Known 知 clearly 日; 知 also provides the pronunciation
[椥, zhī, ]
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  知 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[痴, chī, ] foolish, stupid, dumb, silly
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  知 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness
[知, zhī, ] to know, to perceive, to comprehend
Radical: Decomposition: 矢 (shǐ ㄕˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[蜘, zhī, ] spider
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  知 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] insect
[踟, chí, ㄔˊ] hesitant, undecided; embarrassed
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  知 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] foot

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざらず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but [Add to Longdo]
お見り置き;お見りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
らせ;御らせ;お報せ;御報せ[おしらせ, oshirase] (n,vs) (See らせ) notice; notification [Add to Longdo]
お里がれる;御里がれる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
かもれない[かもしれない, kamoshirenai] (exp) (uk) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
かもれません[かもしれません, kamoshiremasen] (exp) (uk) (pol) (See かもれない・かもしれない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
ご存じ(P);ご存(ateji);御存じ;御存(ateji)[ごぞんじ, gozonji] (n) (1) (hon) (See 存じ) knowing; (2) (an) acquaintance; (P) [Add to Longdo]
ご存なのか;御存なのか[ごぞんじなのか, gozonjinanoka] (exp) do you know; perhaps you know; I wonder if you know [Add to Longdo]
とどまるところをらない;止まるところをらない;留まるところをらない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down [Add to Longdo]
やもれぬ[やもしれぬ, yamoshirenu] (suf) (arch) (See かもれない) may; might; perhaps; may be; possibly [Add to Longdo]
アルコール検[アルコールけんちき, aruko-ru kenchiki] (n) breathalyser; alcometer [Add to Longdo]
ガン告;癌告[ガンこくち(ガン告);がんこくち(癌告), gan kokuchi ( gan kokuchi ); gankokuchi ( gan kokuchi )] (n) cancer notification [Add to Longdo]
キャリア検[キャリアけんち, kyaria kenchi] (n) {comp} carrier sense [Add to Longdo]
マーク認開始文字[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] (n) {comp} markup-scan-in characters [Add to Longdo]
マーク認終了文字[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] (n) {comp} markup-scan-out characters [Add to Longdo]
マーク認抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] (n) {comp} markup-scan-suppress characters [Add to Longdo]
メタ認[メタにんち, meta ninchi] (n) metacognition [Add to Longdo]
リスク認[リスクにんち, risuku ninchi] (n) risk perception [Add to Longdo]
[あいちけん, aichiken] (n) Aichi prefecture (Chuubu area) [Add to Longdo]
悪いらせ[わるいしらせ, waruishirase] (n) bad news [Add to Longdo]
[わるぢえ;わるじえ(ik), warudie ; warujie (ik)] (n) craft; cunning; guile; serpentine wisdom [Add to Longdo]
[あくちしき, akuchishiki] (n) (See 善識) bad friend (who leads one away from Buddhism) [Add to Longdo]
暗黙[あんもくち, anmokuchi] (n) tacit knowledge (knowledge management terminology) [Add to Longdo]
委付通[いふつうちしょ, ifutsuuchisho] (n) notice of abandonment (of securities, etc.) [Add to Longdo]
衣食足りて礼節を[いしょくたりてれいせつをしる, ishokutaritereisetsuwoshiru] (exp) the poor can't afford manners; only when basic needs for living are met can people spare the effort to be polite [Add to Longdo]
井の中の蛙大海をらず[いのなかのかわずたいかいをしらず, inonakanokawazutaikaiwoshirazu] (exp) parochial; provincial; used to encourage someone to get a wider perspective [Add to Longdo]
一を聞いて十を[いちをきいてじゅうをしる, ichiwokiitejuuwoshiru] (exp,v5r) to understand everything from only one part; to be perceptive [Add to Longdo]
一行[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words [Add to Longdo]
半解[いっちはんかい, icchihankai] (adj-na,n) superficial knowledge; half knowledge [Add to Longdo]
一文不[いちもんふち, ichimonfuchi] (n,adj-no) total illiteracy [Add to Longdo]
飲酒検[いんしゅけんちき, inshukenchiki] (n) (See アルコール検器) breathalyser; alcometer [Add to Longdo]
窺いる;伺いる;窺いしる[うかがいしる, ukagaishiru] (v5r,vt) to perceive; to understand [Add to Longdo]
[きち, kichi] (n,vs) perception; understanding [Add to Longdo]
(P);叡;叡智;睿智[えいち, eichi] (n) wisdom; intelligence; intellect; (P) [Add to Longdo]
煙感[けむりかんちき, kemurikanchiki] (n) smoke detector [Add to Longdo]
[さるぢえ;さるじえ(ik), sarudie ; sarujie (ik)] (n) shallow cunning; shallow cleverness [Add to Longdo]
奥行き覚;奥行[おくゆきちかく, okuyukichikaku] (n) depth perception [Add to Longdo]
らず[おんしらず, onshirazu] (adj-na,n) ingratitude; (P) [Add to Longdo]
温故新;温古[おんこちしん, onkochishin] (n) developing new ideas based on study of the past; learning from the past [Add to Longdo]
音波水中探[おんぱすいちゅうたんちき, onpasuichuutanchiki] (n) sonar [Add to Longdo]
[げじ;げち;げぢ, geji ; gechi ; gedi] (n,vs) command; order [Add to Longdo]
何かしら;何か[なにかしら, nanikashira] (adv) somehow or other; something or other [Add to Longdo]
科学[かがくちしき, kagakuchishiki] (n) scientific knowledge [Add to Longdo]
火災報[かさいほうちき, kasaihouchiki] (n) fire alarm (box) [Add to Longdo]
火災報[かさいほうちき, kasaihouchiki] (n) (See 煙警報器) fire alarm (device) [Add to Longdo]
過ちを観て斯に仁を[あやまちをみてここにじんをしる, ayamachiwomitekokonijinwoshiru] (exp,v5r) to observe the reasons and types of faults a person makes is to come to know whether they are virtuous or not [Add to Longdo]
我が身をつねって人の痛さをれ;我が身を抓って人の痛さを[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain [Add to Longdo]
らず;われらず;我しらず[われしらず, wareshirazu] (adv) involuntarily; instinctively; without realizing [Add to Longdo]
解雇通[かいこつうち, kaikotsuuchi] (n,adj-no) dismissal notice; pink slip (US) [Add to Longdo]
回転位置感[かいてんいちかんち, kaiten'ichikanchi] (n) {comp} rotational position sensing; RPS [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一问三不[yī wèn sān bù zhī, ㄧ ㄨㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄓ, / ] replying "I don't know" to every question [Add to Longdo]
一无所[yī wú suǒ zhī, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓ, / ] to be completely ignorant about; not to know anything about [Add to Longdo]
半解[yī zhī bàn jiě, ㄧ ㄓ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, ] lit. to know one and understand half (成语 saw); a smattering of knowledge; dilettante; amateur [Add to Longdo]
不可[bù kě zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, / ] agnosticism, the philosophical doctrine that some questions about the universe are in principle unanswerable [Add to Longdo]
不得而[bù dé ér zhī, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄦˊ ㄓ, ] unknown; unable to find out [Add to Longdo]
不为人[bù wéi rén zhī, ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄖㄣˊ ㄓ, / ] (set phrase) unknown to others; secret [Add to Longdo]
[bù zhī, ㄅㄨˋ ㄓ, ] unknowing(ly) [Add to Longdo]
不觉[bù zhī bù jué, ㄅㄨˋ ㄓ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] unconsciously; unwittingly [Add to Longdo]
何故[bù zhī hé gù, ㄅㄨˋ ㄓ ㄏㄜˊ ㄍㄨˋ, ] somehow [Add to Longdo]
其所以然[bù zhī qí suǒ yǐ rán, ㄅㄨˋ ㄓ ㄑㄧˊ ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄖㄢˊ, ] not recognized for what it is [Add to Longdo]
凡几[bù zhī fán jǐ, ㄅㄨˋ ㄓ ㄈㄢˊ ㄐㄧˇ, / ] one can't tell how many; numerous similar cases [Add to Longdo]
出于何种原因[bù zhī chū yú hé zhǒng yuán yīn, ㄅㄨˋ ㄓ ㄔㄨ ㄩˊ ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˇ ㄩㄢˊ , / ] for whatever reason [Add to Longdo]
去向[bù zhī qù xiàng, ㄅㄨˋ ㄓ ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˋ, ] whereabouts unknown; gone missing [Add to Longdo]
天高地厚[bù zhī tiān gāo dì hòu, ㄅㄨˋ ㄓ ㄊㄧㄢ ㄍㄠ ㄉㄧˋ ㄏㄡˋ, ] not to know the immensity of heaven and earth; an exaggerated opinion of one's own abilities [Add to Longdo]
好歹[bù zhī hǎo dǎi, ㄅㄨˋ ㄓ ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, ] not know what's good for one [Add to Longdo]
所云[bù zhī suǒ yún, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄩㄣˊ, ] to not know what sb is driving at; to be unintelligible [Add to Longdo]
所措[bù zhī suǒ cuò, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄨㄛˋ, ] not knowing what to do (成语 saw); at one's wits' end; embarassed and at a complete loss [Add to Longdo]
死活[bù zhī sǐ huó, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙˇ ㄏㄨㄛˊ, ] act recklessly [Add to Longdo]
进退[bù zhī jìn tuì, ㄅㄨˋ ㄓ ㄐㄧㄣˋ ㄊㄨㄟˋ, 退 / 退] not knowing when to come or leave (成语 saw); with no sense of propriety [Add to Longdo]
[bù zhī dào, ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ, ] to not know [Add to Longdo]
世界[shì jiè zhī míng, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄓ ㄇㄧㄥˊ, ] world famous [Add to Longdo]
世界识产权组织[Shì jiè Zhī shí Chǎn quán Zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄓ ㄕˊ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] World Intellectual Property Organization [Add to Longdo]
事先通[shì xiān tōng zhī, ㄕˋ ㄒㄧㄢ ㄊㄨㄥ ㄓ, ] preliminary notification; to announce in advance [Add to Longdo]
人不鬼不觉[rén bù zhī guǐ bù jué, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄓ ㄍㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] in absolute secrecy [Add to Longdo]
人非生而之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, / ] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈) [Add to Longdo]
[xiān zhī, ㄒㄧㄢ ㄓ, ] prophet [Add to Longdo]
[quán zhī, ㄑㄩㄢˊ ㄓ, ] omniscient [Add to Longdo]
全能[quán zhī quán néng, ㄑㄩㄢˊ ㄓ ㄑㄩㄢˊ ㄋㄥˊ, ] omniscient and omnipotent [Add to Longdo]
冷暖自[lěng nuǎn zì zhī, ㄌㄥˇ ㄋㄨㄢˇ ㄗˋ ㄓ, ] (set phrase); know best by personal experience; know sth without being told [Add to Longdo]
前向拥塞通[qián xiàng yōng sāi tōng zhī, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥ ㄙㄞ ㄊㄨㄥ ㄓ, / ] Forward Explicit Congestion Notification; FECN [Add to Longdo]
[fǎn zhī shi, ㄈㄢˇ ㄓ ㄕ˙, / ] anti-intellectual [Add to Longdo]
[shòu zhi, ㄕㄡˋ ㄓ˙, ] recognized (for one's talents) [Add to Longdo]
其一,不其二[zhǐ zhī qí yī, ㄓˇ ㄓ ㄑㄧˊ ㄧ, bu4 zhi1 qi2 er4, ] to know the first, but not know the second (成语 saw); only partial information [Add to Longdo]
可想而[kě xiǎng ér zhī, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄤˇ ㄦˊ ㄓ, ] it is obvious that...; as one can well imagine... [Add to Longdo]
[kě zhī lùn, ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, / ] gnosticism, the philosophical doctrine that everything about the universe is knowable [Add to Longdo]
司马昭之心路人所[Sī mǎ Zhāo zhī xīn lù rén suǒ zhī, ㄙ ㄇㄚˇ ㄓㄠ ㄓ ㄒㄧㄣ ㄌㄨˋ ㄖㄣˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓ, / ] Sima Zhao's stratagem is obvious to everyone; fig. an open secret [Add to Longdo]
吾生也有涯,而也无涯[wú shēng yě yǒu yá, ˊ ㄕㄥ ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ ㄧㄚˊ, er2 zhi1 ye3 wu2 ya2, / ] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis [Add to Longdo]
塞翁失马安非福[Sài wēng shī mǎ ān zhī fēi fú, ㄙㄞˋ ㄕ ㄇㄚˇ ㄢ ㄓ ㄈㄟ ㄈㄨˊ, / ] The old man lost his mare, but it all turned out for the best (成语 saw); fig. a blessing in disguise; It's an ill wind that blows no-one any good. [Add to Longdo]
大先[Dà xiān zhī shū, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢ ㄓ ㄕㄨ, / ] the biblical books of the prophets [Add to Longdo]
大凡粗[dà fán cū zhī, ㄉㄚˋ ㄈㄢˊ ㄘㄨ ㄓ, ] a rough acquaintance with sth [Add to Longdo]
好学近乎,力行近乎仁,耻近乎勇[hào xué jìn hu zhī, ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨ˙ ㄓ, li4 xing2 jin4 hu5 ren2 , zhi1 chi3 jin4 hu5 yong3, / ] to love learning is akin to knowledge, to study diligently is akin to benevolence, to know shame is akin to courage (Confucius) [Add to Longdo]
妇孺皆[fù rú jiē zhī, ㄈㄨˋ ㄖㄨˊ ㄐㄧㄝ ㄓ, / ] known to everyone; a household name [Add to Longdo]
学然后不足[xué rán hòu zhī bù zú, ㄒㄩㄝˊ ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ ㄓ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, / ] to learn is to know one's ignorance (the Book of Rites 禮記|礼记) [Add to Longdo]
察微[chá wēi zhī zhù, ㄔㄚˊ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ, ] examine tiny clues to know general trend (成语 saw); deduce the whole story from small traces [Add to Longdo]
[yǐ zhī, ㄧˇ ㄓ, ] known (to science) [Add to Longdo]
广播和未服务器[guǎng bō hé wèi zhī fú wù qì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄏㄜˊ ㄨㄟˋ ㄓ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, 广 / ] Broadcast and Unknown Server; BUS [Add to Longdo]
[dé zhī, ㄉㄜˊ ㄓ, ] (find out and) know; learn of [Add to Longdo]
愚昧无[yú mèi wú zhī, ㄩˊ ㄇㄟˋ ˊ ㄓ, / ] stupid and ignorant (成语 saw) [Add to Longdo]
[Ài zhī, ㄞˋ ㄓ, / ] Aichi (Japanese prefecture around Nagoya) [Add to Longdo]
[Ài zhī xiàn, ㄞˋ ㄓ ㄒㄧㄢˋ, / ] Aichi prefecture, Japan [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I don't know.らないわ。 [F]
I asked him if he knew her address.「君は彼女の住所をっているかい」と私は彼にたずねた。 [M]
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
"What's going on in the cave? I'm curious." "I have no idea."「洞穴の中で何が起こっているんだろう?すごくりたいなあ」「見当もつかないよ」
"I know him well." "Oh, do you."「彼のことはよくっていますよ」「ああそうですか」
He denied knowing anything about their plans.「彼らの計画については何もりません」と彼は言った。
I don't know how things were a hundred or fifty years ago.100年あるいは50年前事情はどうであったか私はらない。
It was not until a few days later that the news arrived.2、3日たってはじめてそのらせが届いた。
It was not until three days after that I knew she had disappeared.3日後になってはじめて彼女が失踪したことをった。
In case you go out before 5, just let me know.5時前に出かけの時は、ちょっとらせて下さい。
Thank you for letting me know that the Model 600-J printer will not be available until May 4, 1997.600−J型のプリンターが1997年の5月4日まで在庫切れとの御らせありがとうございました。
AI stands for artificial intelligence.AIは人工能の略です。
Do you know what PKO stands for?PKOとは何を表すかっていますか。
We understand that the Woody Panel retails for $80.Woody Panelの市価が80$だということはっています。
The symbol "X" usually stands for an unknown quantity in mathematics.X記号は数学ではたいてい未数を表す。
Oh, by the way, do you know where she lives now?ああ、ところで彼女が今どこに住んでいるかってるかしら。 [F]
Oh! I know the man.あぁ、私はその男をっています。
You're crazy if you think he's on the up-and-up. The only reason you can say that is because you don't know what he's doing behind the scenes.あいつが品行方正だって。とんでもない。裏で何をやってるからないからそんなこと言えるんだよ。
He's a car nut. Ask him anything.あいつはカーマニアだから、車のことならなんでもってるよ。
He is too dumb to fear danger.あいつは馬鹿だから、怖いものらずだ。
So far as I know, there is no such word.あたしのっている限りではそんな語はない。 [F]
I know him.あたしは彼をっています。 [F]
Oh, the phone's ringing. It must be Machiko.あっ、電話だわ。きっと真子でしょう。 [F]
If I had known that were you here, I would have come at once.あなたがここにいたのをっていたら、私はすぐきたのに。
It is strange that you should know nothing about the matter.あなたがそのことについて何もらないのは変だ。
It is strange that you should know that.あなたがそれをっているのは不思議だ。
I know you must be buried in your mountain of mails, but I wonder if I can hear from you regarding the mail I sent you last week?あなたがメールの山に埋もれているのはっていますが、私が先週送ったメールの返事をお願いできませんでしょうか。
I will come on Wednesday evening unless I hear from you to the contrary.あなたからご都合が悪いというおらせがなければ水曜の夕方に参ります。
I know you are clever.あなたが賢明であることはっている。
I want to know what you did this summer.あなたが今年の夏何をしたかりたい。
I know nothing about him beyond what you told me.あなたが私に話してくれたこと以外彼について何もらない。
Even if you know the truth, you had better pretend otherwise at present.あなたが真実をっていても今はそうでないふりをしていた方がいいですよ。
You must remember to tell him all that you know.あなたがっている事を全部彼に話す事を覚えておいてください。
I know that boy whom you don't know.あなたがらないあの少年を私はっている。
I am surprised that you should not know of their marriage.あなたが彼らの結婚をらないとは驚いた。
It is strange that you should know nothing about her wedding.あなたが彼女の結婚式について何もらないとは不思議だ。
I can't imagine your not knowing her address.あなたが彼女の住所をらないなんて考えられない。
It is surprising that you should know her name.あなたが彼女の名前をっているとは驚きだ。
If I had known about your illness, I would have visited you in the hospital.あなたが病気だとっていたら、病院へ見舞いに行っただろう。
Between you and me, Lisa, we know that I simply don't like Nick.あなたと私の間では、リサ、私がニックを好きでないのは既の事でしょう。
It may seem trivial to you but for me it's worth paying attention to.あなたには些細な事に思えるかもれませんが、私にとってそれは注意すべきことなのです。
You have the right to the truth.あなたには真実をる権利がある。
I have good news for you.あなたによいらせがあります。
Do you know where your father went?あなたのお父さんが何処に行ったかっていますか。
I want to know more about your school life.あなたの学校生活についてもっと色々りたい。
I'm really pleased at the news of your marriage.あなたの結婚のらせを聞いて本当に喜んでいます。
Let me know your address.あなたの住所をらせてください。
Let me know your new address.あなたの新しい住所を私にらせてください。
I'll accept your offer.あなたの申し出を承しました。
I was glad to hear of your success.あなたの成功のらせを聞いてうれしかった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-l don't know.[CN] -我不 It's a Wonderful Life (1946)
Since I've been living with these mysterious women...[JA] (慎) 得体(えたい)のれない女たちと 暮らすようになった僕だけど Choices (2017)
You know where he lives?[CN] 你道他住在哪吗? It's a Wonderful Life (1946)
Well, I don't know. I guess you're right.[CN] 我不道,或许是吧 It's a Wonderful Life (1946)
Because I want to learn all about the people I know.[JA] 僕が出会った人のことを ちゃんとっときたかったんだ Disbanded (2017)
- I don't know. - What do you think?[CN] 我不道 你怎么认为 The Killers (1946)
I knew if I were drowning, you'd try to save me.[CN] 我就道如果我溺水了 你一定会救我的 It's a Wonderful Life (1946)
Clarence. Clarence.[CN] 道了,克莱伦斯... It's a Wonderful Life (1946)
But soon I would come to realize the frightening reality that the invitations brought.[JA] (慎) でも... 僕は近々 思いることになる 招待状がもたらす... The Mysterious Million Yen Women (2017)
Do you realize what this means?[CN] 你道这意味着什么吗? It's a Wonderful Life (1946)
I mean Pottersville. Don't you think I know where l live?[CN] 波特维尔小镇 我难道连自己住哪都不道吗? It's a Wonderful Life (1946)
Sorry, but I don't.[JA] (慎)ごめん らない Values (2017)
I'm smarter, I'm more mature, I'm more disciplined.[JA] 恵もついたし経験も積んだ CounterPunch (2017)
He's a friend.[JA] り合いだから Choices (2017)
If you know where she is, tell me where my wife is.[CN] 如果你道我妻子在哪,就请告诉我 It's a Wonderful Life (1946)
I understand quite well that this is not the time to ask this.[JA] こんなときに言うべきじゃないのは 重々承しています Ready (2017)
I don't know, but it was something a long time ago.[CN] 我不道但是这肯定是 很久以前的事了 The Killers (1946)
-Oh, well, I can't... I don't know how you know these things, but tell me, where is she?[CN] -我不能... 我不道你怎么道这些的 但请你告诉我她在哪 It's a Wonderful Life (1946)
Naturally, it's someone you know.[JA] もちろん ミッチーのってる人間だよ Absolute (2017)
-Oh, I know all about you.[CN] -你的事我全都 It's a Wonderful Life (1946)
Yeah, yeah, I know. You told me that.[CN] 我道,你有这样说过 It's a Wonderful Life (1946)
Can you send an e-mail out for somebody? Can you send an e-mail?[JA] メールの送り方をってる? CounterPunch (2017)
You know why?[CN] 你道为什么吗? It's a Wonderful Life (1946)
Hey, Al, bright boy wants to know what it's all about.[CN] 嘿艾尔这个聪明的 家伙想道怎么回事 The Killers (1946)
Never made any friends, as far as I can make out. Kept pretty much to himself.[CN] 就我所他没有什么朋友 一般都是独处 The Killers (1946)
I have a friend who has connections with the police.[JA] り合いに 警察とつながってる人間がいてね Reason (2017)
So, they got invitations or whatever, but why couldn't they have been invited to my house?[JA] 招待状だか何だか りませんけど 集合場所は 僕ん家(ち)じゃダメだったんですか? Appeal (2017)
I don't know.[JA] 僕はりません Disbanded (2017)
Can't you see what it means to my family?[CN] 你道这对我家人的打击会有多大吗? It's a Wonderful Life (1946)
Nobody knows.[JA] らないわよ  ()
Even though you lived together, you knew nothing about her.[JA] 一緒に暮らしていたのに 何もらない Disbanded (2017)
George thought I ought to come over and tell you.[CN] 乔治认为我应该过来通你一声 The Killers (1946)
-I don't know.[JA] らない (女子高生2)分かる? Emotions (2017)
Well, Mr. Potter, I... I know I ought to jump at the chance but I...[CN] 波特先生,我... 我道我应把握机会,但是... It's a Wonderful Life (1946)
I'd like to know what the viewers think.[JA] この辺りで 視聴者の方々の反応を りたいんですが Disbanded (2017)
Nobody recognizes that yet.[JA] 今はまだ 認されてないだけで The Mysterious Million Yen Women (2017)
are you related to the condemned criminal Tatsuyuki Michima?[JA] 死刑囚の道間達之(たつゆき)とは おり合いなんでしょうか? Affection (2017)
Do you know how many people go missing every year in Japan?[JA] あんたってる? 日本で毎年 何人の人間が 行方不明になってるか Absolute (2017)
It's meaningless to have knowledge without intelligence.[JA] 識があっても 恵がなければ 何の意味もないですけどね Absolute (2017)
Sergeant Russo, Teddy Atlas, and the NYPD Boxing Team understand that every kid kept off the street is a kid who doesn't end up in trouble.[JA] ルッソやテディ ニューヨーク市警は 居場所がある子供は問題を 起こさないとっていた CounterPunch (2017)
It seems you don't know this, but there are many people in this world who agree with my opinion.[JA] 君はらないようだけど 世間には 僕の評論に賛同してくれる人間が たくさんいるんだよ Absolute (2017)
In the near future, the whole world will know the name Shin Michima.[JA] 道間 慎の名前は 近いうちに 必ず世間にれ渡ります Appeal (2017)
He'd know better than to fool.[CN] 他道撒谎的后果 The Killers (1946)
Oh, I don't know. Either I'm off my nut or he is or you are.[CN] 我也不道,不是我疯了 就是你们俩疯了 It's a Wonderful Life (1946)
Hey, Al, bright boy says he wouldn't say what he thinks it's all about.[CN] 嘿艾尔聪明人说他不 The Killers (1946)
Do you realize she'll probably end up with pneumonia on account of you?[CN] 你道 你可能会害得她得肺炎的? It's a Wonderful Life (1946)
-l know.[CN] -我 It's a Wonderful Life (1946)
I know how, too. I...[CN] 我道怎样做了,我... It's a Wonderful Life (1946)
- You work with him. You better tell him. - I'm going for the cops.[CN] 你和那个瑞典人在一起工作 你最好去通他#我要去报警 The Killers (1946)
-How'd you know my name?[CN] -你怎么道我的名字? It's a Wonderful Life (1946)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マーク認開始文字[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] markup-scan-in characters [Add to Longdo]
マーク認終了文字[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] markup-scan-out characters [Add to Longdo]
マーク認抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters [Add to Longdo]
回転位置感[かいてんいちかんち, kaiten'ichikanchi] rotational position sensing, RPS (abbr.) [Add to Longdo]
共同利用型音声照会通システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] ANSER, Automatic Answer Network System for Electrical Request [Add to Longdo]
誤り通[あやまりつうち, ayamaritsuuchi] error indication [Add to Longdo]
受信通[じゅしんつうち, jushintsuuchi] acknowledgment [Add to Longdo]
受信通要求表示[じゅしんつうちようきゅうひょうじ, jushintsuuchiyoukyuuhyouji] receipt notification request indication [Add to Longdo]
受信不能通要求表示[じゅしんふのうつうちようきゅうひょうじ, jushinfunoutsuuchiyoukyuuhyouji] non-receipt notification request indication [Add to Longdo]
人工[じんこうちのう, jinkouchinou] AI, artificial intelligence [Add to Longdo]
[ちしき, chishiki] information, knowledge [Add to Longdo]
識ベース[ちしきベース, chishiki be-su] knowledge base [Add to Longdo]
識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] knowledge engineering [Add to Longdo]
識参照[ちしきさんしょう, chishikisanshou] knowledge reference [Add to Longdo]
識情報[ちしきじょうほう, chishikijouhou] knowledge information [Add to Longdo]
識情報処理[ちしきじょうほうしょり, chishikijouhoushori] intelligent information processing [Add to Longdo]
識情報処理システム[ちしきじょうほうしょりシステム, chishikijouhoushori shisutemu] knowledge information processing system [Add to Longdo]
識表現[ちしきひょうげん, chishikihyougen] knowledge representation [Add to Longdo]
識木[ちしきぎ, chishikigi] knowledge tree [Add to Longdo]
[ちてき, chiteki] intelligent [Add to Longdo]
[ちのう, chinou] intelligence [Add to Longdo]
[つうち, tsuuchi] report (vs), notification, posting [Add to Longdo]
[つうちがた, tsuuchigata] notification type [Add to Longdo]
付き局留め[つうちつききょくどめ, tsuuchitsukikyokudome] counter collection with advice, PD PR [Add to Longdo]
配信通[はいしんつうち, haishintsuuchi] delivery notification [Add to Longdo]
配信不能通[はいしんふのうつうち, haishinfunoutsuuchi] non-delivery notification [Add to Longdo]
配信不能通の抑止[はいしんふのうつうちのよくし, haishinfunoutsuuchinoyokushi] prevention of non-delivery notification [Add to Longdo]
抄録[ほうちしょうろく, houchishouroku] informative abstract [Add to Longdo]
状態[みちじょうたい, michijoutai] unknown state [Add to Longdo]
明示的順方向輻輳通[めいじてきじゅんほうほうふくそうつうち, meijitekijunhouhoufukusoutsuuchi] explicit forward congestion indication [Add to Longdo]
明示輻輳通[めいじふくそうつうち, meijifukusoutsuuchi] explicit congestion notification [Add to Longdo]
隣接局通[りんせつきょくつうち, rinsetsukyokutsuuchi] neighbor notification [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よち, yochi] voraussehen, voraussagen [Add to Longdo]
[しゅうち, shuuchi] allgemein_bekannt [Add to Longdo]
基礎[きそちしき, kisochishiki] Grundkenntnisse [Add to Longdo]
[ほうち, houchi] Nachricht, Bericht, Mitteilung [Add to Longdo]
らず[おんしらず, onshirazu] Undankbarkeit, undankbarer_Mensch [Add to Longdo]
[しょうち, shouchi] Einwilligung, Zustimmung [Add to Longdo]
[たんち, tanchi] Aufdeckung, Entdeckung [Add to Longdo]
[みち, michi] unbekannt [Add to Longdo]
[さるじえ, sarujie] Bauernschlaeue [Add to Longdo]
らん顔[しらんかお, shirankao] sich_nichts_anmerken_lassen, ignorieren [Add to Longdo]
[しる, shiru] wissen, kennen [Add to Longdo]
[ちじ, chiji] Gouverneur (einer_Praefektur) [Add to Longdo]
[ちじん, chijin] Bekannter, Bekannte [Add to Longdo]
合い[しりあい, shiriai] Bekannter, Bekannte [Add to Longdo]
[ちき, chiki] Bekannter, Bekanntschaft [Add to Longdo]
床岬[しれとこみさき, shiretokomisaki] (Ostspitze Hokkaidos) [Add to Longdo]
[ちえ, chie] Weisheit, Vernunft, Einsicht [Add to Longdo]
恵者[ちえしゃ, chiesha] weiser_Mensch, kluger_Kopf, kluger_Mensch [Add to Longdo]
[ちしき, chishiki] Wissen, Kenntnis [Add to Longdo]
該博な[がいはくなちしき, gaihakunachishiki] umfassende_Kenntnisse, umfangreiches_Wissen [Add to Longdo]
[つうち, tsuuchi] Mitteilung, Benachrichtigung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top