Search result for

*千*

(224 entries)
(0.3575 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -千-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ち, chi] (n) หนึ่งพัน, จำนวนมาก
[ちば, chiba] (n name) จังหวัดชิบะ อยู่ทางตะวันตกของกรุงโตเกียว, เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
差万別[せんさばんべつ, sensabanbetsu] (vi vt) แตกต่างกันนานา
[せん, sen, sen , sen] (n ) พัน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[乖, guāi, ㄍㄨㄞ] obedient, well-behaved; clever
Radical: 丿Decomposition: 千 (qiān ㄑㄧㄢ)  北 (běi ㄅㄟˇ) 
Etymology: []
[仟, qiān, ㄑㄧㄢ] one thousand; leader of one thousand men
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] people
[千, qiān, ㄑㄧㄢ] thousand; many, numerous; very
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: []
[忏, chàn, ㄔㄢˋ] to regret, to repent; confession, penitence
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[扦, qiān, ㄑㄧㄢ] to probe, to poke, to pierce, to pick at
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[歼, jiān, ㄐㄧㄢ] to annihilate, to kill off, to wipe out
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [ideographic] A thousand 千 corpses 歹; 千 also provides the pronunciation
[纤, xiān, ㄒㄧㄢ] fine, delicate; tiny, minute
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] silk
[臿, chā, ㄔㄚ] to separate the grain from the husk
Radical: Decomposition: 千 (qiān ㄑㄧㄢ)  臼 (jiù ㄐㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A mortar 臼 and pestle 千
[舌, shé, ㄕㄜˊ] tongue; bell clapper
Radical: Decomposition: 千 (qiān ㄑㄧㄢ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictographic] A tongue 千 sticking out of a mouth 口
[芊, qiān, ㄑㄧㄢ] luxuriant foliage
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [ideographic] A thousand 千 plants 艹; 千 also provides the pronunciation
[迁, qiān, ㄑㄧㄢ] to shift, to move; to transfer, to change
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[重, zhòng, ㄓㄨㄥˋ] heavy, weighty; to double, to repeat
Radical: Decomposition: 千 (qiān ㄑㄧㄢ)  里 (lǐ ㄌㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A burden carried for a thousand 千 miles 里
[釺, qiān, ㄑㄧㄢ] awl; a tool for boring holes
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [ideographic] A metal 釒 awl 千; 千 also provides the pronunciation
[钎, qiān, ㄑㄧㄢ] awl; a tool for boring holes
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [ideographic] A metal 钅 awl 千; 千 also provides the pronunciation
[阡, qiān, ㄑㄧㄢ] path; a foot-path between fields
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] hill

Japanese-English: EDICT Dictionary
1000円(P);[せんえん, sen'en] (n) 1000 yen; (P) [Add to Longdo]
悪事[あくじせんり, akujisenri] (exp) bad news traveling fast; ill news spreading like wildfire [Add to Longdo]
悪事里を行く[あくじせんりをいく, akujisenriwoiku] (exp) (id) (See 悪事里を走る) bad news travels fast [Add to Longdo]
悪事里を走る[あくじせんりをはしる, akujisenriwohashiru] (exp) (id) (See 悪事里) bad news travels quickly [Add to Longdo]
遺憾[いかんせんばん, ikansenban] (adj-na) highly regrettable; utterly deplorable [Add to Longdo]
[いそちどり, isochidori] (n) beach plover [Add to Longdo]
一獲金;一攫[いっかくせんきん, ikkakusenkin] (n,adj-no) getting rich quick [Add to Longdo]
一騎当[いっきとうせん, ikkitousen] (n,adj-no) being a match for a thousand; being a mighty warrior (combatant, player) [Add to Longdo]
一騎当の兵;一騎当のつわもの[いっきとうせんのつわもの, ikkitousennotsuwamono] (n) great warrior [Add to Longdo]
一刻[いっこくせんきん, ikkokusenkin] (exp) every moment is precious; time is money; precious time [Add to Longdo]
一字[いちじせんきん, ichijisenkin] (n) word of great value [Add to Longdo]
一笑[いっしょうせんきん, isshousenkin] (exp) A smile of a beautiful woman is worth a thousand pieces of gold; enchanting smile of a glamorous woman [Add to Longdo]
一人当[いちにんとうせん;いちにんとうぜん, ichinintousen ; ichinintouzen] (n) being a match for a thousand [Add to Longdo]
[いっせん, issen] (n) 1,000; one thousand; (P) [Add to Longdo]
一諾[いちだくせんきん, ichidakusenkin] (exp) one's word is worth 1,000 pieces of gold; a promise should be kept at all cost [Add to Longdo]
一日[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
一望[いちぼうせんり, ichibousenri] (n) sweeping view of the eye; boundless expanse [Add to Longdo]
一擲[いってきせんきん, ittekisenkin] (exp) being lavish with one's money; spending a huge sum of money at once on a treat [Add to Longdo]
一攫金を夢見る[いっかくせんきんをゆめみる, ikkakusenkinwoyumemiru] (exp,v1) (obs) to dream of making a fortune at one stroke [Add to Longdo]
一瀉[いっしゃせんり, isshasenri] (n) one swift effort; rush through one's work; fast-talking, writing, etc. [Add to Longdo]
羽白小[はじろこちどり;ハジロコチドリ, hajirokochidori ; hajirokochidori] (n) (uk) ringed plover (Charadrius hiaticula) [Add to Longdo]
迂闊[うかつせんばん, ukatsusenban] (adj-na) very careless; quite thoughtless [Add to Longdo]
[つばめちどり, tsubamechidori] (n) small Indian pratincole (bird) (Glareola lactea); large Indian pratincole (Glareola maldivarus) [Add to Longdo]
[なんぜん, nanzen] (n) many thousands; (P) [Add to Longdo]
[あたいせんきん, ataisenkin] (adj-no) priceless; invaluable [Add to Longdo]
[うみせんやません, umisenyamasen] (n,adj-no) sly old dog; old fox [Add to Longdo]
樺太島交換条約;樺太・島交換条約[からふとちしまこうかんじょうやく;からふと・ちしまこうかんじょうやく(樺太・島交換条約), karafutochishimakoukanjouyaku ; karafuto . chishimakoukanjouyaku ( karafuto . sen s] (n) Treaty of Saint Petersburg (1875); Russo-Japanese treaty in which Japan exchanged Sakhalin for the Kuril Islands [Add to Longdo]
奇怪[きかいせんばん;きっかいせんばん, kikaisenban ; kikkaisenban] (n,adj-na) very strange (mysterious, weird); bizarre; monstrous; outrageous [Add to Longdo]
[いくせん, ikusen] (n) thousands [Add to Longdo]
と云う人[いくせんというひと, ikusentoiuhito] (n) thousands of people [Add to Longdo]
義経本桜[よしつねせんぼんざくら, yoshitsunesenbonzakura] (n) Yoshitsune Senbonzakura (kabuki play) [Add to Longdo]
愚者も慮に一得[ぐしゃもせんりょにいっとく, gushamosenryoniittoku] (exp) (See 愚者一得) Even fools can give good counsel. [Add to Longdo]
[むらちどり, murachidori] (n) flocking plovers; flock of plovers [Add to Longdo]
根笹;里竹[ねざさ, nezasa] (n) dwarf bamboo (varieties that thrive in western Japan) [Add to Longdo]
[さんぜん, sanzen] (n) (1) 3000; (2) many; (P) [Add to Longdo]
世界[さんぜんせかい, sanzensekai] (n) the whole world; the universe [Add to Longdo]
[よんせん, yonsen] (n) four thousand; (P) [Add to Longdo]
至福[しふくせんねん, shifukusennen] (n) millennium [Add to Longdo]
失敬[しっけいせんばん, shikkeisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite) [Add to Longdo]
失礼[しつれいせんばん, shitsureisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite) [Add to Longdo]
手形鳥;手型[てがたちどり;テガタチドリ, tegatachidori ; tegatachidori] (n) (uk) fragrant orchid (Gymnadenia conopsea) [Add to Longdo]
[こちどり;コチドリ, kochidori ; kochidori] (n) (uk) little ringed plover (Charadrius dubius) [Add to Longdo]
笑顔[えがおせんりょう, egaosenryou] (n) beautiful smile; there being a great charm about one's smile [Add to Longdo]
笑止[しょうしせんばん, shoushisenban] (adj-na,n) highly ridiculous; quite absurd [Add to Longdo]
食いちぎる;食い切る;食切る[くいちぎる, kuichigiru] (v5r,vt) to bite off [Add to Longdo]
心外[しんがいせんばん, shingaisenban] (n,adj-na) being totally upset (by); being completely nonplused (by); being mortified (at); feeling aggrieved (at); finding (it) highly regrettable [Add to Longdo]
[はりせんぼん;ハリセンボン, harisenbon ; harisenbon] (n) porcupinefish; balloonfish [Add to Longdo]
[すうせん, suusen] (n) thousands [Add to Longdo]
[いしちどり;イシチドリ, ishichidori ; ishichidori] (n) (uk) stone curlew; thick-knee (Burhinus oedicnemus) [Add to Longdo]
[せん(P);ち, sen (P); chi] (num) 1,000; thousand; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī qiān, ㄧ ㄑㄧㄢ, ] one thousand [Add to Longdo]
七百万[yī qiān qī bǎi wàn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄑㄧ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] seventeen million [Add to Longdo]
[yī qiān dūn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ, / ] 1000 tons [Add to Longdo]
四百二十九[yī qiān sì bǎi èr shí jiǔ, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄙˋ ㄅㄞˇ ㄦˋ ㄕˊ ㄐㄧㄡˇ, ] 1429 [Add to Longdo]
四百亿[yī qiān sì bǎi yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄙˋ ㄅㄞˇ ㄧˋ, 亿 / ] 140 billion [Add to Longdo]
[yī qiān wàn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ, / ] ten million [Add to Longdo]
零一夜[Yī qiān líng yī yè, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ㄧ ㄧㄝˋ, ] The Book of One Thousand and One Nights [Add to Longdo]
零五十亿[yī qiān líng wǔ shí yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] 105 billion [Add to Longdo]
一失足成古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, ] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow. [Add to Longdo]
一掷[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant [Add to Longdo]
一万五[yī wàn wǔ qiān, ㄧ ㄨㄢˋ ˇ ㄑㄧㄢ, / ] 15000 [Add to Longdo]
一诺[yī nuò qiān jīn, ㄧ ㄋㄨㄛˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] a promise worth one thousand in gold (成语 saw); a promise that must be kept [Add to Longdo]
三万七[sān wàn qī qiān, ㄙㄢ ㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄑㄧㄢ, / ] 37 thousand [Add to Longdo]
上下五[shàng xià wǔ qiān nián, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ˇ ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ, ] popular history of China in three volumes by Cao Yuzhang 曹余章 [Add to Longdo]
不远[bù yuǎn qiān lǐ, ㄅㄨˋ ㄩㄢˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, / ] make light of traveling a thousand li; go to the trouble of traveling a long distance [Add to Longdo]
[wǔ qiān dūn, ˇ ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ, / ] 5000 tons [Add to Longdo]
[liǎng qiān, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄢ, / ] two thousand [Add to Longdo]
六百一十六[liǎng qiān liù bǎi yī shí liù, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄡˋ ㄅㄞˇ ㄧ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, / ] 2616 [Add to Longdo]
[liǎng qiān nián, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ, / ] the year 2000; 2000 years [Add to Longdo]
[bā qiān, ㄅㄚ ㄑㄧㄢ, ] eight thousand; 8000 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, ] thousand [Add to Longdo]
[qiān wèi, ㄑㄧㄢ ㄨㄟˋ, ] the thousands place (or column) in the decimal system [Add to Longdo]
位元[qiān wèi yuán, ㄑㄧㄢ ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, ] kilobit [Add to Longdo]
[qiān kè, ㄑㄧㄢ ㄎㄜˋ, ] kilogram [Add to Longdo]
万万[qiān qiān wàn wàn, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ, / ] millions upon millions; untold numbers [Add to Longdo]
[qiān kǎ, ㄑㄧㄢ ㄎㄚˇ, ] kilocalorie (Kcal) [Add to Longdo]
[qiān zhōu, ㄑㄧㄢ ㄓㄡ, ] kilohertz; kHz [Add to Longdo]
[qiān dūn, ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ, / ] kiloton [Add to Longdo]
吨级核武器[qiān dūn jí hé wǔ qì, ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, / ] kiloton weapon [Add to Longdo]
奇百怪[qiān qí bǎi guài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧˊ ㄅㄞˇ ㄍㄨㄞˋ, ] fantastic oddities of every description (成语 saw) [Add to Longdo]
字节[qiān zì jié, ㄑㄧㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] kilobyte [Add to Longdo]
家万户[qiān jiā wàn hù, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄚ ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ, / ] (saying) every family [Add to Longdo]
层面[qiān céng miàn, ㄑㄧㄢ ㄘㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, / ] lasagna [Add to Longdo]
岛列岛[qiān dǎo liè dǎo, ㄑㄧㄢ ㄉㄠˇ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄠˇ, / ] Kuril Islands (chain between Kamchatka and Hokkaido); same as 庫頁島|库页岛 [Add to Longdo]
岛湖[Qiān dǎo hú, ㄑㄧㄢ ㄉㄠˇ ㄏㄨˊ, / ] Qiandao Lake [Add to Longdo]
岛群岛[qiān dǎo qún dǎo, ㄑㄧㄢ ㄉㄠˇ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Kuril islands (chain between Kamchatka and Hokkaido); same as 庫頁島|库页岛 [Add to Longdo]
差万别[qiān chā wàn bié, ㄑㄧㄢ ㄔㄚ ㄨㄢˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] manifold diversity [Add to Longdo]
[qiān pà, ㄑㄧㄢ ㄆㄚˋ, ] kiloPascal (kPa, unit of pressure) [Add to Longdo]
[qiān nián, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ, ] millennium [Add to Longdo]
年前[qiān nián qián, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, ] a thousand years ago [Add to Longdo]
斤顶[qiān jīn dǐng, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄧㄥˇ, / ] jack (for lifting weight) [Add to Longdo]
方百计[qiān fāng bǎi jì, ㄑㄧㄢ ㄈㄤ ㄅㄞˇ ㄐㄧˋ, / ] lit. thousand ways, a hundred plans (成语 saw); by every possible means [Add to Longdo]
[qiān wǎ, ㄑㄧㄢ ㄨㄚˇ, ] kilowatt (unit of electric power) [Add to Longdo]
真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view [Add to Longdo]
禧年[qiān xǐ nián, ㄑㄧㄢ ㄒㄧˇ ㄋㄧㄢˊ, ] Millennium [Add to Longdo]
秋万代[qiān qiū wàn dài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄡ ㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] throughout the ages [Add to Longdo]
篇一律[qiān piān yī lǜ, ㄑㄧㄢ ㄆㄧㄢ ㄧ ㄌㄩˋ, ] thousand articles, same rule (成语 saw); stereotyped and repetitive; once you've seen one, you've seen them all [Add to Longdo]
[qiān mǐ, ㄑㄧㄢ ㄇㄧˇ, ] kilometer [Add to Longdo]
丝万缕[qiān sī wàn lǚ, ㄑㄧㄢ ㄙ ㄨㄢˋ ㄌㄩˇ, / ] linked in countless ways [Add to Longdo]
经万卷[qiān jīng wàn juǎn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄥ ㄨㄢˋ ㄐㄩㄢˇ, / ] lit. a thousand sutras, ten thousand scrolls; fig. the vast Buddhist canon [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How much did it cost?" "It cost me a thousand yen."「それはいくらかかりましたか」「円かかりました」
All those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.あいつは海だから、取り引き相手としてはかなり手強いぞ。 [M]
Five thousand dollars is a large sum of money.ドルというのは、多額なお金だ。
Five thousand yen is enough to buy this dictionary.円あればこの辞書を買うのに十分だ。
Chizuko said, "A crane is supposed to live for one thousand years."「鶴は年生きるのよ」とチズコは言った。 [F]
Ten million yen will be ample for the project.万円あればその計画には十分だろう。
That inn is 5,000 yen a night, meals excluded.あの民宿なら、素泊まり5円だよ。
I can hardly wait till I see you.あなたのお帰りを一日秋の思いでお待ちしています。
That restaurant prepares two thousand meals every day.あのレストランは毎日二食じゅんびしている。
How does it happen that you were not eaten up with all those hundreds and trillions of cats?おまえはどうして、百匹のねこ、匹のねこ、百万匹、一億、一兆匹のねこといっしょに、食べられてしまわなかったのだね。?
You always ask me to join your team because you need one more guy. Come on - just once I'd like you to say it's because I alone am worth ten of them - even if it is a lie.いつも、いつも員数合わせなどと言われないで、たまには嘘でも良いから一騎当の兵と言ってほしいよ。
At last a chance in a million arrived.いよいよ載一遇のチャンスがめぐってきた。
Ken was fined 7,000 yen for speeding.ケンはスピード違反で7円の罰金を科された。
Gangsters robbed a bank of thousands of dollars.ギャングたちは銀行から数ドルを奪った。
Two thousand people fit into this hall.このホールには人が二人入れる。
This hall is capable of holding 2,000 people.このホールは2人の収容能力がある。
The population of the country is roughly estimated at 50,000,000.この国の人口は概算5万に達する。
This hotel has accommodations for 1000 guests.このホテルは人を収容する設備がある。
This hotel can accommodate over 1,000 guests.このホテルは人以上の客が収容できる。
This machine cranks out a thousand screws an hour.この機械は1時間に個のねじを製造する。
The figures in this table are shown in thousands.この表の数値は単位で示されている。
Can you break this thousand-yen bill?この円札をくずしてくれませんか。
This is the opportunity of my life.これは私の生涯にとって載一遇の機会です。
This book costs 3000 yen.この本は三円する。
This is five thousand yen in the Japanese Yen.これは日本円で五円です。
About 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.これらの内の約1万4人が、通例、センターコートへの入場券を持っている。
There records are 2,000 yen each.これらのレコードは1枚2円です。
The mountain is 2000 meters above sea level.そのやまは海抜2メートルだ。
Thousands of people died during the plague.その疫病が流行して何人もの人々が死んだ。
The business brings him in 8000 dollars a year.その仕事で彼は年間8ドル稼ぐ。
There are 2,000 students in the school.その学校には二人の学生が在学している。
It was the first of the one thousand cranes that Sadako had to make.その鶴は、禎子が折らなければならない羽鶴の最初の一羽だった。
The car cost $5000 and did not run well at that.その車は五ドルもしたが、それにもかかわらず、まともに走らなかった。
Several thousand people were deprived of transportation by the accident.その事故で数人の足が奪われた。
You can't buy it under 1,000 yen.それは円以下では買えません。
That's 3000 yen altogether.それは全部で三円です。
Just 1,000 yen.たった円。
Make a handsome profit of one thousand dollars.たんまりドル儲ける。
About 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.ディール市内およびその周辺には約2万7人が住んでいますが、町の中心部は小さく、そこはいかにも小さな町の感じです。
What were the balls made of? Thousands of years ago, the Egyptians made balls out of soft leather or cloth.ボールは何でできていたのでしょう。何年も前には、エジプト人はボールを柔らかい革か布で作っていました。
I have one thousand dollars in travelers' checks and five hundred in cash.トラベラーズチェックでドル、現金で五百ドルです。
The hall could seat a thousand people before it was partitioned.ホールは仕切りを設ける前は人収容できた。
Suppose you had ten million yen, what would you do?もし、君が1万円もっていたとしたらどうするだろう。 [M]
Pocket calculators are as cheap to buy as a pair of socks, and as essential to thousands of British school children as a pencil and eraser.ポケットの計算機は靴下と同じくらい安く買え、また、鉛筆や消しゴムと同じくらい、何人というイギリスの学童にとっては生活に不可欠のものである。
Thousands of lives will be at stake if emergency food does not arrive there within a few days.もし緊急用食料が数日中にそこに到達しなければ、何人もの命が危険になるだろう。
Each individual paid 7000 dollars.飲み代として使った金額は総計7ドルだった。
If a sick person folds one thousand paper cranes, her wish will come true.もし病気の人が羽の鶴を折ると、その人の願いが叶うの。
Yugoslavia says it's not responsible for the actions of Serbian militias in Bosnia which have killed thousands, ruined cities and turned 1.3 million people into refugees over the last three months.ユーゴスラビアは、過去3ヶ月にわたって数人を殺害し、諸都市を破壊して、130万人を難民へと追いやったボスニアのセルビア人武装勢力の行動は、同国の責任ではないとしています。
Well they say bad news travels fast.悪事里を走るって言うからね。
Malicious gossip spreads like wildfire. I guess that's why they say bad news travels fast.悪事里を走るって言うだろう。悪い噂はアッという間に広まっちゃうのさ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
that by keeping quiet, you're putting thousands of American lives in danger.[JA] あなたは何もの 危険なアメリカ人の生活。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
Dan team do not want to mind[CN] 希望刘丹队万不要介意 Full Strike (2015)
♪ there's no way I could make it without ya ♪[CN] 克莱尔‧里眼小姐 MISS CLAIRE VOYANT. 真的吗? Buzzcuts & Beginnings (2015)
Over a million views on youtube,[JA] YouTubeやCNNで1万以上の The Flag House (2017)
4,000 bushels, my lady.[JA] 四ブッシェルです The Queen's Justice (2017)
Even on the final page of the novel, we never learn the names of the characters.[JA] (葉) 小説はそのまま 最終ページを迎え 登場人物の名前すら 分からずに終わります Appeal (2017)
The palace's 3000 beauties.[JA] 後宮の美女 3 Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
IT'S PART OF THE DEAL NOW -- IS THAT THEY'RE ALL KINDS OF STRANGE NOTIONS OF WHAT CAN BE DONE ON EVEREST SIMPLY TO ATTRACT ATTENTION.[CN] 现在除了登珠穆朗玛峰,大家还会做奇百怪的事 Sherpa (2015)
During the same period, about 15,000 major military conflicts.[JA] _BAR__BAR__BAR__BAR_ 同期間に 1万5の軍事衝突 _BAR__BAR__BAR__BAR_ Attraction (2017)
These animals can replace thousands of boots on the ground.[CN] 这些动物能取代陆地上的军万马 These animals can replace thousands of boots on the ground. Jurassic World (2015)
So, you're not sure what to do with your life now.[JA] (葉(ちば)) どう生きていけばいいのか 分からないか... Confrontation (2017)
Minami Shirakawa's life... was worth only ten million yen.[JA] 白川美波の命は たったの1万円だったんですよ Confrontation (2017)
Thousands.[JA] 数です Eastwatch (2017)
(Sacrificed offer all kinds of love and infatuation)[CN] (献出般爱心与痴情) Full Strike (2015)
No, wait, I can't. The eighth? No, wait, I can't.[CN] 我对于里眼小姐的预言挥之不去 I CAN'T SHAKE THIS BAD FEELING ABOUT MISS CLAIRE'S PREDICTION. Buzzcuts & Beginnings (2015)
Blame thousands of good do bad demonstration[CN] 都怪佳做不好的示范 Our Little Sister (2015)
(Hair hot one thousand spectroscopic micrometer)[CN] (发分热分光) Full Strike (2015)
Some live for a thousand years.[JA] いくつかは何年も生きています。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
I'll admit, she's an amateur, but she's read hundreds of times more novels than we have.[JA] (葉) まあ 確かに彼女は素人ですが 我々の何倍もの小説を 読んでますよ Appeal (2017)
Yes. Mr. Hanaki.[JA] (葉)ああ〜 花木さんね Appeal (2017)
Please don't tell me you left her at the altar.[CN] 万别告诉我你把她抛弃在了圣坛 Please don't tell me you left her at the altar. There Will Be a Future (2015)
BUT THERE'S 1,000-YEAR-OLD STORIES WE HAVE ABOUT THE MOUNTAIN'S HISTORY,[CN] 但圣山的传说在我们族中流传 Sherpa (2015)
He's not trying to turn a couple thousand.[JA] 数人は超えるぞ Resident Evil: Vendetta (2017)
Please, no.[CN] 求你们别说 万别告诉你们妈妈 万别 Please, no. Jurassic World (2015)
Dez, can you please stop talking?[CN] 如果里眼小姐的预言是真的 IF MISS CLAIRE'S PREDICTIONSARE REAL, 那远方的拜访者怎么还没出现? THEN WHERE'S MY VISITOR FROM A FAR Buzzcuts & Beginnings (2015)
Aw, Dez, I'm so sorry. I really thought you and Carrie were so perfect for each other.[CN] 我想里眼小姐对我的预言成真了 I GUESS MISS CLAIRE'S PREDICTION CAME TRUE FOR ME, TOO. Buzzcuts & Beginnings (2015)
We have $26 million invested in that asset.[CN] 我们在那资产上投了两六百万美元 不能就这么杀了它 We have $26 million invested in that asset. Jurassic World (2015)
According to legend, two thousand years ago[CN] 相传两年前 Full Strike (2015)
And their original culture ceased to exist over 1,000 years ago, so...[CN] 还有他们的原始文化 一多年前就不存在了 Pay the Ghost (2015)
-Yes.[JA] (葉)ええ Appeal (2017)
And thousands of years before that, during the Long Night, we can forgive them for thinking it truly was the end.[JA] そしてその何年も前 長き夜の間中 それが世界の終わりだと思った事は責められない Dragonstone (2017)
I understand whoever wins could launch a dynasty that lasts a thousand years.[JA] それが誰であろうと 勝者が今後年続く王朝を築き上げる事はわかる Dragonstone (2017)
IS WORTH $360 MILLION A YEAR.[CN] 尼泊尔观光产业一年获利3亿6万美元 Sherpa (2015)
THAT CAN TOP $75,000.[CN] 总额可达7万5美元 Sherpa (2015)
♪ do it without ya ♪[CN] 克莱尔里眼? 哈哈 REALLY? Buzzcuts & Beginnings (2015)
If you insist so strongly, Mr. Chiba.[JA] (高村) 葉先生が そこまでおっしゃるなら... Appeal (2017)
I'd like to say something about that.[JA] (葉) まあ そのことなんですけどね Appeal (2017)
We probably should have planned what we were gonna say before we did that.[CN] 如果你的演唱会变成一场灾难 IF YOU'RE CONCERT IS A DISASTER, 就表示里眼小姐的预言成真 IT MEANS MISS CLAIRE'S PREDICTIONS ARE COMING TRUE. Buzzcuts & Beginnings (2015)
Mr. Chiba, though you're the chairman, we've basically decided without you that the winner will be Yuzu Hanaki.[JA] (大貫(おおぬき))葉先生 委員長を差し置いてなんですが 選考会を前に 花木ゆずで 決まってしまいそうですよ Appeal (2017)
And there are literally thousands of exit points.[JA] 文字通り 何もの出口がある 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
Twenty-five million US dollars[CN] 两五百万美元 Full Strike (2015)
Then we lost thousands of good mess of it[CN] 那时 佳迷路了 大家乱成一团呢 Our Little Sister (2015)
So here I am, with a thousand ships and two good hands.[JA] だからここにいる 何の船と共に この二つを手を携えて Dragonstone (2017)
How about it, everyone?[JA] (葉)皆さん どうでしょう Appeal (2017)
This is a suicide play, but we are doing this to save thousands of others.[JA] これは自殺行為であり , 私たちはこれをやっています 何もの人を救う。 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
The so-called For a grander sight[CN] 正所谓欲穷里目 Full Strike (2015)
That was supposed to be the end of it.[JA] 1万払って 終わるはずだったんです Choices (2017)
You have to look at thousands of good size cut oh correct[CN] 你要看着大小来裁哦 佳 对啊 Our Little Sister (2015)
We will not take back the prize.[JA] (葉(ちば)) 賞の取り消しなんてしませんよ Affection (2017)
Glover has 500 men, Royce has 2,000.[JA] グラバーは五百の兵 ロイスは二の兵 Eastwatch (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ち, chi] tausend [Add to Longdo]
円札[せんえんさつ, sen'ensatsu] 1000-Yen-Schein [Add to Longdo]
[ちば, chiba] (Praefektur_oestlich_von_Tokyo) [Add to Longdo]
[せんり, senri] tausend_RI, (grosse) Entfernung [Add to Longdo]
里眼[せんりがん, senrigan] Hellsehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top